Nyheter

Ny rapport: Karbonfangst- og lagring eneste måte sterk europeisk industri kan forenes med EUs klimamål

Illustrasjon: Wikimedia

Publiseringsdato: 1. juli, 2013

Skrevet av: Bellona Europa

EUs teknologiplattform for CO2-fangst og lagring (CCS) med Bellona i spissen publiserer i dag en rapport som viser at direkte utslipp fra EUs tungindustri i 2010 stod for 25 % av unionens totale CO2-utslipp, og at enøk-tiltak ikke vil være tilstrekkelig for å redusere disse utslippene til et nivå som er forenlig med en ambisiøs klimapolitikk på mellomlang sikt. - En av de viktigste konklusjonene i denne rapporten er at den eneste tilgjengelige teknologien for å gi de nødvendige store utslippskuttene i EUs energi-intensive industrier er CCS, sier Jonas Helseth, direktør i Bellona Europa og leder av arbeidsgruppen i ZEP som står bak rapporten.

Zero Emissions Platform (ZEP) består av en koalisjon av aktører fra europeisk industri og næringsliv, forskningsmiljøer, fagforbund og miljøorganisasjoner som arbeider for å fremme CCS i Europa, og Bellona er en av plattformens grunnleggere. Plattformen har nå utgitt en ny rapport om anvendelsen av CCS i EUs kraftkrevende industri.

I rapporten står CCS igjen som den eneste tilgjengelige teknologien som kan levere dype utslippskutt i tungindustrien, både i Europa og globalt. Derfor vil en manglende gjennomføringsevne til å utrulle CCS i disse sektorene undergrave EUs muligheter til å oppfylle sine egne langsiktige klimamål dersom EU vil beholde en sterk industriell aktivitet i fremtiden.

Bellona ledet EUs teknologiplattforms arbeid med CCS i tungindustrien

Industriene som dekkes av rapporten er stål-, sement- og kjemikalieproduksjon, samt raffinerier. Bellona har i over ett år ledet ZEPs arbeid med denne rapporten, som har involvert en rekke aktører på høyt nivå, hovedsakelig fra disse relevante industriene. Rapporten gir en oversikt over utfordringene og mulighetene for CCS i tungindustrien, i tillegg til et sett anbefalinger til EUs beslutningstakere angående tilretteleggelse for storskala CCS-utrulling.

– Det ligger en solid prosess bak denne rapporten, både i form av å utvide ZEPs fokus utover kraftsektoren, og i form av å sikre involvering av representanter for alle disse industriene, sier Bellona Europas Jonas Helseth. – Denne rapporten kommer på et avgjørende tidspunkt, både for diskusjoner om EUs klimapolitikk generelt og om CCSs rolle i Europa, fortsetter han.

I morgen, 2. juli, er fristen for innspill til kommisjonens grønnbok om EUs rammeverk for energi- og klimapolitikk etter 2020. Bellona Europa – Bellonas EU- kontor i Brussel – ​​er dermed fornøyd med tidspunktet for denne rapporten i lys av nylige politiske uttalelser fra kilder på høyt nivå i EU om nødvendigheten av en sterk europeisk industri. Helseth peker på EU-kommisjonens visepresident Antonio Tajanis tale på EUs ‘Industrial Renaissance’ konferanse den 6. juni, der EUs nærings- og industrikommissær gjentok Kommisjonens engasjement for å øke industriens bidrag til EUs BNP fra 15,2 % til 20 % innen 2020.

– Bellona støtter sterkt opp om Kommisjonen i arbeidet med å sikre en framtid for europeisk industri som er avgjørende for velferd og sysselsetting, sier Helseth, men presiserer: – Gitt de betydelige utslippene fra mange av disse industriene, må dette arbeidet ikke foregå uavhengig av EUs klimapolitikk. Denne rapporten viser tydelig at utrulling av CCS er den eneste måten å forene industriell vekst med en ambisiøs klimapolitikk. Heldigvis er dette godt reflektert i disse siste signalene fra både Kommisjonen og Parlamentet, som vi derfor klart ønsker velkommen, konkluderer Helseth.

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke Statoils Tore Torp, som ledet dette arbeidet med meg fra starten men som nylig avgikk med pensjon. Tore har vært en pådriver for dette arbeidet både i Europa og Norge, og hans innsats i en årrekke ble nylig anerkjent med en velfortjent pris på IEA GHGs konferanse i Trondheim i juni, avslutter Jonas Helseth.

Se ZEPs egen pressemelding her: http://www.zeroemissionsplatform.eu/news/news/1601-zep-publishes-key-report-on-ccs-in-eu-energy-intensive-industries.html

Bellona oppsummerer nylig utvikling i EUs CCS-arbeid

DG CLIMA generaldirektør Jos Delbekes nylige uttalelse i sin tale[1] på ‘2013 European Steel Day’ sendte et betimelig signal til EUs industrier om at Kommisjonen er villig til å gi støtte i denne prosessen. Delbekes budskap var at Kommisjonen «forbereder grunnen for å bruke en del av ETS-relaterte inntekter til å støtte kraftintensiv industri i arbeidet med å utvikle innovative lavkarbonteknologier». Bellona er fornøyd med disse sterke og nødvendige signalene som sendes til Europas næringsliv om at dekarboniseringen av EUs økonomi ikke bør skje gjennom utflytting av industrien, men gjennom grønn innovasjon og teknologi.

Selv om CCS ikke ble nevnt spesielt av Delbeke på EU Steel Day, erkjente[2] stålsektoren selv at «en fungerende infrastruktur for CCS» i EU er en forutsetning for å oppnå storskala dekarbonisering. Delbeke lovet dessuten oppfølgning fra Kommisjonens med en handlingsplan for stålsektoren. Denne ble publisert 11 juni[3] og nevner CCS som en spesielt viktig dekarboniseringsteknologi, og understreker behovet for «industriell-skala demonstrasjonsprosjekt for produksjon av stål med CCS». Spesielt fremheves også behovet for økonomiske støtteordninger og instrumenter for å gå videre til demonstrasjon og utrulling, «for eksempel en ny NER 300 runde, et videre European Energy Programme for Recovery (EEPR), eller bruk av EUs Strukturfond».

Europaparlamentets miljøkomité stemte 19. juni for backloading og et fond for lavkarbonteknologier

Videre er Bellona fornøyd med Europaparlamentets miljøkomités (ENVI) avstemning (19. juni) for den såkalte «backloadingen» av utslippskvoter (EUA) i EUs kvotehandelssystem (ETS – Emission Trading Scheme). ENVI krever at to tredjedeler av kvotene kommisjonen har foreslått å fjerne fra karbonmarkedet (og fryse for senere auksjonering) [4] skal «gjøres tilgjengelige for å sette opp et fond for å støtte utviklingen av innovative lavkarbonteknologier, demonstrasjonsprosjekter og tiltak som skal redusere kostnadene og utslippene i kraftkrevende industri «.

Forslaget vedtatt i miljøkomitéen samsvarer godt med generaldirektør Delbekes tale og Kommisjonens forslag om tilretteleggelse for demonstrasjon og utrulling av CCS i kraftkrevende industri[5].

Bellona vil i dag også sende et svar på EU-kommisjonens høringsmeddelelse om CCS (consultative CCS Communication), som tydelig fremhever rollen CCS må spille i dekarboniseringen av EUs industri. Med mer enn 20 års erfaring fra arbeid med CCS, er Bellona glade for å kunne bistå Kommisjonen med støtte til dens oppfølging av denne høringen, ikke minst med hensyn til anvendelsen av CCS i kraftkrevende industri.


[1] European Steel Day, 16th May 2013. http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013051602_en.htm

[2] http://www.eurofer.be/index.php/eng/News-Media/Press-Releases/EUROFER-shift-to-low-carbon-economy-creating-enormous-tensions

[3] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-action-plan_en.pdf

[4] http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012111203_en.htm

[5] http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130617IPR12344/html/Environment-Committee-reaffirms-support-for-emissions-trading-fix