Nyheter

Sterk kritikk av ordning: Høringssvar TFO2018

Getty Images

Publiseringsdato: 2. mars, 2018

Her kan du lese hele det felles høringssvaret fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Bellona og Norges Kystfiskarlag.

Hele høringsuttalelsen kan du lese HER (pdf).

Vi mener at:

TFO:

  • står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder».
  • er en årlig konsesjonsrunde for «de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel», også kalt modne områder. Konsesjonsrunden starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring.
  • kommer i tillegg til de nummererte konsesjonsrundene (som er annethvert år). Akkurat nå pågår 24. konsesjonsrunde.
  • startet som ordning i 2003.

● TFO-ordningen har forlatt det som var formålet da den ble innført og fungerer i dag som en omgåelse av gjeldende petroleumsregelverk og ordinære konsesjonsrunder.

● TFO-ordningen vil føre til økte klimagassutslipp i oljeindustrien. Dette er ikke forenlig med klimatiltak og utfasing av fossil energi til fordel for fornybart.

● Det er prinsipielt problematisk at regjeringens forslag til utvidelse av TFO-området nå utvides langt inn i det som må forstås som umodne områder på norsk sokkel, i strid med hensikten bak ordningen.

● Det er svært problematisk at regjeringen presiserer at miljøfaglige hensyn ikke skal tas i fobindelse med vurderinger av TFO-utvidelsen, til tross for at det er snakk om områder hvor miljøfaglige vurderinger tilsier at petroleumsvirksomhet vil være skadelig.

● TFO-ordningen “låser fast” havområder til å være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er ingen mekanismer som endrer statusen til et TFO-område dersom man får ny kunnskap, og det er ingen reell mulighet for å trekke tilbake konsesjoner. TFO-området kan bare ekspandere.

● Stortinget har vedtatt at norske havområder skal forvaltes med en helhetlig og økosystembasert tilnærming. TFO-ordningen undergraver dette.

● TFO-ordningen omgår viktige forvaltningsprosesser som forvaltningsplaner og verneplaner, og åpner for petroleumsvirksomhet i særlig verdifulle og sårbare områder der slik virksom ikke bør forekomme.

● Det er særlig bekymringsverdig at blokker som grenser til stengte områder utenfor Lofoten og Møreblokkene blir delt ut. Seismikk og risiko for uhell utgjør en trussel for fornybare fiskeressursene i disse områdene.