Nyheter

– En dårlig avslutning for Regjeringen

Publiseringsdato: 14. oktober, 2005

Skrevet av: Bellona

Den avtroppende regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2006. Til tross for lovprising av budsjettet i regjeringens egne rekker, mener Bellona det er få lyspunkter.

Statsbudsjettet 2006:

Selv om CO2-håndtering ikke gis øremerkede midler, satsingen i nordområdene i realiteten er uforandret, arbeidet med miljøgifter og forurensede sedimenter står på stedet hvil og det gjøres få reelle endringer i bilavgiftene; omtaler Miljøvernminister Knut Arild Hareide statsbudsjettet som «et svært godt budsjett for miljøet». Bellona mener derimot regjeringen har levert et overraskende dårlig stykke arbeid, hvor blant annet virkemidler for realisering av CO2-håndtering ikke er gjennomført til tross for at stortingsflertallet støtter dette.


– Dette er en dårlig avslutning på en uverdig miljøkarriere for regjeringen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.


Bellona mener regjeringen faller igjennom på følgende miljøområder:

CO2-håndtering

Den avtroppende regjeringen oppfyller ikke Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Petroleumsmeldingen om at regjeringen senest i statsbudsjettet for 2006 skal «fremme forslag til hensiktsmessige virkemidler for å stimulere til bruk av CO2 for økt oljeutvinning.» Isteden har regjeringen valgt å ramse opp eksisterende virkemidler som kvotesystem for klimagasser og teknologiutvikling gjennom innovasjonsselskapet Gassnova. Det er bred enighet i oljenæringen og i kraftbransjen om at bruk av CO2 til meroljeutvinning krever en annen type virkemidler. Bellonas forslag om å la staten ta initiativet til å skape en verdikjede for CO2 har på sin side høstet bred støtte i fagmiljøene.


– Statsbudsjettet er overraskende dårlig på CO2, mener Marius Holm i Bellona. – Bondevik er jo statsministeren som gikk av på gasskraftsaken i 2000. Vi hadde nok forventet at han, som en siste hilsen før han går ut av norsk politikk, ville komme med noe offensivt. Denne forventningen ble også styrket da han fire dager før valget overkjørte olje-og energiminister Thorhild Widvey og opprettet et statssekretærutvalg som skulle arbeide med CO2-saken. Nå har imidlertid Widveys sterke motvilje vunnet fram i regjeringens siste dager, sier Holm, som mener Soria Moria-plattformen legger et langt bedre grunnlag for CO2-politikk for både miljø og verdiskapning.


Bilavgifter og miljøteknologi

I regjeringens statsbudsjett foreslås det endringer i bilavgiftene med en erstatning av dagens effekt- og slagvolumavgift med en CO2-avgift (engangsavgiften er bygget opp av vektavgift, effektavgift og slagvolumavgift). Hensikten med en innføring av CO2-baserte bilavgifter har fra Bellonas side hele tiden vært å få på plass et teknologinøytralt avgiftsystem. Teknologinøytralitet impliserer at det er utfordringen, det vil si å redusere klimagassutslippene (CO2) som står i fokus, ikke hvilken teknologi eller hvilket drivstoff som benyttes. Teknologinøytrale systemer er derfor målrettede.


– Regjeringen påstår at forslaget i Statsbudsjettet vil gjøre systemet enhetlig slik at en slipper spesialbehandling av nye biler og nye motorteknologier, sier Isak Oksvold, fagmedarbeider i Bellona. – Dette er imidlertid helt feil, ettersom regjeringen signaliserer at de velger å beholde dagens vektavgift. Vektavgiften utgjør den største delen av engangsavgiften. I prinsippet er vi like langt hvis ikke også vektavgiften innlemmes i CO2 avgiften. Altså; same shit, new wrapping, sier Oksvold.


22,3 millioner kroner er satt av til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi. Dette er omlag det samme som for 2005, og er en videreføring av den økte satsingen på miljøvennlig transport. Midlene skal i hovedsak rettes inn mot prosjekter som har som formål å legge til rette for bruk av hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren


Atomsikkerhet i nordområdene

Regjeringen følger ikke opp UDs Stortingsmelding «Mot Nord» om økt satsing på Nordområdene. Isteden legges det opp til samme nivå som tidligere år. For atomhandlingsplanen for Nordvest-Russland foreslås det 110 millioner, mot fjorårets 106 millioner. Dette betyr at årets satsing allerede er spist opp av prisøkningen.


I følge Nils Bøhmer, leder for Bellonas Russland-avdeling, må den nye regjeringen satse mye hardere på dette området, hvis de skal følge opp løftene fra den politiske plattformen som ble presentert på Soria Moria på torsdag. – Her har den nye regjeringen store muligheter for å følge opp gårsdagens løfter om økt satsing på atom- og energiutfordringene i Nordvest-Russland, sier Bøhmer.


Forurensede sedimenter og miljøgifter

Regjeringen slår fast i budsjettet at de vil prioritere tiltak i forbindelse med forurenset grunn og forurenset sjøbunn. Dette er opprydding i gamle historiske forurensningssynder hvor det er vanskelig å plassere det økonomiske ansvaret. Mye av denne forurensningen har funnet sted før forurensningsloven trådde i kraft. I tillegg er det utslipp som har hatt myndighetenes velsignelse i form av romslige utslippstillatelser. Derfor er det Bellonas holdning at myndighetene også må ta et større ansvar for å bidra til finansieringen av oppryddingstiltak. En økning på 8,2 millioner kroner til totalt 73,1 millioner for 2006 blir forsvinnende lite når det totalt er snakk om et titalls milliarder kroner i oppryddingskostnader for forurenset grunn og sjøbunn.


– Det spesielle med 2006 er at Fylkesmennene nå har utarbeidet sine tiltaksplaner nettopp for mulige oppryddingstiltak, sier Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona. – For at den gode prosessen ikke skal stoppe opp er det viktig å sørge for videreføring av dette arbeidet gjennom faktisk igangsetting av tiltak der dette er vurdert som nødvendig. Bellona hadde derfor et håp om at myndighetene ville gi denne posten et kraftig løft for 2006. Dette har ikke blitt gjort, sier Dalen.


Bellona har i en rekke anledninger etterlyst en nasjonal giftdugnad realisert gjennom etablering av et fond med statlige midler hvor eiere av forurenset grunn kan søke om delfinansiering til oppryddingprosjekter. Dette er et arbeid Bellona vil fortsette for å få gjennomført. – Med dagens finansiering av opprydding i forurenset grunn og sjøsedimenter vil det ta svært lang tid før vi er i mål med fjerningen av våre gamle miljøsynder, sier Marius Dalen.


Bellona er også svært skuffet over regjeringens innsats på området miljøgifter, og mener budsjettet viser at man står på stedet hvil. Regjeringen skriver i sitt budsjett at det skal satses på kartlegging av miljøgifter, men legger lite vekt på bekjempelse i praksis.


– Vi er så lei det evige maset om kartlegging, sier Olaf Brastad, arbeidende styreleder i Bellona. – Det er på tide å handle også. Det har lenge vært på tide å handle. Den farlige avfallshistorien, hvor stadig nye miljøgifter oppdages i etterkant, gjentar seg ustanselig. Nå må det være på tide med offensiv handling, sier Brastad.