Nyheter

– Må stimulere bruk av miljøvennlig energi

Publiseringsdato: 6. oktober, 2009

– Vi ser positivt på at myndighetene vil innføre en energimerkeordning for bygninger, men mener forskriftsforslaget fra NVE har flere svakheter. Bioenergi og fjernvarme må premieres bedre, sier Bellonas Knut Helland-Hansen.

Fra januar 2010 skal det etter planen innføres en ordning for merking av bygningers energibruk. Formålet er å gi informasjon om bygningers energitilstand, mulighetene til forbedring, skape interesse for effektiviseringstiltak og gi en riktigere verdisetting av bygninger ved salg og utleie.

I høringsuttalelsen sin skriver Bellona at de er svært fornøyde med at en slik energimerkeordning skal bli innført, og mener det er viktig at den blir innført fra nyttår, slik det er planlagt (for å lese hele uttalelsen: klikk i høyre marg).

– Miljøvennlig energi må premieres
Rådgiver Knut Helland-Hansen er likevel kritisk til deler av NVEs forslag til forskrift, og mener flere miljøvennlige energiformer får for lite belønning dersom forslaget blir gjennomført.

– Ordningen må lages slik at den stimulerer til bruk av de mest miljøvennlige energiformene. Energimerket må premiere at det brukes fjernvarme, spillvarme og biobrensel, men det skjer ikke i stor nok grad slik forslaget er utformet, sier Helland-Hansen.

Når ordningen innføres, skal alle bygninger som bygges, selges eller leies ut merkes etter hvor mye energi som går med til oppvarming. For bygg som brukes til næringsvirksomhet blir det dessuten obligatorisk med slik merking til enhver tid. Energibruken rangeres på en skal fra A til G, der A er den beste karakteren.

Faktisk energibruk skal ikke oppgis
Enda et problem er at forslaget ikke inneholder et krav om at man må oppgi den en bygnings faktiske energibruk. Bygningene skal få karakter på bakgrunn av enkelte generelle opplysninger, for eksempel hvilket år de ble bygget.

– Bellona mener at det må bli obligatorisk å oppgi den reelle eller målte energibruken i et bygg. Det er uheldig om det innføres et opplegg for beregning som ikke gir nøyaktige opplysninger om hvor mye og hvilken energi som faktisk blir brukt, sier Helland-Hansen.

I høringsnotatet sitt innrømmer NVE at deres eget forslag til beregningsopplegg ikke vil gi et helt presist bilde av energibruken.

Pressekontakter:
Knut Helland-Hansen, fagrådgiver i Bellona: 957 09 842, knut@bellona.no
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no