Nyheter

Bedre beredskap nødvendig

Bellonas fagmedarbeidere Gunnar Grini og Marius Dalen i møte med Ole Hansen og Ole Kristian Bjerkemo fra Kystverket, for å diskutere hvordan beredskapen langs Norskekysten kan bedres.
Foto: Aksel Storstein

Publiseringsdato: 25. mai, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Bellonas Miljøpatrulje møtte tirsdag 24.05. Kystverkets beredskapsavdeling i Horten for å diskutere oljevernberedskap. Denne høsten vil Kystverket offentliggjøre en utredning som tar for seg beredskapssituasjonen langs Norskekysten.

Bellonas Miljøpatrulje:

Fjord Champion-ulykken utenfor Søgne 4. mars i år avdekket et akutt behov for bedre oljevernsberedskap langs Norskekysten. Det tok da hele 15 timer fra mannskapet på Fjord Champion ba om assistanse, til slepebåt var på plass. Bellona mener det var ren flaks og godt vær som den gangen forhindret en oljekatastrofe langs Sørlandskysten.

Mangelen på beredskap langs kysten er et resultat av at norske myndigheter har gjort sine økonomiske vurderinger, og kommet fram til at det lønner seg å ta risikoen for en oljekatastrofe, isteden for å sørge for tilstrekkelig beredskap langs hele kysten. Bellona mener økt slepebåtskapasitet er nødvendig for å møte utfordringene med økt skipstrafikk. Den lange responstiden under Fjord Champion-ulykken viser at behovet er mest prekært i Sør-Norge og Skagerrak. Forventninger om ytterligere økning av oljetransport i nord og nedover kysten gjør imidlertid at Bellona mener at også beredskapen generelt må trappes opp. I 2007 kan vi forvente daglige besøk av supertankere med kapasitet på 100.000 tonn olje fra Murmansk. Da er det ikke lenger spørsmål om hvis, men når, vi får et nytt forlis med store potensielle miljøkonsekvenser.

Kystverket utreder nå beredskapssituasjonen og aktuelle tiltak langs Norskekysten, og skal etter planen publisere resultatene i en rapport i løpet av høsten. Det vil også komme en ekstern vurdering av Fjord Champion-ulykken med tanke på forbedringer som kan gjøres i forhold til fremtidig ulykkesforebygging.

Oljevern er vanskelig
Bellona mener det er en rekke forhold som vanskeliggjør å drive en forsvarlig beredskap langs kysten. Kystverket har for eksempel ikke myndighet til å ta kontroll over skip dersom de ligger utenfor grensen på 12 nautiske mil fra kysten. Dette kan være et problem dersom skip i vanskeligheter venter i det lengste med å tilkalle assistanse fra kystmyndighetene, f.eks. på grunn av frykten for å måtte betale bergingslønn. Bergingslønnen er i dag på 10 prosent av verdien til skip og last, og gir rederiene et incentiv for å vente med å tilkalle hjelp, selv når risikoen for å havne i store vanskeligheter er til stede.

Bellona mener at staten må sørge for å inngå forpliktende avtaler med slepebåtrederiene som sikrer forsvarlig beredskap langs hele kysten til enhver tid. Dette er den eneste måten å unngå en reprise av Fjord Champion-ulykken der slepebåtene i Kristiansand ikke var tilgjengelige for bruk, slik at nærmeste tilgjengelige slepebåt måtte tilkalles fra Stavanger.

Det er også nødvendig å få til en avtale med Russland som garanterer at russiske tankere vil følge EUs linje med tanke på doble skrog, godt navigeringssystem og at skipene er klassifisert etter strengeste krav.

Norge som sjøfartsnasjon har en sterk posisjon innad i FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organisation), som vi må benytte mer aktivt for å jobbe for strengere internasjonale sikkerhetskrav på tankskip. Det bør også vurderes om alle skip kan pålegges å ha et drivbremseanker ombord. Dette vil bremse hastigheten på skip med motorhavari som driver inn langs kysten.