Fagområde

Miljøvern og akutt forurensing

Bellona har en lang historie med å avsløre miljøkriminalitet, som miljøskadelig utslipp på land og i vann. Samme år som stiftelsen ble etablert la Bellona fram en rapport om miljøkriminalitet i norsk industri. Bellona ble kjent for å grave opp forurensende gifttønner og avsløre bedrifter som sparte penger på ulovlig deponering av farlig avfall. Gjennom dette arbeidet introduserte Bellona begrepet «miljøkriminalitet» i den norske offentligheten.

Bellona følger opp offshore industrien på tilsvarende vis, hvor vi senest i 2022 avslørte og anmeldte Oljeskandalen til Equinor. Internasjonalt gjorde Bellona seg bemerket da vi på klimatoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992 avslørte atomtrusselen fra den kalde krigen og vi har siden da jobbet med å fremme økt atomsikkerhet, sikre forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall og etablere arenaer for et mer åpent og demokratisk miljøarbeid i Russland.

Graveaksjon 1993 (Ingress image)
Fra en av Bellonas mange aksjoner hvor gifttønner ble gravd opp.

Miljøkriminalitet

Med strengere miljøkrav følger det høyere kostnader med å etterleve kravene. Dette gjør det stadig mer fristende å bryte miljøregelverket. Derfor behøver vi effektiv kontroll og strenge straffereaksjoner overfor personer og virksomheter som bryter miljølovgivningen. Dette innebærer blant annet at politi og tilsynsmyndigheter har nødvendige ressurser og vilje til å følge opp miljøregelverket, noe Bellona løpende arbeider for.

Miljøpatruljen

Bellonas Miljøpatrulje er vårt mobile distriktskontor. Vi oppsøker bedrifter med miljøutfordringer, bedrifter med miljøløsninger, og vi møter publikum for å assistere lokale miljøforkjempere i deres kampsaker. Vi mottar tips fra hele landet, fra folk som ønsker Bellonas ekspertise og hjelp til å avsløre miljøkriminalitet og løse miljøutfordringer de møter lokalt. Gjennom 35 år har Miljøpatruljen vært synlig langs norskekysten med Bellona-båten, som har reist rundt for å møte folk lokalt og lært om forhold som trenger vår oppmerksomhet. En av de viktigste sakene har vært arbeidet med å verne de sårbare områdene i nord mot oljevirksomhet.

Miljøgifter

På Langøya ligger Norges deponi for farlig avfall. Dette lageret er i ferd med å fylles opp og må erstattes for at vi skal kunne fortsette å ta de farlige miljøgiftene ut av kretsløpet. Foto: Noah

Miljøgifter er giftstoffer som ikke brytes ned, men i stedet hoper seg opp i dyr og mennesker hvor de blant annet forårsaker kreft, hormonforstyrrelser og fosterskader. Mange slike stoffer spres i naturen i stadig større omfang. Bellona arbeider for strengere reguleringer av bruken av miljøgifter i produkter, for rensing av utslipp og opprydning i historisk forurensning hvor miljøgifter utgjør en fare for mennesker eller naturen. Les mer under Avfall, forurensing og sirkulærøkonomi.

Avfall og gjenvinning

Nesten alle produkter vi kaster inneholder verdifulle råstoffer som kan gjenbrukes. En forutsetning for at avfallsressursene skal kunne utnyttes på en lønnsom måte til fremstilling av nye produkter med god kvalitet, er effektiv kildesortering og forbehandling før gjenvinning. Sammensatte materialer skal gjenvinnes fortrinnsvis som nye materialer eller alternativt energi. Knappe ressurser må finne vei inn i ny produksjon. Miljøgiftene skal ut av kretsløpet i forsvarlige avfallsdeponi. Bellona krever en offensiv avfallspolitikk som også gjør det mulig for forbrukerne å bidra til effektiv bruk av ressurser.

Industri

Industriell produksjon av varer og tjenester er en forutsetning for et moderne levesett og velstandsnivå og bidrar til en stabil økonomi og sysselsetting. Industrien må derfor hele tiden arbeide for å gjøre produksjonsprosessene mer klima-, miljø- og ressurseffektive. Bellona jobber med å utvikle miljøeffektive metoder for energieffektivisering, eliminering av miljøgifter og bruk av avfallsbaserte råstoffer.

Bellona arbeider også for å redusere utslippene fra oljeindustrien, skjerme sårbare havområder fra oljevirksomhet, bedre sikkerheten og beredskapen og for å vise fram alternativene
til norsk oljeindustri.

Oljeutslipp

Hvert år skjer det større og mindre uhell på norsk sokkel. De siste ti årene har det vært mer enn 500 akutte utslipp av råolje fra oljeinstallasjoner i Norge. Det slippes i tillegg ut store mengder oljeholdig vann og kjemikalier fra oljeinstallasjoner i norske farvann. Bellona jobber for å skjerpe kravene til oljeindustrien og for å sette fokus på industriens miljøutfordringer.

Oljevern

Det finnes i dag verken tilfredsstillende eller tilstrekkelig oljevernberedskap i Norge. Oljeindustrien slipper til i stadig mer risikofylte farvann; nærmere kysten og lengre nord hvor beredskapen ikke strekker til. Bellona jobber for at oljevernberedskapen skal bli bedre og at det skal settes strengere krav til risikovurdering for petroleumsaktivitet.

Olje i nord

Lofoten 2019: Bellonabåten Kallinika følges av Kystvakta da vi aksjonerer mot boreriggen West Hercules som er på vei for å bore etter olje ved Trænarevet.
Lofoten 2019: Bellonabåten Kallinika følges av Kystvakta da vi aksjonerer mot boreriggen West Hercules som er på vei for å bore etter olje ved Trænarevet.

Oljeindustrien er på stadig frammarsj i nord. De siste årene har regjeringen tildelt rekordstore leteområder i det sårbare Barentshavet og kampen om oljefrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil fremdeles måtte kjempes på nytt. Bellona jobber for at det skal settes grenser for norsk oljeindustri. Den grensa går sør for Lofoten.

Internasjonalt

Spredning av miljøgifter, miljøødeleggelser og effektene av klimaendringene rammer i større grad andre land enn Norge. Disse utfordringene kan ikke enkeltland løse alene. Globale avtaler og løsninger mellom grupper av land er nødvendig. Bellona ser betydelig potensiale for utslippskutt gjennom overnasjonale sektortiltak innenfor både kraft-, sement-, stål- og gjødselproduksjon. Les mer under Internasjonalt klima- og miljøsamarbeid.

Atomkraft

Atomkraft har små CO2-utslipp, men har mange uakseptable konsekvenser. Det skapes store mengder avfall som forblir radioaktivt og farlig i tusenvis av år, og få land har funnet en endelig løsning på lagringsproblemet. Konsekvensene av en atomkraftverkulykke er fatale. Dessuten gjør flere atomkraftverk det lettere at radioaktivt materiale havner i feil hender, og kan derfor spre atomvåpen. De nødvendige klimakuttene kan gjøres miljøvennlig, billigere og raskere enn vi klarer ved hjelp av atomkraft. Les mer om atomkraft her.

Samferdsel

Transport av mennesker og varer gir mange små utslipp, men til sammen utgjør de over 25 prosent av klimagassutslippene, i tillegg til helseskadelig lokal luftforurensning. Bellona jobber med å løse disse utfordringene: Vi må slutte å bruke fossile drivstoff og gå over til rene energibærere, som elbiler, bærekraftig biodrivstoff, øke bruken av kollektivtransport og energieffektive transportløsninger som tog og båt.

Klima- og miljøminister Espen Bart Eide vinker Bellonas elbil vel avgårde på vei til klimatoppmøtet i Glasgow i 2021.
Klima- og miljøminister Espen Bart Eide vinker Bellonas elbil vel avgårde på vei til klimatoppmøtet i Glasgow i 2021.

Skipsfart

Skipsfarten slipper ut CO2, svoveldioksid, nitrogenoksid og flyktige organiske forbindelser. Ballastvann og begroing kan spre farlige dyre- og plantearter og sykdommer til fjerne havområder. Opphugging av skip på Asias strender gir betydelig miljøskader og elendige arbeidsforhold. Ulykker med oljetankere påfører naturen store skader. Bellona jobber for at fremtidens skipsfart skal bruke ikke-fossile energikilder, utvikle bedre oljeberedskap og lostjenester. Bellona står også bak Clean Hull Initiative som jobber for et internasjonalt system og regelverk for å hindre begroing på skip.