Nyheter

Bellona lar seg aldri kjøpe

Frederic Hauge

Publiseringsdato: 19. november, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

NA24 har denne helgen publisert en artikkel om Bellona som er svært spekulativ og full av feil. Saken har tittelen ”Miljøstempel til salgs”, noe som betyr at NA24 påstår at Bellona lar seg kjøpe. Her gjør vi rede for hva som egentlig har skjedd.

Miljøstiftelsen Bellona har kontakt med mange aktører – politikere, organisasjoner, fagmiljøer og næringsliv – i sitt arbeid. Innen næringslivet har Bellona en rekke samarbeidspartnere som bidrar med økonomisk støtte til miljøarbeidet.

Bellona får ingen driftsstøtte av staten. Vi lever på bidrag fra støttemedlemmer, annonser på våre web-sider, stipender, gaver og samarbeidsavtalene med næringslivet. Disse bidragene gjør oss i stand til å gjøre jobben vår, nemlig å kjempe for miljøets beste til enhver tid.

Motekspertise

NA24 spekulerer i om det ligger noe mistenkelig i det at Bellona har kommet med positiv omtale av aktører som har gitt oss penger. Da må vi få lov til å forklare: Hvis noen aktører gjør en dårlig miljøjobb sier vi klart i fra. Vi har anmeldt, kritisert og aksjonert mot både dem vi har hatt samarbeidsavtaler med og dem vi ikke har hatt samarbeidsavtaler med. Hvis noen derimot gjør en god innsats for miljøet, gir vi uttrykk for dét – helt uavhengig av om de støtter oss økonomisk eller ikke.

For Bellona er det viktig å være i dialog med bedrifter som har miljøutfordringer. Gjennom vårt samarbeid med næringslivet har vi direkte kontakt med viktige beslutningstakere. Vi får mye viktig kunnskap, vi kan komme med innspill og konstruktiv kritikk og fungere som en motekspertise. Ved å ha en plass nær tegnebrettet kan vi påvirke planer framfor bare å protestere mot ferdige løsninger. Våre samarbeidspartnere ønsker på sin side å ha en sparringspartner og lære om miljøteknologiske løsninger og rammevilkår for miljø og samfunn. Bellona er stolt av resultatene samarbeidet fører til. For miljøet er det resultatene som teller.

Løgn

NA24s artikkel om Bellonas forhold til næringslivet innholder en rekke feilaktige påstander. Her går vi gjennom noen av de verste punktene:

NA24 antyder at et ikke navngitt energiselskap ble bedt om å betale 150.000 kroner for å få snakke med Bellonas leder Frederic Hauge. Dette er løgn. ”Energiselskapet, som støtter Bellona med 12.000 kroner i året, prøvde i lang tid, men fikk kun snakke med folk under Hauge”, skriver NA24. Det stemmer ikke.

Hauge og andre i Bellona har snakket med det aktuelle energiselskapet mange ganger, og vi har hatt et møte med selskapet der en eier og en konsulent fra et kommunikasjonsbyrå deltok. Vår nestleder og seniorrådgiver innen energi, Marius Holm, har snakket med konsulenten en rekke ganger. I tillegg har Hauge hjulpet en annen rådgiver fra samme kommunikasjonsbyrå som jobbet med energiselskapet. Alt dette har NA24 fått vite, men unnlatt å informere om.

Det stemmer at bedriften fikk tilbud om å være med i vårt Energiforum, på lik linje med andre aktører innen energi. Energiforum jobber for å fremme fornybar energi, effektiv bruk av energi og utvikling av nye energiløsninger. Deltakerne i dette forumet bidrar med 50.000 til 150.000 hver årlig. Den omtalte energibedriftens eventuelle deltakelse i dette forumet ble aldri satt som en forutsetning for at bedriften skulle få snakke med Hauge.

Fabrikkert sitat

NA24 har fabrikkert et sitat fra Frederic Hauge: ”Frederic Hauge sier han er lei seg for at denne saken har blitt gjort kjent”. Dette har Hauge aldri sagt! NA24 prøver her å konstruere et bilde av at Frederic Hauge har gjort noe galt som han ikke ønsker at skal offentliggjøres. Det Hauge har sagt er han synes det er beklagelig at den nevnte konsulenten gikk ut med løgn.

Bellona vet at konsulenten har trukket seg fra artikkelen, og synes det er merkelig at NA24 valgte å bruke historien likevel. Eieren i energiselskapet har forsikret Bellona om at de har vært fornøyde med dialogen de har hatt med oss.

Utgangspunktet for at NA24 trekker fram akkurat dette forholdet forstår vi ikke. Mener NA24 at bedriften hadde rett til å legge beslag på tiden til Bellonas leder fordi bedriften hadde kjøpt en annonse på våre web-sider? Det er svært mange bedrifter som kjøper annonser på våre web-sider, og annonsekontraktene inneholder ingen bindinger til Bellonas faglige arbeid eller meninger. Samarbeidsavtalene vi har legger heller ingen føringer på hva Bellona mener. Vi legger faglige vurderinger til grunn for vår argumentasjon i miljøsaker.

Hvis noen hadde gjort en analyse av forholdet mellom NA24s journalister og annonsørene deres, ville de sikkert ha funnet eksempler på at journalistene gir positiv omtale av bedrifter de mottar penger fra. Alle ville forstått at det hadde vært helt absurd å komme med anklager om at de av den grunn hadde latt seg kjøpe! Parallellen til Bellonas forhold til næringslivet bør være klar.

Dikteres ikke

Etter spekulasjonene rundt Bellonas forhold til energiselskapet fortsetter NA24 sin artikkel med å trekke fram forskjellige gamle saker.

NA24 skriver at Bellona fikk ”løfter” om en halv million kroner i annonsestøtte fra RGI og en julegave på 150.000 kroner i 1996, og setter dette i sammenheng med uttalelser Bellona kom med om RGIs tråler ”American Monarch” i en artikkel i Arbeiderbladet 13. november 1996.

For det første var RGI allerede annonsør i Bellona Magasin på den tiden, så det var ikke snakk om at det kom ”løfter” i forbindelse med ”American Monarch”. Annonsene ble den gang for øvrig solgt av et eksternt selskap kalt Miljø Media. Det var ingen sammenheng mellom hva Bellona mente, eller hva journalistene i Bellona Magasin skrev, og denne annonseringen, på samme måte som ingen journalister her i landet dikteres av sine annonsører.

Julegaven det vises til kom fra Aker. I et brev til Bellona skrev Aker at de så et behov for økonomisk støtte til Niktin-saken, som startet høsten 1996. Det var svært mange som forstod alvoret i denne saken og bidro i kampen for å få Bellona-medarbeideren frikjent.

Faglige uttalelser kan med tiden måtte vurderes på nytt, etter hvert som man får ny kunnskap. Bellona står imidlertid fortsatt ved flere av sine vurderinger fra 1996. Vi synes fortsatt at Greenpeace-rapporten det vises til hadde mangler og at det var sider ved ”American Monarch” som var positive.

Lar feil stå

NA24 trekker fram en sak fra 2001 der Bård Bergfald først blir presentert som ”Bergfald fra Bellona”. Bellona har overfor NA24 presisert at Bergfald sluttet i Bellona i 1998. Litt lenger ned i teksten skriver riktignok NA24 at Bergfald hadde sluttet i Bellona, men NA24 skriver videre at det meste av staben hans var leid ut fra Bellona.

Bellona har aldri leid ut sine ansatte til Bergfald. Dette er nok en feil, og det har NA24 fått vite av oss.

Bergfald omtales i forbindelse med en konflikt rundt bedriften Sande Paper Mill. Greenpeace demonstrerte mot Sande Paper Mill i 2001, mens Bergfald hadde et samarbeid med bedriften. NA24 prøver å knytte Bellona til denne konflikten.

NA24 skriver at den tidligere direktøren ved Sande Paper Mill mener å huske at bedriften hadde en samarbeidsavtale med Bellona. NA24 har fått vite at Bellona aldri har hatt noe samarbeid med Sande Paper Mill. Til tross for at Bellona har tilbakevist denne påstanden velger NA24 å publisere den.

NA24 skriver at Frederic Hauge ”bekrefter” at Bellona-folk som var permitterte i denne perioden jobbet for Bergfald. Det har Frederic Hauge aldri bekreftet, og påstanden er feil. Enkelte ansatte var permitterte fra Bellona under Nikitin-saken, da stiftelsen brukte alle krefter og økonomiske midler på å få Nikitin frikjent, men dette var i tidligere år. NA24 har fått vite dette av Bellona, men unnlatt å informere om det.

Spekulativt

NA24 skriver videre om et båtrace i Oslofjorden i 1997, og antyder at Bellona jobbet for å få dette båtracet arrangert, mens resten av miljøbevegelsen demonstrerte mot racet.

I denne saken ga Bellona råd om at traseen burde legges et annet sted enn først planlagt, av hensyn til fuglelivet. Dét var vår rolle i saken. Vi jobbet aldri for dette båtracet, men arrangørene gikk langt i å ta Bellonas råd til inntekt for arrangementet.

Bellona har for øvrig ikke fått vite at denne saken skulle bli en del av NA24s artikkel, og har ikke fått mulighet til å komme med noen kommentarer. Våre muligheter til å komme med et tilsvar til NA24s artikkel har generelt vært svært, svært begrensede.

Miljøets beste

Neste sak NA24 trekker fram i sin artikkel handler om Skeidar og regnskogsmaterialer. NA24 antyder at Bellona – på grunn av økonomiske bidrag fra Skeidar – har støttet at møbelkjeden ikke hadde noen sertifisering av sine meranti-møbler. Dette er feil.

Bellona inngikk et treårig miljøsamarbeid med Skeidar i 2000. I forhold til regnskogsproblematikk var hele poenget å få på plass en skikkelig sertifisering! Det var dét vi jobbet for! NA24 har fått vite dette, og NA24 har også fått flere dokumenter fra Bellona om saken. Å antyde at Bellona ikke jobbet for miljøets beste i denne saken er særdeles spekulativt.

Skeidars dilemma var hvorvidt de skulle kjøpe trevirke med sertifiseringer som kunne være falske, eller jobbe med å utvikle et prosjekt i ett enkelt område i et forsøk på å forsikre seg at sertifiseringen var reell. Bellona kom med råd i denne prosessen.

For egen regning

NA24 bruker uttalelser fra enkelte andre aktører i miljøbevegelsen for å fremme et bilde av at Bellona lar seg kjøpe. NA24 skriver, feilaktig, at ”Frederic Hauge selv ønsker ikke å svare på noen av utsagnene fra miljølederkollegene”. I et møte med NA24 tidligere denne uken snakket Hauge blant annet om Bellonas syn på CO2-håndtering og meroljeutvinning, med utgangspunkt i utsagn fra lederen Framtiden i våre hender om temaet.

Bellona ønsker imidlertid ikke å kommentere den type påstander som at Bellona bedriver grønnvasking, at Bellona er ”et konsulentbyrå for oljeindustrien” eller at Bellona representerer et ”miljøproblem”. Slike påstander får stå for avsendernes egen regning.

Ingenting å skjule

NA24s artikkel bærer preg av at NA24 har en svært dårlig sak. Artikkelen inneholder en rekke håpløse antydninger og merkelige spekulasjoner.

Bellona har selvsagt forståelse for at media ønsker å sette søkelys på vårt samarbeid med næringslivet, og som en aktør med makt må vi tåle å bli gransket. Vi har ingenting å skjule, og er åpne overfor media.

Vi har da også brukt svært mye tid i uken som har gått på å finne dokumentasjon til NA24 og tilbakevise redaksjonens påstander. NA24 har pålagt oss en stor jobb, og har blant annet bedt oss om gå gjennom gamle regnskap fra hele 17 år tilbake.

NA24 har i hovedsak unnlatt å bruke Bellonas informasjon, til vår store skuffelse.