Om Bellona

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Vi er ca 60 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Oslo og våre internasjonale avdelinger i Brussel (EU), Berlin og Vilnius. Vi hadde fram til mars 2022 også kontorer i  Murmansk (Russland) og St. Petersburg (Russland). Våre nettsider er nå på norsk,engelsk, tysk og russisk .

Vår fagstab er satt sammen av personer med bred faglig bakgrunn. Med over 35 års fartstid har Bellona etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid vekker internasjonal oppsikt på flere fagområder, og Bellonas medarbeidere brukes hyppig som kilder og eksperter innen klimaspørsmål i både nasjonale og internasjonale medier .

Hva jobber vi med?

 • Industri
 • Avfall og gjenvinning
 • Energi
 • Havbruk
 • Bygg
 • Samferdsel
 • Olje og gass
 • CO2-fangst og -lagring
 • Miljøgifter
 • Internasjonalt klimasamarbeid
 • Skipsfart
 • Klima

Hvem jobber vi med?

I utgangspunktet alle. Forurensing kjenner ingen grenser, så Bellona jobber med alle som er relevante for vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Det være seg allmennheten, politikere, byråkrater i departementer og direktorater, beslutningstakere i næringslivet, media, andre ideelle organisasjoner og stiftelser og aktører innen forskning og utdanning, for å nevne noen.

Bellona har en løsningsorientert tilnærming til miljøutfordringer og vi har siden 1998 samarbeidet med en rekke aktører innen industri og næringsliv. Skal vi oppnå varige resultater må vi i fellesskap jobbe frem de beste samfunns- og miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Typiske samarbeidspartnere for Bellona er derfor bedrifter som er strategisk velplassert i relasjon til viktige norske industrier. De er en viktig del av problemet og/eller løsningen, de kan være en potensiell alliert i politiske prosesser, de har kompetanse og et høyt kunnskapsnivå innen sitt felt, og de har et ønske om å posisjonere seg ved å være en foregangsaktør som identifiserer og demonstrerer nye løsninger.

MEN; Bellona har alltid vært, og vil alltid være, en uavhengig vaktbikkje som etterforsker og anmelder enhver form for miljøkriminalitet vi oppdager.

Her finner du vedtektene for Miljøstiftelsen Bellona

Om Bellona Holding, BEBA og andre selskaper

Bellona er en allmennyttig miljøstiftelse og driver ikke med næringsdrivende virksomhet. Etter det feilslåtte klimatoppmøtet i København i 2009 innså organisasjonen at utviklingen og kommersialisering av klimateknologi gikk for sakte. Derfor ble det besluttet å etablere Bellona Holding.

Bellona Holding

Bellona Holding AS jobber med etablering og akselerering av grønn industri. Selskapet ble formelt etablert i desember 2010, og er heleid av Miljøstiftelsen Bellona. I dag har selskapet fem heltidsansatte og eierandeler i to selskaper: Ocean Forest AS og BEBA AS.

Ocean Forest

Ocean Forest AS eies 50% av Bellona Holding og 50% av Lerøy Seafood Group. Selskapet ble etablert i 2013 med mål om å utvikle kunnskap, forretningsmodeller og industrielle løsninger for integrert, multi-trofisk havbruk (IMTA). Gjennom å dyrke arter som tare, blåskjell og bunnlevende dyr sammen med oppdrettsanlegg for fisk, var målet å produsere bærekraftig ren energi og mat til verdens stadig voksende befolkning, fange store mengder CO2 og minimere miljøskader fra norsk oppdrettsnæring. I dag er selskapet landets fremste på dyrking av tare og prosessering av blåskjell, og har flere satsninger innen andre arter.

BEBA

Batteriselskapet BEBA ble etablert i 2016 for å akselerere utviklingen av batteriindustri. BEBA står for “Bellona Energystorage, Battery and Applications” og samler Bellona Holdings arbeid med elektrifisering av transport. Selskapet skal også drive forskning og utvikling av konkurransdyktige batterier med lavest mulig miljøavtrykk.

BEBA eier 30% i Rensea (etablert 2016), et selskap som utvikler elektriske fremdriftssystemer for maritim sektor og produserer batterier for dette formålet. Frem til 2023 eide selskapet 60% i eRoute 71, som da ble solgt til ladeselskapet Kople. BEBA har også en eierandel i Morrow Batteries, som ble etablert i mai 2020 og skal bygge en gigantisk batterifabrikk i Arendal kommune. Morrow skal levere konkurransedyktige miljøvennlige batterier og utvikle batteriteknologi som reduserer bruk av energi og problematiske råvarer. Fabrikken vil skape minst 2000 nye arbeidsplasser i regionen. Bellonas stifter Frederic Hauge startet i 2015 arbeidet med det som i dag er selskapet Morrow Batteries. Et samarbeid med teknologiselskapet Graphene Batteries (nå Morrow Technology) kom på plass i 2015, og i 2017 fikk Bellona Bjørn Rune Gjelsten med på laget.

Ved siden av å forvalte selskapets eierandeler, driver BEBA i dag med  forretningsutvikling, kapitalinnhenting, samt oppstart av nye selskaper i batteriverdikjeden.

Sahara Forest Project

Sahara Forest Project var det første selskapet som ble inkludert i Bellona Holdning. Sahara Forest Project (SFP) er ikke lenger et  selskap i Bellona Holding, men en uavhengig stiftelse hvor Bellonas Frederic Hauge sitter i styret. Bellona var i 2009 en av stifterne av  SFP. SFP gjør ørkenen grønn ved å kombinere flere typer teknologier og produserer ferskvann, grønnsaker, bærekraftig biomasse og energi av saltvann, alger og solskinn. I januar 2011 fikk SFP rettighetene til å utvikle et anlegg i Aquaba, Jordan. Teknologisystemet ble også demonstrert med et testanlegg i Qatar under klimatoppmøtet der i 2012 og har blitt omtalt i blant annet Science National Geographic og New Scientist.  SFP eier teknologien og rettighetene, og driver utviklingen av anlegget i Jordan.

Bellona Europa

Bellona Europa/ EU flagg
Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø. Gå til bellona.org

Bellona Russland - avdeling Norge

Ved hovedkontoret i Oslo jobber fire medarbeidere med russlandspørsmål. Arbeidet omfatter utarbeidelse av CCS-veikart, som viser potensiale for reduksjon av klimagassutslipp i russiske regioner og østeuropeiske land. Vi driver omfattende opplysningsarbeid om miljøløsninger for det russiske publikum og vi informerer norsk publikum om situasjonen i Russland. Grunnet vårt årelange russlandsarbeid, særlig innenfor atomspørsmål og industriutslipp, er Bellona en viktig fagekspert for norsk samfunnsliv når det kommer til russiske miljøspørsmål. For norske russlandsnyheter, klikk her.

Bellona Berlin

EU er en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer, og Bellonas mål er å sørge for at beslutninger på Europeisk nivå kommer miljøet og Europas befolkning til gode. EUs lovgivning påvirker i stor grad nasjonal klima- og miljøpolitikk, og den påvirkningen går begge veier. Tyskland har svært mange internasjonalt ledende industriaktører og interesseorganisasjoner, størst befolkning og høyeste klimautslipp i EU.  Bellona har derfor arbeidet målrettet med Tyskland for å bidra til en ambisiøs, grønn og rettferdig omstilling. I 2021 åpnet Bellona kontor i Berlin hvor vi primært skal arbeide med industriell omstilling, ny klimateknologi og infrastruktur for elektrifisering, hydrogen og CO2. Gå til bellona.org

Bellona Environmental Transparancy Center, Vilnius

Gjennom 30 år har Bellona etablert seg som en av de viktigste miljøorganisasjonene i Russland. Arbeidet startet med at Bellona avslørte atomavfallstrusselen etter den kalde krigen og satte den på verdens agenda. Atomsikkerhet og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall har hele tiden vært et av våre viktigste arbeidsområder i Russland. Vi har også jobbet med å stoppe industriell forurensing og med å løfte frem løsninger for fornybar energi og elektrifisering. Etter Nikitin-saken ble det klart for oss at det også var behov for å jobbe med miljørettigheter og sikring av demokratiske prosesser for mennesker som jobber med klima og miljø. Fram til Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 hadde Bellona kontorer i Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til en egen Russlandsavdeling i Oslo. Etter stengingen av kontorene i Russland åpnet miljøstiftelsen i 2023 kontor i Vilnius, hvor vi jobber med å dokumentere og analysere miljørisiko i Russland og miljøkonsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina. Teamet i Vilnius består blant annet av ansatte fra våre tidligere Russlandkontorer.

Bellonas styre

Styreleder: Henrik Lund, Styremedlem: Frederic Hauge, Birgit Marie Liodden, Runa Amanda Skarbø (ansattes representant), Igor Kudrik (ansattes representant), Mari Bjordal (varamedlem).