Arrangementer

onsdag 14 aug. 2019

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Tidspunkt for arrangement: 08:00-09:30
Sted for arrangement: Fullriggeren Sørlandet, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

TID: 08:00-09:30, onsdag 14. august 2019.
STED: Fullriggeren Sørlandet, Arendal.

Siste år har vi hatt flere hendelser som potensielt kunne medført store oljeutslipp og utslipp i veldig sårbare områder. Havariet til Northguider nordøst på Svalbard var dramatisk, men mannskapet ble berget og oljen om bord ble fjernet. Hva kan beredskapen lære av hendelsen? I slutten av mars i år fikk både Viking Sky og Hagland Captain maskinproblemer og mistet fremdriften. For begge skipene var det ankrene som berget situasjonen. Hvordan ville en grunnstøting med oljeutslipp og en oljevernaksjon sett ut?

Ved Stureterminalen i Øygarden er det stor trafikk av råoljetankere og mye annen trafikk. I fjord høst kolliderte råoljetankeren Sola TS med et millitært fartøy i høy fart, men ingen tanker om bord i Sola TS ble skadet og derfor ingen oljeutslipp av råolje. Betyr det at faren for utslipp fra tanktrafikken er høy eller er dette symptom på den underliggende risikoen?

Medvirkende: Kystverket

Kontaktperson: Sigurd Enge, Fagansvarlig shipping og Arktis, Miljøstiftelsen Bellona, 970 87 533, sigurd@bellona.no

onsdag 14 aug. 2019

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

Tidspunkt for arrangement: 13:00-15:00
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

TID: 13:00-15:00, onsdag 14. august 2019
STED: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Norge er nå hjem til en ny aktør langs kysten: Dyrking av tare. En ny type oppdrett det er knyttet mye håp og forventninger til. Storskala industri basert på dette råstoffet regnes som et særdeles lovende klima- og omstillingstiltak – en fremtidsnæring som kan skape arbeidsplasser og store verdier etter oljen.

Eksperter anslår at vi i 2050 vil kunne omsette 20 millioner tonn årlig. Men en slik utvikling innebærer et enormt arealbehov fremover. Dyrkerne trenger tilgang og forutsigbarhet samtidig som vi må ligge i forkant for å minimere arealkonflikter og negative miljøeffekter.

Sammen med fremsynte politikere og foredragsholdere fra forskning, forvaltning og industri, løfter vi arealspørsmålet og industrialiseringsdebatten for en bred politisk offentlighet.

Kontaktperson: Stefan Erbs, Rådgiver, Havbruk, Miljøstiftelsen Bellona, 403 23 942, stefane@bellona.no

onsdag 14 aug. 2019

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

Tidspunkt for arrangement: 14:00-15:00
Sted for arrangement: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

TID: 14:00-15:00, onsdag 14. august 2019.
STED: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

Ambisiøse vedtak for å redusere utslipp fra cruiseskip vil medføre betydelige investeringer og bygging av ny infrastruktur. Cruiserederi, havner og politikere må samarbeide for å operasjonalisere disse kravene, og finne gode løsninger for landstrøm, lading og andre måter å levere fornybar energi til skip på. Bellona i samarbeid med Carnival Corp. inviterer nasjonale og lokale politikere, cruiseoperatører og havner for å diskutere barrierer, løsninger og forretningsmodeller for bygging av infrastrukturen som trengs for å realisere nullutslippcruise.

Medvirkende: Carnival Corporation

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no

onsdag 14 aug. 2019

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

Tidspunkt for arrangement: 10:15-11:45
Sted for arrangement: MØR Biffhus, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

TID: 10:15-11:45, 14. august 2019
STED: MØR Biffhus Arendal
ARRANGØR: Bellona, EFO og Nelfo

Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene, som må komme ned mot null. Utslippsfrie byggeplasser fjerner utslipp og støy og gir bedre arbeids- og bomiljø.

Utslippsfrie byggeplasser er en klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen, som stor innkjøper og som myndighet. Noen kommuner går nå virkelig opp løypa for alle andre. Og slike gode eksempler skal vi få høre på seminaret. Hvordan gikk de frem og hvordan løste de utfordringene som oppstod underveis? Vi ønsker å bruke eksempelets makt for å vise at det er mulig. Utstyret finnes og med god planlegging har vi som regel nok utslippsfri energi tilgjengelig allerede i byggefasen. Gode eksempler kan altså forandre noe man mente ikke kunne forandres. Hva skal til for å komme fra de gode eksemplene til bred utrulling?

I seminaret spør vi politikerne hva de, fra sine ståsted, kan gjøre for å legge til rette for at utslippsfrie byggeplasser skal bli standarden i kommunene. Hva må gjøres sentralt fra Storting og regjering og hva kan kommunene selv gjøre? Program kommer.

MEDVIRKENDE:

 • Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo
 • Frank Jaegtnes, Adm. drektør, EFO
 • Christina Ianssen, Rådgiver, Bellona
Kontaktperson:
Tom Schjerven, Informasjonssjef, Nelfo, 90062698tom.schjerven@nelfo.no
onsdag 14 aug. 2019

Ung workshop: La oss løse klimakrisen!

Tidspunkt for arrangement: 11:00-13:00
Sted for arrangement: Kallinika, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Ung workshop: La oss løse klimakrisen!

TID: 11:00-13:00, 14. august 2019
STED: Kallinika, Arendal

Young Sustainable Impact (YSI) og miljøstiftelsen Bellona jobber til daglig med konkrete løsninger på klima- og miljøutfordringene. Vi har stor tro på innovasjon og entreprenørskap, og at de unge har mye å bidra med her. Ja,vi tror rett og slett at de unge kan forandre verden. Derfor inviterer vi rundt 20 unge og engasjerte folk til workshop på Bellonas seilbåt Kallinika.

MEDVIRKENDE: Young Sustainable Impact
Kontaktperson:
Nathalie Wik Lystad, Miljøstiftelsen Bellona, 970 63 008nathalie@bellona.no
tirsdag 13 aug. 2019

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

Tidspunkt for arrangement: 08.30-10.00
Sted for arrangement: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

TID: 08:30-10:00, 13. august 2019.
STED: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.
ARRANGØR: Bellona, EFO og Nelfo

Norge har forpliktet seg til å redusere sine nasjonale klimautslipp med 45 %. For å makte dette må vi øke elektrifiseringen av transportsektoren, og her peker maritim sektor seg ut som et viktig og helt nødvendig område. Norge har ingen egen bilindustri, men vi kan bygge båter. Norsk maritim sektor dekker hele verdikjeden. Den maritime næringen har en fantastisk mulighet til å bygge opp en unik nasjonal kompetanse, som igjen kan videreutvikles på de globale markedene. Men skal Norge lykkes med elektrifiseringen av maritim sektor, må vi bygge opp en teknisk infrastruktur langs kysten.

Hvem skal ta ansvaret for å bygge en slik infrastruktur? Hvem skal betale for det? Er det rederiene, havnene, nettselskapene, eller er det staten gjennom Enova? Har nettselskapene de nødvendige incentiver for å være en pådriver på dette området? Henger dagens regelverk med i svingene, eller må det skje en fornyelse og revisjon? Kan politikernes ambisjoner og våre nasjonale forpliktelser ende i et mageplask fordi samspillet mellom marked og politikk er for dårlig?

Bellona, Nelfo og EFO inviterer til seminar for å drøfte nettopp disse problemstillingene. Vi utfordrer markedsaktørene, regulatorene og politikerne til debatt. Hvem tar ansvar, og hvem betaler regningen?

Etter noen korte innledninger fra ulike aktører, blir det samtale mellom politikere og markedsaktører. Hva må til for å dekke gapet mellom politikernes festtaler og et velfungerende marked?

PROGRAM:

 • Innledning 1: Hvordan få marked og politikk til å spille på lag?
 • Innledning 2: Hvem skal betale regningen?
 • Innledning 3: Gir dagens regelverk nettselskapene de rette incentivene?
 • Debatt/samtale med innlederne og sentrale politikerne om hva som skal til for å bygge en teknisk infrastruktur langs kysten.

MEDVIRKENDE:

 • Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo
 • Frank Jaegtnes, Adm. direktør, EFO
 • Christina Ianssen, Rådgiver, Bellona

Kontaktperson: Tom Schjerven, Informasjonssjef, Nelfo, 90062698, tom.schjerven@nelfo.no

tirsdag 13 aug. 2019

Visjon Flåm: Utslippsfri turistdestinasjon

Tidspunkt for arrangement: 09:00-10:00
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Visjon Flåm: Utslippsfri turistdestinasjon

TID: 09:00-10:00, tirsdag 13. august 2019.
STED: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal.
ARRANGØR: Flåm AS.

Verdsarven i Flåm og Gudvangen er på lista over verdas mest attraktive reisemål. Stor popularitet og mange besøkande skaper utfordringar i høve berekraftig utvikling og miljøavtrykk. I verdsarvområda må ein ta særskilt ansvar. Reiselivsgiganten Flåm AS har difor sett seg som langsiktig mål å skape eit utsleppsfritt og økonomisk berekraftig reisemål i takt med FN sine berekraftmål.

For å oppnå dette må ein få til dialog og aktiv samhandling mellom lokale og nasjonale myndigheiter, samt dei sentrale aktørane på sjø og land.

Saman med Bellona inviterer vi til eit seminar med fokus på mål og kva som skal til for å oppfylle desse.

Medvirkende: Miljøstiftelsen Bellona.

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no

tirsdag 13 aug. 2019

Bruk av miljøkonsesjoner for overføring av laks fra vei til sjø

Tidspunkt for arrangement: 15:30-16:30
Sted for arrangement: Eureka Kompetansesenter, Arendal

Se detaljer

Ambisjonen om en femdobling av norsk sjømatproduksjon vil utfordre et allerede overbelastet veinett med altfor mange lastebiler. Dette er ikke bærekraftig i verken et miljø- eller infrastrukturperspektiv. I dette seminaret vil aktører fra næringen og politikere bli utfordret med forslag til løsning; tildeling av konsesjoner basert på miljøkrav til transport.

Kysthavnalliansen er en gruppe havner som blant annet gjennom Tenketank Midt-Norge SJØ jobber med å øke transporten av laks med båt i stedet for lastebil. I tillegg til havner, deltar også havbruksaktører, rederier og lastebileiere i arbeidet for å sammen finne bærekraftige transportløsninger.

Medvirkende: Miljøstiftelsen Bellona

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no

mandag 12 aug. 2019

Bellona på Arendalsuka 2019

Sted for arrangement: Arendal

Se detaljer

Arendal_Kallinika

Vi gleder oss til å delta med flere arrangementer under Arendalsuka også i år.

Bellonas seilbåt Kallinika er et kjent skue i Arendal og det er mange som opp gjennom har tatt turen innom for å slå av en prat. Velkommen til oss! Vi ligger til kai i Pollen fra mandag 12. august.

Her ser du arrangementer som vi holder og medvirker til:

tirsdag
13
aug. 2019

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

Tidspunkt for arrangement: 08.30-10.00
Sted for arrangement: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.

tirsdag
13
aug. 2019

Visjon Flåm: Utslippsfri turistdestinasjon

Tidspunkt for arrangement: 09:00-10:00
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

tirsdag
13
aug. 2019

Bruk av miljøkonsesjoner for overføring av laks fra vei til sjø

Tidspunkt for arrangement: 15:30-16:30
Sted for arrangement: Eureka kompetansesenter, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Tidspunkt for arrangement: 08:00-09:30
Sted for arrangement: Fullriggeren Sørlandet, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

Tidspunkt for arrangement: 10:15-11:45
Sted for arrangement: MØR Biffhus, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Ung workshop: La oss løse klimakrisen!

Tidspunkt for arrangement: 11:00-13:00
Sted for arrangement: Kallinika, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

Tidspunkt for arrangement: 13:00-15:00
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

Tidspunkt for arrangement: 14:00-15:00
Sted for arrangement: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

torsdag 06 jun. 2019

Safety at Sea: What is the true face of Winter and Arctic Maritime Risk and Preparedness?

Tidspunkt for arrangement: 09:00-12:00
Sted for arrangement: SKUR 13, Tjuvholmen Oslo

Se detaljer

norshippingbanner(1)

Invitation to seminar – a Nor-Shipping 2019 event

Safety at Sea: What is the true face of Winter and Arctic Maritime Risk and Preparedness?

I want to sign up >>

When: Thursday June 6th 09.00-12.00, SKUR 13, Tjuvholmen in Oslo.

During five months this winter, we witnessed four serious incidents in Norwegian waters. They where all very different, and revealed how risk of accidents can develop despite modern technology, traffic monitoring and emergency preparedness. Is the safety and preparedness at sea at an acceptable level, and can we protect passengers, crew, ship and the coastlines from disasters?

What if the frigate had caused a hole in the crude oil tanks in the collision? What if Northguider had grounded 5 minutes flight time longer away from Longyearbyen and caused an oil spill? What if the anchors on Viking Sky and Hagland Captain did not attach? Is the protection of people and coast based on coincident?

This event will focus on the arctic waters and aims to bring more clarity in how risk and preparedness is managed.

Program:

09.00 – Welcome and introduction by Sigurd Enge, Manager shipping, Marine & Arctic issues, Bellona Foundation.

09.10 – Department of Public Security, State Secretary for the Minister of Public Security, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds:
Rescue and Preparedness in the North
.

09.25 – Hurtigruten, Roy Pedersen, Vice President HSEQ:
How do we manage risk all year around in costal and Arctic challenges – go and no-go.

09.40 – Carnival Corp, Tom Strang: Senior Vice President, Maritime Affairs & Diederik Sebastian van Aarsen, Director Nautical Operations:
Training and emergency preparedness for cruise operations. On-line shore control center and interaction with ship operations.

09.55 – The Norwegian Coastal Administration, Arve Dimmen, Director, Department for Maritime Safety:
How risk is managed in the Norwegian coastal state perspective.

10.10 – SINTEF, Dr.ing Tor Einar Berg:
Emergency towing operations in Northern Norway and Svalbard.

10.30 – Norwegian Coastguard, Steve Olsen, Deputy Commander:
Prepared to assist – towing preparedness in arctic waters.

10.45 – Coffee break and networking.

11.00 – Norwegian Maritime Authority, Håvard Gåseidnes, Acting Head of Department, Risk Management and HSE:
The Polar Code – experiences and outlook for risk management in Norwegian arctic waters.

11.15 – Joint Rescue Coordination Centres, Per Olaf Torkildsen, special advisor:
The Viking Sky incident in an arctic SAR perspective.

11.30 – NTNU, Ingrid Bouwer Utne, professor:
Maritime risk management – challenges and potential solutions for improvement.

12.00 – The end

Light refreshments will be served

Contact: thomas@bellona.no, mobile 98888291

I want to sign up >>

torsdag 09 mai. 2019

Bellonaforum: Utslippsfri byggeplass fra byggherrens perspektiv

Tidspunkt for arrangement: 08.00-10.00
Sted for arrangement: DOGA (Hausmannsgate 16), Oslo

Se detaljer

Bellonaforum og magasinlansering:

Utslippsfri byggeplass fra byggherrens perspektiv

Torsdag 9. mai kl. 08.30-10.00 på DOGA (Hausmannsgate 16)
Frokost serveres fra 08.00

Til Bellonaforum kommer blant andre:

Tore Fredriksen, adm.dir. i Omsorgsbygg
Jonas Vevatne, senioringeniør i Statsbygg
Bjørn Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten
Kjersti Folvik, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm

Kom på Bellonaforum og diskuter løsninger over kaffe og en matbit, og få med deg et rykende ferskt magasin om utslippsfri byggeplass.

Påmelding

Spørsmål? Kontakt fagsjef Christian Eriksen på chrise@bellona.no / 98 48 83 98.

onsdag 13 feb. 2019

Zero Emission Cruise

Tidspunkt for arrangement: 10:00 - 16:00
Sted for arrangement: The hybridelectric catamaran "Vision of the Fjords” (Langkaien, opposite Oslo Opera House)

Se detaljer

Bellona forum banner 2

Zero emission cruise

 Date and time: Wednesday, February 13th 2019,  10:00-16:00
Venue: The hybridelectric vessel «Vision of the Fjords” (Langkaien, opposite Oslo Opera House)

Lunch will be served

 • NMA (Sjøfartsdirektoratet) will be enforcing regulations for the World Heritage Fjords starting 1st of March 2019.
 • The Parliament has adopted a resolution for Zero Emission in the same fjords from 2026.
 • Local politicians are developing new local environmental regulations for the busiest cruise ports and destinations.

How will the cruise and tourist industries adapt to cope with tighter regulations ?

How can involved stakeholders across industries cooperate to develop a sustainable business with shared value creation for all involved?

Welcome to the Bellona Forum and mini conference with politicians, cruise operators and technology providers to highlight and discuss some of these topics.

Register here

Program

10:00 Welcome

 • Jan Kjetil Paulsen, Senior Advisor Bellona

10:10-11:00 Part 1: Political Background

Presentations from leading politicians representing National Norwegian Government and local municipalities.

 • Atle Hamar, State Secretary, Ministry of Climate and Environment
 • Kjetil Lund, Vice Mayor for Business Development and Public Ownership, Oslo
 • Noralv Distad, Mayor Aurland Municipality

Coffe break

11:15-12:40 Part 2: Cruise Operators

A brief overview on environmental focus, current and future solutions.

 • Tom Strang, Senior Vice President, Maritime Affairs, Carnival Corp.
 • Nicolai Skogland, Director Port Operations, Viking Cruises
 • Tor E Svensen, Vice President, Marine Technology, Royal Caribbean Cruise Lines
 • Tor Geir Engebretsen, SVP Maritime Operations & COO Hurtigruten ASA
 • Bud Darr, Executive Vice President, Maritime Policy and Government Affairs, MSC Cruises
 • Dagfinn Neteland, CEO Fjord 1 ASA / The Fjords

Lunch

13:20-13:50 Part 4: Panel Discussion with Politicians and Cruise Operators

Introduction by Arild Molstad, Writer and advisor on sustainable tourism

Panel discussion will end approx. 13.50

Coffe break

14:20-15:50 Part 3: Zero Emission Technology Status for Maritime Applications

We have invited leading technology companies to present their solutions for zero emission shipping today and in the future.

 • Sondre Henningsgård, DNV GL / Maritime Battery forum
 • Ove Bjørneset, Vice President, VARD Electro
 • Jan Erik Granholdt, Becker Marine
 • Jostein Bogen, Vice President, ABB
 • Jørgen Kopperstad, Project Manager Havyard Group
 • Hege Økland, CEO NCE Maritime Cleantech

Q & A session

Contact:

Christina Ianssen
christina@bellona.no
Tel: +4792143432

Jan Kjetil Paulsen
jkp@bellona.no
Tel: +4797522100