Nyheter

Positive endringer i lakselusforskriften

Publiseringsdato: 27. juli, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Mattilsynet har hatt på høring sine forslag til endringer av lakselusforskriften. Bellona er positive til de foreslåtte innskjerpelsene i lakselusforskriften. En stadig større produksjon av oppdrettsfisk krever en stadig lavere grense for tillatt lus pr. fisk for å kunne holde den totale lusproduksjonen i sjakk.

Mattilsynet sendte i februar 2009 et utkast til ny forskrift om bekjempelse av lus til høring på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Høringen av dette ukastet avdekket flere svakheter ved det opprinnelige forskriftsutkastet som det er viktig å utbedre for at luseforskriften skal ha ønsket effekt. Svakhetene relaterer seg til fem forhold som det nå er laget forslag til bestemmelser for:

•     differensierte tiltaksgrenser
•     telling, registrering og rapportering
•     tellemetodikk
•     unntak fra behandling i enkeltmerder
•     fjerning av fisk

Bellona stiller seg bak de fleste av disse endringsforslagene men har noen kommentarer til punktet om differensierte tiltaksgrenser.

Mangler tålegrense for lakselus
Myndighetene må søke å etablere et system som tar hensyn til hvor stor mengde lus et fjordområde tåler, sette tak for mengden lus og justere produksjonen av oppdrettsfisk i forhold til dette. En slik fremgangsmåte med for eksempel tiltaksgrenser basert på mengde lus på villfisk diskuteres i forbindelse med flere internasjonale standarder (Salmon Aquaculture Dialogue, Global Aquaculture Alliance m.fl) og bør også inngå i det norske regelverket.