Arrangementer

Tuesday 14 Mar. 2017

Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Event Time: 12:30

See details

Bellonaforum & Oreecs Clean Tuesday

Bellona, IFE og OREEC inviterer til nasjonal idedugnad om batterier, hydrogen og biodrivstoff.

Hvordan velge de beste transportløsningene …?

Tirsdag 14. mars 2017, MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo (2. etg.)

Klikk her for påmelding

Bakgrunn for dagen.

Bellona, IFE og OREEC inviterer til en idedugnad hvor vi får siste nytt om fremtidens energibærere for transportsektoren (el/batteri, hydrogen og biodrivstoff) . Vi ønsker og ber om hjelp til å finne de beste spørsmålene knyttet til hovedproblemstilling:

Hvordan velge de beste transportløsningene …

Vi har invitert aktører som har erfaring fra problemstillingene, og som de ønsker å dele med deg. Du er invitert til å delta med din kunnskap i en åpen og god dialog. Vi håper å oppnå økt innsikt på området og kanskje en omforent forståelse for hvilke prinsipper – og metodikk som kan benyttes ved valg av den mest optimale transportløsningen nå og i fremtiden.

 

PROGRAM:

Kl. 12.30  Lunsj, mingling

Kl. 13.05  Velkommen

Kl. 13.10  Innledning v/Bellona & OREEC

Kl. 13.20  Ulike oppgaver – ulike løsninger …EFI v/ Martin Kirkengen

Kl. 13.50  Korte innlegg fra relevante aktører a’ 4-6 min.

1) Transportbehov i 2030, hvordan ser det ut …TØI v/ tbc

2) Hva ligger bak Ruter sine valg av drivstoff … Ruter v/Pernille Aga

3) Hydrogenfremdift på skip hvem, hva, hvor … Fiskarstrand verft v/ Rolf Fiskerstrand

4) Statens vegvesen om fremtidig energimix og nødvendig infrastruktur …Statens Vegvesen v/tbc

5) Bioenergi sin rolle i fremtiden … FME Bio4Fuels v/ Duncan Akporiaye

6) Hva er historien bak Askos hierarki av drivstoff … Asko v/ Marius Råstad

Kl. 14.30  Pause

Kl. 14.50  Gruppearbeid & diskusjon om to til fire vesentlige spørsmål knyttet til hovedproblemstillingen.

Kl. 15.15  Debatt – diskusjon ved alle inkl. politikere … (tbc)

Hva slag prinsipper skal ligge til grunn for valg av løsninger …

Kl. 15.40  Oppsummering,

Klikk er for påmelding!

Picture1

 

Publisert av