Bruk av miljøkonsesjoner for overføring av laks fra vei til sjø

Ambisjonen om en femdobling av norsk sjømatproduksjon vil utfordre et allerede overbelastet veinett med altfor mange lastebiler. Dette er ikke bærekraftig i verken et miljø- eller infrastrukturperspektiv. I dette seminaret vil aktører fra næringen og politikere bli utfordret med forslag til løsning; tildeling av konsesjoner basert på miljøkrav til transport.

Kysthavnalliansen er en gruppe havner som blant annet gjennom Tenketank Midt-Norge SJØ jobber med å øke transporten av laks med båt i stedet for lastebil. I tillegg til havner, deltar også havbruksaktører, rederier og lastebileiere i arbeidet for å sammen finne bærekraftige transportløsninger.

Medvirkende: Miljøstiftelsen Bellona

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no