Side

Bellonas inntekter

Isbjørn i Arktis
Isbjørn i Arktis
Heimir Harðarson, North Sailing

Miljøstiftelsen har utviklet en rekke ulike inntektsstrømmer og forskjellige inntektsmodeller som til sammen finansierer vår virksomhet. Inntektene våre kommer i hovedsak fra filantropi, prosjektmidler, samarbeidsprogrammet med næringslivet, og en beskjeden andel statlig driftsstøtte.

Prosjektstøtte og tilskudd

Bellona har gjennom mange år jobbet tett med store internasjonale filantropiske organisasjoner, som Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og ClimateWorks Foundation. Vi mottar også prosjektmidler fra europeiske og norske aktører, som European Climate Foundation (ECF), EUs Horizon-program, Norges Forskningsråd og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Midlene går til definerte formål og løper i stor grad over flere år. Denne inntektsformen utgjør alle inntekter for våre kontorer i Brussel, Berlin og ETC. Det dekker også en større del av våre kostnader i Oslo.

Prosjektstøtte og tilskudd støtte utgjør ca. 63% av våre totale inntekter (2021). Les mer om prosjektstøtte og tilskudd her.

Samarbeidsprogram med næringslivet

Bellonas samarbeidsprogram ble etablert i 1998 for å utvikle, demonstrere og implementere klima- og miljøløsninger gjennom dialog og samarbeid mellom næringslivet og sivilsamfunnet. Samarbeidsprogrammet består av mer enn 30 partnere som bidrar med økonomisk støtte, ideer og data, reelle erfaringer med virkemidler og rammevilkår, og prosjektressurser til Bellonas arbeid. Vi har både bilaterale og multi-laterale samarbeidsavtaler.

Av mulige partnere som er relevante for Bellonas arbeid, har vi valgt å ekskludere oljeselskaper og selskaper som står på EU-sanksjonsliste.

Programmet ledes og forvaltes av Bellonas Oslo-kontor.

Inntekter fra samarbeidsoprogrammet utgjør ca. 25% av våre totale inntekter (2021) og alle inntekter går i dag til arbeidet i Oslo.

Les mer om vårt samarbeidsprogram og våre partnere her.

Mindre inntektsstrømmer

Statlig støtte

Bellona mottar støtte over ordningen «Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser». i likhet med mange andre miljøvernorganisasjoner. Ordningen forvaltes av Klima- og miljødepartementet med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Inntekter fra grunnstøtten utgjør ca. 3% av våre totale inntekter (2021) og går til administrativ drift ved kontoret i Oslo.

Momskompensasjonsordning

Bellona får også inntekter gjennom momskompensasjonsordningen. Ordningen er forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen skal «fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester»  

Inntekter fra momskompensasjonsordningen utgjør ca. 3% av våre totale inntekter (2021).

Støtteannonser

Bellonas historie med støtteannonser startet på 1990-tallet da Bellona ga ut eget miljømagasin for å finansiere egen drift. Inntekter ble da generert ved at stiftelsen tilbød næringslivet å rykke inn en støtteannonser bestående av en logo, i magasinet. Da magasinet ble lagt ned i 1999 fortsatte man samme inntektsmodell, men da på web.

En støtteannonseavtale varer ett år, og beløpene varierer normalt mellom 5.000 og 100.000 kroner. Ut over logoeksponering på nettsidene til Bellona i Norge, er det ingen krav eller ytelser knyttet til disse annonsene. Vi har normalt rundt 75 annonsepartnere i året.

Inntektene gjennom støtteannonser utgjør ca 3% av våre totale inntekter (2021). Les mer om våre støttespillere her.

Støttemedlemskap

Bellona har siden organisasjonens begynnelse mottatt støtte fra enkeltmennesker som ønsker å bidra til Bellonas arbeid. I tillegg mottar vi gjennom året noen gaver og bidrag til vårt arbeid fra enkeltpersoner.

Inntektene fra støttemedlemmer og gaver utgjør ca 3% av våre totale inntekter (2021).