Om Bellona

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Vi er 57 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Oslo og våre internasjonale avdelinger i Brussel (Belgia/EU), Murmansk (Russland) og St. Petersburg (Russland). Våre nettsider er på norsk, engelsk og russisk.

Vår fagstab er satt sammen av personer med bred faglig bakgrunn. Med over 30 års fartstid har Bellona etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid vekker internasjonal oppsikt på flere fagområder, og Bellonas fagansvarlige brukes hyppig som kilder og eksperter innen klimaspørsmål i både nasjonal og internasjonal presse.

Hva jobber vi med?

 • Industri
 • Avfall og gjenvinning
 • Energi
 • Havbruk
 • Bygg
 • Samferdsel
 • Olje og gass
 • CO2-fangst og -lagring
 • Miljøgifter
 • Internasjonalt
 • Skipsfart
 • Klima

Hvem jobber vi med?

I utgangspunktet alle. Forurensing kjenner ingen grenser, så Bellona jobber med og mot alle som er relevante for vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Det være seg allmennheten, politikere, byråkrater i departementer og direktorater, beslutningstakere i næringslivet, media, andre ideelle organisasjoner og stiftelser, aktører innen forskning og utdanning, med flere.

Bellona har en løsningsorientert tilnærming til miljøutfordringer og vi har siden 1998 samarbeidet med en rekke aktører innen industri og næringsliv. Skal vi oppnå varige resultater må man i fellesskap jobbe frem de beste samfunns- og miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Typiske samarbeidspartnere for Bellona er derfor bedrifter som er strategisk velplassert i relasjon til viktige norske industrier. De er en viktig del av problemet og/eller løsningen, de kan være en potensiell alliert i politiske prosesser, de har kompetanse og et høyt kunnskapsnivå innen sitt felt, og de har et ønske om å posisjonere seg ved å være en foregangsaktør som identifiserer og demonstrerer nye løsninger.

MEN; Bellona har alltid vært, og vil alltid være, en uavhengig vaktbikkje som etterforsker og anmelder enhver form for miljøkriminalitet vi oppdager.

Her finner du vedtektene for Miljøstiftelsen Bellona

Sist oppdatert av

Bellona Europa

Bellona Europa/ EU flagg

Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø.

Gå til bellona.org

Bellona Murmansk

Bellona Murmansk

I 1994 åpnet Bellona sitt første utenlandskontor. Det er ingen tilfeldighet at Murmansk var den første byen Bellona etablerte seg i. Radioaktivt avfall, atomubåter fra den kalde krigen samt gamle atomreaktorer representerte en radioaktiv trussel av store dimensjoner. Mange av disse miljøfiendtlige elementene ligger i de nordvestre delene av Russland, nært grensen til Norge. Her ligger også industrigiganten Norilsk Nikkel som har sørget for årelang omfattende forurensning. Bellonas arbeid i Murmansk fokuserer således på atomsikkerhet, industriforurensning og ren fornybar energi. Bellona har fire medarbeidere ansatt ved vårt kontor i Murmansk.

Gå til bellona.ru

Bellona St. Petersburg

Bellona St. Petersburg

Russland er et land med store miljøproblemer, i tillegg har landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet vanskeligere. I 1998 åpnet vi Bellona St. Petersburg, hvor vi blant annet etablerte et miljørettighetssenter, der våre jurister gir fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland. Rundt 100 personer benytter seg årlig av dette tilbudet. Parallelt jobber vi med russisk atomproblematikk, ren fornybar energi og industriforurensning. Per i dag jobber 16 personer i Bellona St. Petersburg.

Gå til bellona.ru

 

Bellona Russland - avdeling Norge

Bellona Oslo

Ved hovedkontoret i Oslo jobber fire medarbeidere med russlandspørsmål. Arbeidet omfatter utarbeidelse av CCS-veikart, som viser potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i russiske regioner og østeuropeiske land. Vi driver omfattende opplysningsarbeid om miljøløsninger for det russiske publikum og vi informerer norsk publikum om situasjonen i Russland. Grunnet vårt årelange russlandsarbeid, særlig innenfor atomspørsmål og industriutslipp, er Bellona en viktig fagekspert for norsk samfunnsliv når det kommer til russiske miljøspørsmål. Bellona er per i dag en av Russlands største miljøvernorganisasjoner.

For norske russlandsnyheter, klikk her.

Bellona i Kyiv

Bellona har siden 2012 hatt prosjekter i Ukraina, med fokus på energisikkerhet og klimaløsninger.

I Ukraina bidrar Bellona til å øke bevisstheten om klimavennlige teknologier, deriblant karbonfangst og -lagring. Dette gjør vi gjennom ulike fora, blant annet plattformen “Energy&Climate Dialogue”, der kompetanseutveksling skjer gjennom seminarer, rundebordskonferanser og arbeidsgruppemøter.

Bellona i Kyiv samarbeider med det ukrainske energidepartementet, miljødepartementet, uavhengige eksperter, forskningsmiljø og sivilsamfunnet.

For nyheter fra Kyiv, klikk her (ukrainsk).

Bellonas styre

Styreleder:
Henrik Lund

Styremedlem:
Frederic Hauge
Birgit Marie Liodden
Todd Flach (ansattes representant)
Igor Kudrik (ansattes representant)

Mari Bjordal (varamedlem)