Om Bellona

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Vi er 57 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Oslo og våre internasjonale avdelinger i Brussel (Belgia/EU), Berlin (Tyskland), Murmansk (Russland) og St. Petersburg (Russland). Våre nettsider er på norsk, engelsk og russisk.

Vår fagstab er satt sammen av personer med bred faglig bakgrunn. Med over 30 års fartstid har Bellona etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid vekker internasjonal oppsikt på flere fagområder, og Bellonas fagansvarlige brukes hyppig som kilder og eksperter innen klimaspørsmål i både nasjonal og internasjonal presse.

Hva jobber vi med?

 • Industri
 • Avfall og gjenvinning
 • Energi
 • Havbruk
 • Bygg
 • Samferdsel
 • Olje og gass
 • CO2-fangst og -lagring
 • Miljøgifter
 • Internasjonalt
 • Skipsfart
 • Klima

Hvem jobber vi med?

I utgangspunktet alle. Forurensing kjenner ingen grenser, så Bellona jobber med og mot alle som er relevante for vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Det være seg allmennheten, politikere, byråkrater i departementer og direktorater, beslutningstakere i næringslivet, media, andre ideelle organisasjoner og stiftelser, aktører innen forskning og utdanning, med flere.

Bellona har en løsningsorientert tilnærming til miljøutfordringer og vi har siden 1998 samarbeidet med en rekke aktører innen industri og næringsliv. Skal vi oppnå varige resultater må man i fellesskap jobbe frem de beste samfunns- og miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Typiske samarbeidspartnere for Bellona er derfor bedrifter som er strategisk velplassert i relasjon til viktige norske industrier. De er en viktig del av problemet og/eller løsningen, de kan være en potensiell alliert i politiske prosesser, de har kompetanse og et høyt kunnskapsnivå innen sitt felt, og de har et ønske om å posisjonere seg ved å være en foregangsaktør som identifiserer og demonstrerer nye løsninger.

MEN; Bellona har alltid vært, og vil alltid være, en uavhengig vaktbikkje som etterforsker og anmelder enhver form for miljøkriminalitet vi oppdager.

Her finner du vedtektene for Miljøstiftelsen Bellona

Om Bellona Holding, BEBA og andre selskaper

Bellona er en allmennyttig miljøstiftelse og driver ikke med næringsdrivende virksomhet.

Etter det feilslåtte klimatoppmøtet i København i 2009 innså organisasjonen at utviklingen og kommersialisering av klimateknologi gikk for sakte. Derfor ble det besluttet å danne Bellona Holding.

Bellona Holding

Bellona Holding AS jobber med etablering og akselerering av grønn industri. Selskapet ble formelt etablert i desember 2010, og er heleid av Miljøstiftelsen Bellona. I dag har selskapet tre heltidsansatte og eierandeler i to selskaper: Ocean Forest AS og BEBA AS.

Sahara Forest Project

Det første selskapet som ble inkludert i Bellona Holding var Sahara Forest Project.  Bellona er en av stifterne av  Sahara Forest Project, som ble etablert  som et prosjekt  i 2009. Selskapet Sahara Forest Project AS (SFP) fikk rettighetene til å utvikle et anlegg i Aquaba, Jordan, i januar 2011. Teknologsystemet ble også demonstrert med et testanlegg i Quatar under klimatoppmøtet der i 2012 og har blitt omtalt i blant annet Science , National Geographic og New Scientist. I dag er ikke SFP del av Bellona Holdings portefølje, men eksisterer videre som en uavhengig stiftelse som eier teknologien og rettighetene, og driver utviklingen av anlegget i Jordan.

Ocean Forest

Ocean Forest AS eies 50% av Bellona Holding og 50% av Lerøy Seafood Group. Selskapet ble etablert i 2013 med mål om å utvikle kunnskap, forretningsmodeller og industrielle løsninger for integrert, multi-trofisk havbruk (IMTA). Gjennom å dyrke arter som tare, blåskjell og bunnlevende dyr sammen med oppdrettsanlegg for fisk, var målet å produsere bærekraftig ren energi og mat til verdens stadig voksende befolkning, fange store mengder CO2 og minimere miljøskader fra norsk oppdrettsnæring. I dag er selskapet landets fremste på dyrking av tare og prosessering av blåskjell, og har flere satsninger innen andre arter.

BEBA

Batteriselskapet BEBA ble etablert i 2016 for å akselerere utviklingen av batteriindustri. BEBA står for ‘Bellona Energystorage, Battery and Applications’ og samlet Bellona Holdings arbeid med elektrifisering av transport, samt at selskapet skulle drive forskning og utvikling for å sette sammen batterier, og for å utvikle bedre batterier.

BEBA eier 60% i eRoute 71 og 30% i Rensea (etablert 2016), et selskap som utvikler elektriske fremdriftssystemer for maritim sektor og produserer batterier for dette formålet. BEBA har også en eierandel i Morrow Batteries, som ble etablert i mai 2020 og skal bygge en gigantisk batterifabrikk i Arendal kommune. Det overordnende målet for Morrow er å levere batterier til den europeiske bilindustrien. Fabrikken vil skape minst 2000 nye arbeidsplasser i regionen. Bellonas stifter Frederic Hauge startet i 2015 arbeidet med det som i dag er selskapet Morrow Batteries. Et samarbeid med teknologiselskapet Graphene Batteries (nå Morrow Technology) kom på plass i 2015, og i 2017 fikk Bellona Bjørn Rune Gjelsten med på laget.

Ved siden av å forvalte selskapets eierandeler, driver BEBA i dag med  forretningsutvikling, samt oppstart av nye selskaper i batteriverdikjeden.

Sist oppdatert av

Bellona Europa

Bellona Europa/ EU flagg

Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø.

Gå til bellona.org

Bellona Murmansk

Bellona Murmansk

I 1994 åpnet Bellona sitt første utenlandskontor. Det er ingen tilfeldighet at Murmansk var den første byen Bellona etablerte seg i. Radioaktivt avfall, atomubåter fra den kalde krigen samt gamle atomreaktorer representerte en radioaktiv trussel av store dimensjoner. Mange av disse miljøfiendtlige elementene ligger i de nordvestre delene av Russland, nært grensen til Norge. Her ligger også industrigiganten Norilsk Nikkel som har sørget for årelang omfattende forurensning. Bellonas arbeid i Murmansk fokuserer således på atomsikkerhet, industriforurensning og ren fornybar energi. Bellona har fire medarbeidere ansatt ved vårt kontor i Murmansk.

Gå til bellona.ru

Bellona St. Petersburg

Bellona St. Petersburg

Russland er et land med store miljøproblemer, i tillegg har landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet vanskeligere. I 1998 åpnet vi Bellona St. Petersburg, hvor vi blant annet etablerte et miljørettighetssenter, der våre jurister gir fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland. Rundt 100 personer benytter seg årlig av dette tilbudet. Parallelt jobber vi med russisk atomproblematikk, ren fornybar energi og industriforurensning. Per i dag jobber 16 personer i Bellona St. Petersburg.

Gå til bellona.ru

 

Bellona Russland - avdeling Norge

Bellona Oslo

Ved hovedkontoret i Oslo jobber fire medarbeidere med russlandspørsmål. Arbeidet omfatter utarbeidelse av CCS-veikart, som viser potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i russiske regioner og østeuropeiske land. Vi driver omfattende opplysningsarbeid om miljøløsninger for det russiske publikum og vi informerer norsk publikum om situasjonen i Russland. Grunnet vårt årelange russlandsarbeid, særlig innenfor atomspørsmål og industriutslipp, er Bellona en viktig fagekspert for norsk samfunnsliv når det kommer til russiske miljøspørsmål. Bellona er per i dag en av Russlands største miljøvernorganisasjoner.

For norske russlandsnyheter, klikk her.

Bellona Berlin

EU er en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer, og Bellonas mål er å sørge for at beslutninger på Europeisk nivå kommer miljøet og Europas befolkning til gode. EUs lovgivning påvirker i stor grad nasjonal klima- og miljøpolitikk, og den påvirkningen går begge veier. Tyskland har svært mange internasjonalt ledende industriaktører og interesseorganisasjoner, størst befolkning og høyeste klimautslipp i EU.  Bellona har derfor arbeidet målrettet med Tyskland for å bidra til en ambisiøs, grønn og rettferdig omstilling. I 2021 åpnet Bellona kontor i Berlin hvor vi primært skal arbeide med industriell omstilling, ny klimateknologi og infrastruktur for elektrifisering, hydrogen og CO2.

Gå til bellona.org

Bellonas styre

Styreleder:
Henrik Lund

Styremedlem:
Frederic Hauge
Birgit Marie Liodden
Todd Flach (ansattes representant)
Igor Kudrik (ansattes representant)

Mari Bjordal (varamedlem)