Nyheter

Opphever henleggelse

Publiseringsdato: 11. april, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Tidligere i år henla Nord-Trøndelag politidistrikt Bellonas anmeldelse av oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen AS. Bellona påklaget henleggelsen til overordnet påtalemyndighet. Statsadvokaten har nå tatt klagen til følge og omgjort henleggelsesbeslutningen.

25. juli rømte ca 5000 oppdrettslaks fra Sinkaberg Hansen AS sitt oppdrettsanlegg på Marøya i Nord-Trøndelag. På bakgrunn av denne hendelsen anmeldte Miljøstiftelsen Bellona selskapet til politiet.

Saken henlagt
I slutten av januar i år opplyste politiet at saken var henlagt etter bevisets stilling. Bellona mente at dette var en uriktig beslutning og klaget derfor saken inn for overordnet påtalemyndighet.

Bellona oppfatter det som et generelt problem at politiet ikke prioriterer lakserømninger tilstrekkelig høyt. Miljøstiftelsen opplever ofte at etterforskningen er mangelfull og at saker blir henlagt uten at det er foretatt en grundig vurdering av straffbarheten.

-Saksbehandlingen i denne saken er en god illustrasjon på problemene omkring denne typen miljøkriminalitet. Det lokale politi- eller lensmannskontor har kanskje verken kapasitet eller kompetanse til å foreta en korrekt vurdering av hvorvidt det har skjedd noe straffbart i forbindelse med rømningen. Det kan derfor synes som en enkel løsning å henlegge saken, og det er denne holdningen vi vil til livs. Lakserømninger er et meget alvorlig miljøproblem og det er derfor viktig at det reageres strafferettslig mot eventuelle lovbrudd, sier oppdrettsansvarlig i Bellona Marius Holm.

Tar miljøkrim på alvor
Holm er derfor meget tilfreds med at Bellonas klage på henleggelsen ble tatt til følge. Dette tar han som et signal om at påtalemyndigheten nå tar denne typen miljøkriminalitet mer alvorlig enn tidligere.

-Dette viser at påtalemyndigheten har fått øynene opp for hvor alvorlig denne typen av lovbrudd faktisk er. Forhåpentligvis vil vi heretter kunne regne med bedre oppfølging av våre anmeldelser slik at flere resulterer i straffereaksjoner. Etter vårt syn er det viktig at miljøvernlovgivningen håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet straffeforfølges, uttaler Marius Holm.