Nyheter

– Norsk oljevernberedskap må bli bedre

Sigurd Enge
Sigurd Enge
Bellona

Publiseringsdato: 6. februar, 2015

Skrevet av: Magnus Borgen

- Det må forskes betydelig mer på oljevernberedskap enn det vi gjør i dag. Beredskapen kan og må bli bedre, sier Sigurd Enge, mangeårig Bellona-rådgiver i oljevernsspørsmål.

Bellona har som eneste miljøorganisasjon sittet i et regjeringsoppnevnt utvalg som i dag ga 16 beredskapsanbefalinger til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er spesielt viktig at regjeringen nå styrker forskningsinnsatsen på oljevernberedskap sånn at Norge blir bedre rustet for å takle oljeulykker, sier Enge.

Rådene i rapporten «Norsk Oljevernberedskap – rustet for fremtiden?» skal sørge for utvikling og forbedringer slik at Norge står bedre rustet dersom akutte oljeutslipp skulle inntreffe. Bellona er glade for at norsk oljevernberedskap handler om mer enn lenser.

– Vi har vurdert hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes sier Enge.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får et videre perspektiv på norsk oljevern. Bellona har lenge jobbet for å få på plass en helhetlig tilnærming til utdanning, opplæring, forskning og utvikling i kyst-Norge. Det får vi i dag, sier Enge.

Enge er klar på at rapporten styrke ligger i at et samlet fagmiljø står enstemmig bak rapportens konklusjoner.

– Her står forskningsmiljøer, næringsaktører, fagmiljøer og miljøorganisasjoner ssamlet. Det er ingen steder for politikerne «å gjemme seg», sier Enge, som nå forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snarest møte Forskningsrådet for å legge rammer rundt det foreslåtte 5-årige forskningsprogrammet.

Enge er også klar på at regjeringens næringspolitikk innen oljevern bør styrkes, og at det ikke nytter å ligge på latsiden.

– Bellona kjemper for at regjeringen nå vil komme med ennå mer aktive næringstiltak. Gjennom en bedre støtte til eksport og mer midler til forskning og utvikling har Norge her en mulighet til å få vekst i bransje der vi har god kompetanse, avslutter Enge.

Les hele rapporten på Kystverkets nettsider.

Utvalget har bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Miljøstiftelsen Bellona, KS Kommunesektorens organisasjon, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen (LO) og SINTEF.

 

Kontaktperson i Bellona for ytterligere informasjon og kommentarer: Bellona-rådgiver Sigurd Enge, 97 08 75 33

 

De 16 rådene:

1: Norges forskningsråd bør etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram, Oljevern for fremtiden, med årlig ramme på minimum 40 millioner kroner.

2: Det bør etableres en egen ordning for tjeneste- og produktutviklere som kan finansiere følgeforskning.

3: Forsknings- og utviklingsprogrammet i tilrådning nr. 1 bør inkludere utvikling av metoder, teknologi og produkter for strandrenseoperasjoner.

4: Det bør utarbeides formelle og verifiserbare kompetansekrav til de ulike funksjonene som inngår i aksjonsorganisasjonen og til de som driver denne opplæringen.

5: Fagplanen for grunnopplæring og utdanning av brannmannskap bør omfatte håndtering av akutt forurensning.

6: Forventningene til kommunenes ytelser ved store hendelser bør klargjøres, og øremerke­de midler til kompetanse og materiell for å redusere gapet mellom statens oljevernberedskap, og de forventninger som i praksis tillegges kommunene ved store hendelser, bør etableres.

7: En allmenn tilgjengelig kunnskapsbank som innhenter, systematiserer og tilgjengeliggjør internasjonal og nasjonal forskning, erfaring og kunnskap innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

8: Et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kombinerer teoretisk og praktisk opplæring innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

9: Langtidsplaner for statlig anskaffelse av oljevernmateriell og -tjenester bør etableres for å skape større forutsigbarhet, og det bør etableres støtteordninger til internasjonal markedsføring for eksport av oljevernmateriell.

10: Kystverket og kommunene bør stimulere til utvikling av ny teknologi ved å stille funksjonskrav utover det eksisterende utstyr kan innfri.

11: For å stimulere til innovasjon bør myndighetene i større grad stille funksjonelle krav til beredskapspliktige virksomheter.

12: Det bør etableres et eget Oljevernforum med deltagelse fra myndigheter, norske beredskapsaktører, leverandørindustri og forskningsmiljø som fokuserer på felles problemstillinger, utfordringer og erfaringsutveksling.

13: Leverandørindustrien bør styrkes gjennom et eget leverandørutviklingsprogram rettet mot små og mellomstore leverandører av oljevernutstyr og -tjenester.

14: Det bør gjennomføres en utredning, inkludert en internasjonal markedsundersøkelse, før beslutning om en eventuelt ny innendørs testfasilitet i Norge blir tatt.

15: Det bør utvikles produkter som kan erstatte bruk av mineralolje i testsammenheng, og fullskala sjøtester bør kunne kombineres med et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kan simulere fullskala oljevernaksjoner i kyst- og strandsone i henhold til tilrådning nr. 8.

16: De årlige olje-på-vann verifikasjonene bør videreføres.