Side

Næringslivssamarbeid

Bellona erkjente tidlig at verken miljøorganisasjonene eller myndighetene alene kan drive frem løsningene på alle klima-og miljøutfordringene verden står overfor. Vi er avhengige av at næringslivet i større grad tenker på samfunnsmessige konsekvenser, og Bellona jobber målrettet for at de skal være rustet til å takle vanskelige miljømessige utfordringer.

Bellona arbeider sammen med næringslivet på ulike måter: Gjennom samarbeidsprogrammet vårt, i fagforumene våre, med selskaper som annonserer på våre nettsider og i våre publikasjoner. Vi er stolte av at næringslivet ser verdien av å opprettholde et faglig sterkt Bellona som en aktiv samfunnsaktør.

Skage Grønneberg

Skage Grønneberg

Leder Næringslivsavdelingen

Samarbeidspartnere

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av løsninger.

Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag. Vi opplever at en rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår for å kunne kommersialisere og bringe løsninger inn i markedet.

Altera Infrastructure

Altera Infrastructure er et ledende globalt konsern for energiinfrastrukturtjenester som primært fokuserer på eierskap og drift av kritiske infrastrukturressurser i offshore oljeregioner i Nordsjøen, Brasil og østkysten av Canada. Altera sin Stella Maris CCS-løsning vil trygt samle inn, transportere og permanent lagre 10 millioner tonn CO2 – hvert år. Den maritime løsningen er fleksibel og skalerbar og muliggjør rask utrulling av storskala CCS-prosjekter.

Bellona og Altera Infrastructure jobber sammen om CO2-transport og lagring i Norge og Europa.

Denofa/Pronofa

Gjennom dette samarbeidet skal Bellona og Pronofa arbeide for å legge til rette for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser. Partene ønsker å forene Pronofas industrielle ekspertise og fokus på kultivering av soldatfluer og tunikater med Bellonas kompetanse på bærekraft og innovasjon. Partene vil kartlegge muligheter for forbedring av klima- og miljøavtrykk knyttet til matproduksjon i det norske markedet, og tilrettelegge for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser.

Elektroforeningen (EFO)

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Medlemmene leverer alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetter EFOs medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. EFO fylte 100 år i 2018, så historien er lang.

Elektrifisering er det viktigste og mest omfattende tiltaket for å få ned klimautslipp samt utvikle ny verdiskapning. Elektroforeningen har som mål å bidra til at alt som kan elektrifiseres blir elektrifisert. Visjonen er Norge – verdens første helelektriske samfunn. EFO er en medlemsdrevet stiftelse der medlemmene sitter på samt distribuerer løsningene og produktene som skal til for å elektrifisere Norge. EFOs oppgave er å synliggjøre den elektrotekniske bransjens rolle samt bidra til at det etableres rammevilkår som gjør at potensialet innen elektrifisering blir tatt ut.

Bellona og EFO samarbeider om å få på plass rammevilkår som gjør elektrifisering av stadig mer av vårt energiforbruk mulig.

ENRX

ENRX er et selskap som har lang erfaring innen induksjonsteknologi. Selskapet jobber med induksjonsoppvarming, trådløs induksjonslading og kontaktløs strømforsyning. Teknologien skal gjøre det mulig å bygge en offentlig motorvei hvor man kan lade elbilen på høy effekt mens man kjører. ENRX har fokus på reisen mot en bærekraftig verden gjennom smart energioverføring innen produksjon og mobilitet.

Bellona og ENRX samarbeider om utslippsfrie løsninger til transport og industri, for å undersøke hvordan vi kan redusere materialforbruk og klimafotavtrykk.

Eramet

Eramet Norway AS er en ledende produsent av manganlegeringer for den globale stålindustrien. Stål er et av samfunnets mest sentrale konstruksjonsmaterialer, og mangan gjør materialet sterkere. Dermed er det mulig å bygge alt fra høyhus til togskinner og vindmøller. Eramet Norway driver smelteverk i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda. Med planer om karbonfangst- og lagring (CCS), samt erstatning av fossilt reduksjonsmiddel med biokarbon, kan Eramet Sauda bli verdens første karbonnegative smelteverk innen 2030. Bellona og Eramet samarbeider om CCS, biokarbon og andre teknologiske løsninger for industriell avkarbonisering. Samarbeidet skal også bidra til Bellonas samfunnsbyggende arbeid, med mål om å identifisere og utvikle politiske virkemidler som kan realisere utslippskutt.

Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF)

Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF) er en sammenslutning av NTNU, SINTEF og ledende produsenter av mangan- og silisiumlegeringer i Norge. Foreningen skal iverksette og koordinere relevant forskning for denne bransjen, med mål om å rekruttere og videreutdanne fagfolk. Silisium og mangan er viktige legeringsmaterialer for stål, et av samfunnets mest sentrale konstruksjonsmaterialer. Med mangan og silisium blir stålet sterkere og mer fleksibelt, noe som gjør det mulig å bygge alt fra høyhus til togskinner og vindmøller. Silisium er også essensielt til bruk i kjemiske produkter og solceller. Bellona og FFF samarbeider om teknologiske løsninger for industriell avkarbonisering. Samarbeidet skal også bidra til Bellonas samfunnsbyggende arbeid og forståelse for industriens rolle i overgangen til et nullutslippssamfunn.

Greensea IQ

Begroing på skipsskrog har lenge vært et stort problem for miljøet og er en av de største truslene mot havmiljøet. Biologiske arter havner i økosystemer de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, og også slipper ut mer klimagasser, enn om de seiler med rene skrog. Sammen med amerikanske Greensea IQ jobber Bellona for å akselerere bruken av proaktiv skrogvask og samtidig øke kunnskapen om hvilke begrensninger og risiko denne løsningen innebærer. Gjennom Clean Hull Initiative, jobber Greensea IQ og Bellona mot et felles mål om å forbedre tilretteleggingen for proaktiv skrogvask over hele verden. Målet er å øke bevisstheten og forståelsen for problemet blant beslutningstakere.

Grieg

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende lakseoppdrettere, med oppdrettsanlegg i Finnmark og Rogaland i Norge og i British Columbia og Newfoundland i Canada. 

Bellona og Grieg Seafood ASA har i flere år hatt et samarbeidet om god håndtering av plast i oppdrett. Målet med samarbeidet er en økt bevissthet rundt næringens plastbruk. Det innebærer både å sikre gode rutiner for at plasten ikke havner på avveie i naturen, og samtidig bidra til sirkulær håndtering av de store mengdene plast i bruk. (denne teksten er allerede foreslått som innhold til Bellona.no under havbruk og «Prosjekter og samarbeid med næringsliv»)

Hafslund Oslo Celsio

Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo, og har ambisjon om realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Bellona og Hafslund Oslo Celsio samarbeider om effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering både nasjonalt og internasjonalt, med vekt på å fremme karbonfangst og –lagring som løsning for klimakutt i Norge og internasjonalt.

Horisont Energi

Horisont Energi ble grunnlagt i 2019 og har som mål om å utvikle en nyskapende, utslippsfri verdikjede for produksjon av hydrogen og ammoniakk. Horisont Energi planlegger også offshore transport og lagring av CO2.

Bellona og Horisont Energi samarbeider om utslippsfri hydrogen og ammoniakk, karbonfangst- og lagring og rammeverk for CO2-fjerning.

Jotun

Sammen med Jotun arbeider Bellona for økt kunnskap om viktigheten av å holde skipsskrog rene for å begrense begroing. Slik begroing oppstår ved at organismer i havet fester seg på skrogene på skip, og er en kilde til to store miljøproblemer: Marine organismer transporteres til fremmede økosystemer hvor de kan gjøre økologisk og økonomisk skade, og i tillegg skaper begroingen friksjon, noe som resulterer i økt drivstoffbruk tilsvarende rundt 80 millioner tonn årlige CO2-utslipp på verdensbasis. Løsningen på disse problemene er å vaske skroget ofte, vanligvis kalt proaktiv skrogvask. Jotun er verdens største produsent av skipsmaling, og har en egen forsknings- og utviklingsavdeling som utvikler nye og innovative løsninger for å møte fremtidens behov for å håndtere begroing på skip. Jotun og Bellona jobber sammen i prosjektet «Clean Hull Initiative» mot et felles mål om gjøre forsvarlig proaktiv skrogvask til en utbredt praksis globalt. En utfordring er at det mangler et internasjonal regelverk for vasking av skrog, og i tillegg er mange havner og land skeptiske til å la vaskeprosedyrer gjennomføres innenfor sine områder. Derfor har «Clean Hull Initiative» jobbet for at det skal utvikles en internasjonal standard for skrogvask, som ikke bare skal sikre at skrogvask gjøres trygt, men som skal lette implementeringen av skrogvask på verdensbasis. 

Lerøy

Lerøy Seafood er et av de ledende sjømatselskapene i Norge, som driver med oppdrett, foredling og salg av laks og sjømatprodukter, både rød og hvitfisk. Lerøy har samarbeidet med Bellona i en årrekke om en mer bærekraftig havbruksnæring.  Gjennom samarbeidet har blant annet selskapet Ocean Forest blitt utviklet, som Lerøy og Bellona eier 50 % av hver.

Morrow

Morrow Batteries ferdigstiller sin første fabrikk (1 GWh kapasitet) i Arendal og forventer kommersiell drift i løpet av 2024. Samtidig har bedriften bygget opp et av Skandinavias største forskningssentre på batterikjemi (Morrow Research Centre) ved Universitetet i Agder Campus Grimstad og forventer å teste produksjon av neste generasjon batterikjemi (LNMO) tidlig i 2024. Morrow har over 150 ansatte og eiere inkluderer Å Energi, Siemens, ABB, Nysnø og det danske pensjonsfondet PKA.

Samarbeidet innebærer at Bellona og Morrow sammen skal utvikle beste praksis for grønn materialutvinning og behandling, og for batteriproduksjon.

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Nelfo, sammen med medlemsbedriftene, skal gjennom sin kompetanse være en viktig del av løsningen på vår tids viktige samfunnsutfordringer. Nelfo er en viktig bidragsyter for å sikre et seriøst arbeidsliv og skal sikre teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Medlemmene sitter på mange løsninger som skal sikre overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. De har løsninger på hvordan vi skal møte eldrebølgen, bygge en moderne teknisk infrastruktur, utvikle smartere bygg, en smartere maritim sektor og et moderne, funksjonelt og samfunnssikkert samfunn. Medlemsbedriftene i Nelfo skal bidra til å utvikle et smartere samfunn. Sammen bygger vi en sterkere fremtid – smartere.

Bellona og Nelfo har i mange år samarbeidet om å få fart på elektrifiseringen av flere sektorer i Norge, blant annet bygg og anlegg, havbruk, land- og havtransport med mer.

Norsk Hydro

Hydro er et ledende aluminium- og energiselskap. Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt arbeidsplasser for 30 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land. 

Bellona og Hydro samarbeider om karbonfangst- og nullutslippsteknologi i aluminiumsindustrien, og rammeverk for CO2-fjerning, hydrogen, batteri og sirkulærøkonomi.

Ocean Geoloop

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som skal løse noen av vår tids største utfordringer på en naturlig og sirkulær måte. «GeoLoop Carbon Capture»-teknologien skal fange CO2 fra punktutslipp ved hjelp av naturlige og ufarlige prosesser, før CO2-en omdannes til stabil og flytende form. Denne prosessen kaller Ocean GeoLoop «Carbon capture by nature». Selskapets teknologier vil hjelpe virksomheter og nasjoner med å nå sine mål om reduserte utslipp innen 2030, og netto nullutslipp innen 2050.

Bellona og Ocean Geoloop samarbeider om å etablere effektive verdikjeder for lagring av CO2, og å løfte frem mulighetene som ligger i CCS for avkarbonisering av norsk sokkel.

Ocean-Power

Ocean-Power AS har en ambisjon om å bli en klimavennlig strømleverandør offshore. Ocean-Power introduserer et offshore kraftknutepunkt, med høyeffektiv kraftproduksjon ved bruk av gassturbiner kombinert med karbonfangst- og lagring, som resulterer i lave CO2-utslipp.

Bellona og Ocean-Power samarbeider om å løfte frem mulighetene som ligger i gasskraft med karbonfangst- og lagring for avkarbonisering av norsk sokkel.

Rana Gruber

Rana Gruber ASA er Norges eneste produsent av jernmalm og har sitt hovedkontor i Mo i Rana. Selskapet er notert på hovedlisten på Oslo Børs. I dag er det om lag 350 ansatte i bedriften, som fordeler seg på gruveaktivitet, prosessering av jernmalm, drift av eget laboratorium og forskningsavdeling, vedlikehold og administrasjon. Jernmalmforekomsten i Dunderlandsdalen er hovedsakelig Hematitt, men det er også innslag av Magnetitt. Hematitten selges til Europeiske stålverk, mens Magnetitten hovedsakelig brukes i ulike vannrensesystem i Europa.

Rana Gruber er den produsenten av jernmalm i dag som har det laveste karbonavtrykket per produserte tonn, men bedriften har satt seg mål om å bli den første produsenten i verden som skal bli karbonfrie. I tillegg er Rana Gruber i ferd med å forbedre kvaliteten i produktet vesentlig for å kunne bli en viktig leverandør inn i verdikjeden av grønt stål. Selv om Rana Gruber er en liten aktør i den gigantiske jernmalmbransjen har selskapet gjort seg bemerket på den internasjonale arenaen som en følge av sine hårete miljømål og fremtidsrettede strategi.

Solar Norge

Solar Norge er en sourcing- og servicepartner innenfor installasjon, industri, ventilasjon, og klima og energiløsninger. Solar har 2900 dyktige medarbeidere fordelt på seks land. Solars kjernevirksomhet er å finne frem til de beste produktene, tilby verdiskapende servicer samt optimalisere kundenes forretning. Solar satser på energieffektive løsninger og tilbyr de beste bærekraftige servicene som sikrer riktig bruk av ressursene. Det er til det beste for miljøet, for kundene og for Solar. Som en sentral aktør innen bygg og anlegg, er Solar klare for å ta ansvar innen bærekraft. Solar vil ta en aktiv rolle i å utvikle bransjen mot en grønnere fremtid. Med ‘Green Together’ ønsker Solar å jobbe sammen med kunder og samarbeidspartnere – for en mer bærekraftig verden. For at Solar skal kunne integrere CSR i sitt daglige arbeid har de forpliktet seg til å opprettholde de de 10 prinsippene i FNs globale visjon som omhandler menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.

Bellona og Solar jobber sammen for å fremme elektrifisering og effektiv bruk av energi blant annet innen bygg og anlegg, logistikk og enøk.

Tesla

Tesla jobber for å bygge en verden drevet av solenergi, som går på batterier og transporteres av elektriske biler. De designer bærekraftige systemer som er skalerbare og som skal resultere i størst mulig miljøfordel. Teslas produkter for generering og lagring av energi samarbeider med våre elektriske biler for å forsterke deres påvirkning. Fra hovedkontoret i Texas drifter Tesla seks store, vertikalt integrerte fabrikker over tre kontinenter. Tesla har over 100 000 ansatte som bygger, selger og vedlikeholder produkter.

Bellona og Tesla samarbeider om bedre rammevilkår for overgangen til fornybar energi i transportsektoren.

Veidekke

Veidekke er et nordisk entreprenørkonsern med 8000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Virksomheten ble etablert i 1936 og Veidekke har de siste årene inntatt en aktiv rolle i det grønne skiftet. Innen 2030 skal Veidekke redusere sine klimagassutslipp med 50 % og i 2045 skal virksomheten være klimanøytral. På Ulven i Oslo har Team Veidekke DA, som er et selskap med delt ansvar opprettet i forbindelse med Ulven-utbyggingen, inngått et samarbeid med OBOS om å utvikle det nye hovedkontoret. Prosjektet skal bidra med minst 50 % klimagassreduksjon.

Bellona og Veidekke samarbeider om å skape oppmerksomhet om utslipp fra byggematerialer og om å identifisere løsninger for utslippsreduksjon.

Vow

Vow har verdensledende løsninger som konverterer biomasse og avfall til verdifulle ressurser og genererer ren energi til et bredt spekter av marine applikasjoner og landbaserte næringer.

Bellona og Vow samarbeider om nye kilder til biokarbon, bruk av biokarbon i nye applikasjoner, slambehandling, karbonlagring og jordforbedring.