Ukategorisert

Ukategorisert

PCB og Dioksiner

DioksinerDioksiner (polyklorerte dibenzoparadioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)) er klorholdige organiske miljøgifter, som dannes som biprodukter i ulike industrielle prosesser og ved forbrenning. Dioksiner akkumuleres i fettvev, er tungt nedbrytbare og oppkonsentreres i næringskjeder – den marine næringskjeden er i så henseende særlig utsatt. Mennesker eksponeres for dioksiner via kostholdet, og de viktigste kildene er […]

Publisert av