Nyheter

Kystverket ansvarlig

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Ansvaret for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning som følge av skipshavari ligger hos Kystverket. Det er de som avgjør om en situasjon er å anse som akutt og om tiltak skal iverksettes for å redusere forurensningsrisikoen.

Senest to timer etter innringt melding skal Kystverkets beredskapsavdeling være operativ. Ved hjelp av detaljerte kartmodeller og informasjon om skip, last og værsituasjon vurderes faren for akutt forurensning. Er situasjonen å anse som akutt skal det utarbeides og iverksettes en aksjonsplan. Det er statens ansvar å effektivt redusere risiko for miljøskade ved akutt forurensning. Kostnadene for en statlig aksjon skal dekkes inn i ettertid i henhold til prinsippet om forurenser betaler.


Beredskapens tre hovedelementer

I Norge består beredskapen av tre hovedelementer; privat, kommunal og statlig beredskap:


Den private beredskapen skal være dimensjonert for å håndtere akutte hendelser som skyldes egen virksomhet. SFT har stilt særskilte beredskapskrav til en rekke virksomheter, herunder petroleumsvirksomheten, tankanlegg, raffinerier og landbasert industri som håndterer miljøfarlige kjemikalier.


Den kommunale beredskapen er organisert i 34 regioner; Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA). Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere akutte utslipp som kan oppstå som følge av normal virksomhet i regionen.


Den statlige beredskapen er rettet mot bekjempelse av akutt forurensning som ikke dekkes av privat og kommunal beredskap. Dersom et akutt utslipp bekjempes av privat eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon. Staten skal også kunne overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til.


Beredskapsansvar

Ansvaret for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning ble overført fra SFT til Kystverket fra 1. januar 2003. SFT stiller fortsatt beredskapskrav til kommuner og privat industri, og kontrollerer at kravene holdes.


SFTs ansvar fra 2003:

 • Stiller beredskapskrav til kommuner og privat industri, inkludert operatørselskapene på norsk sokkel. Godkjenner og kontrollerer at kravene holdes.
 • Gjennomfører utrykningsinspeksjoner innenfor eget forvaltningsområde for å sjekke at kravene holdes.
 • Utvikler lovverk, forskrifter og veiledninger innen akutt forurensning
 • Deltar i internasjonale fora (EU, OECD osv)


Kystverkets ansvar fra 2003:

 • Drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, inkludert statens samarbeid med kommunene om dette
 • Statens aksjonsansvar overfor akutt forurensning
 • Statens tilsynsansvar ved private og kommunale aksjoner mot akutt forurensning
 • Statens bistand til kommunale aksjoner mot akutt forurensning
 • Er delegert nødvendige lovhjemler til å gi pålegg, yte bistand og rådgivning, kreve opplysninger fra forurenser, kreve undersøkelser, føre tilsyn og foreta inngripen under en akutt situasjon
 • Bestemmer om en situasjon er å anse som akutt eller ikke
 • Ivaretar internasjonalt beredskapssamarbeid og bistand innen akutt forurensning