Nyheter

Bekymret for flere unntak fra RoHS-direktivet

Publiseringsdato: 15. mai, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

For femte gang søkes det om unntak fra RoHS direktivet som skal regulere bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i elektriske produkter. Bellona ønsker et så konsist regelverk som mulig som ikke gjennomhulles av unntak fra bestemmelsene.

EUs RoHS-direktiv setter krav til at alle medlemsland skal sørge for at ingen elektriske eller elektroniske produkter inneholder en rekke farlige forbindelser, blant annet bromerte PBDE- og PBB-forbindeler, bly, kadmium seksverdig krom og kvikksølv. Direktivet trer i kraft 1. juli 2006.

Unntak gjennomhuller direktivet
EU kommisjonen har lagt opp til at bedrifter kan søke om unntak fra direktivet i tilfeller der det ikke finnes alternativer til fortsatt bruk av de helse- og miljøskadelige stoffene som reguleres. Dette har resultert i fem åpne konsultasjonsrunder, med en rekke forslag til stoffer, komponenter, produkter og faktisk hele produktgrupper som bør unntas fra direktivets bestemmelser.

Bellona har sendt inn uttalelse i tre av de fem høringsrundene, med fokus på viktigheten av et konsist regelverk som ikke gjennomhulles av unntak. For at det skal gis unntak fra bestemmelsene i direktivet må det kunne dokumenteres at det faktisk ikke finnes alternativer til fortsatt bruk av skadelige stoffer og at industribedriftene virkelig har gjort en innsats for å finne frem til miljøvennlige alternativer. Videre mener Bellona at det må legges frem en konkret plan for utfasing av de helse- og miljøskadelige stoffene før unntak fra bestemmelsene innvilges. Det kan ikke bare være nok å konstatere at så vidt man kjenner til finnes ingen alternativer per i dag, når produsenter og importører har kjent til bestemmelsene siden 2002 da direktivet ble vedtatt.

Bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter opprettholder produksjon og etterspørsel etter slike forbindelser, vanskeliggjør miljøvennlig avfallsutnyttelse av kasserte produkter og bidrar til at farlige stoffer slippes ut i miljøet. Det er derfor en høy prioritet å fase ut bruken av helse- og miljøskadelige stoffer i våre produkter. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har tidligere varslet at hun ønsker en utredning om mulighetene for et generelt forbud mot bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i forbrukerprodukter. Bellona forventer at dette følges opp i den kommende stortingsmeldingen om kjemikalier.