Nyheter

Mot oljemeldingens hovedbudskap

Foto: Christian Johander/WWF

Publiseringsdato: 10. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

I dag holdt energi- og miljøkomiteen på Stortinget en åpen høring om oljemeldingen "En næring for fremtiden" som ble presentert tidligere i år. Miljøvernorganisasjonene var tilstede, og fikk gi uttrykk for sin mening.

– Det verste med meldingen er at den går fullstendig på tvers av klimaforliket, sier oljegeolog og fagrådgiver i Bellona, Gøril Tjetland. – Vi samarbeidet med de andre organisasjonene og overleverte følgende felleskrav:

Til Energi- og miljøkomiteen fra

 

WWF, Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom:

Fra fossil til fornybar energi

Navnet på meldingen, ”En næring for framtiden”, er betegnende for hvilken dominans petroleumssektoren har i all norsk klima- og energipolitikk. Et økt utvinningstempo som er lagt opp til i petroleumsmeldingen, går på tvers av Norges og verdens klimamål. 

I går la IEA fram World Energy Outlook 2011, og deres beskjed kan ikke bli tydeligere: Vi må ta drastiske skritt innen 2017 for å unngå den internasjonalt anerkjente grensen på maksimalt to graders oppvarming. Forsinkelser vil være svært kostbare. For hver krone man unnlater å investere i utslippsreduserende tiltak før 2020, må man betale 4,30 kroner etter 2020 for å kompensere for de økte utslippene.

Verden trenger energi, og energibehovet vil øke kraftig i årene som kommer. Men det verden trenger nå er FORNYBAR energi og verdens fattige trenger en klimatrygg fremtid.

Norske politikere må ta innover seg denne realiteten.

Norge må få en helhetlig energipolitikk med klimaperspektiv.

Det er et stort gap mellom klimamål og planlagt politikk, som grafen viser. For å få ned utslippene, må man ha en styrt avvikling av fossile brensler som erstattes av fornybar energi som brukes mest mulig effektivt.

Denne petroleumsmeldingen planlegger en økning av klimautslipp fra oljesektoren som gjør det enda vanskeligere å nå de målene et bredt flertall på Stortinget har vedtatt.

Organisasjonene har følgende krav til klima- og energikomiteen i forbindelse med deres gjennomgang av petroleumsmeldingen:

  • ·Det må legges opp til en styrt avvikling av petroleumssektoren for å gi plass til fornybar teknologi og –utvikling, og for å bidra til å senke globale klimautslipp.
  • ·TFO-ordningen må avvikles,  fordi det tilsidesetter forvaltningslaner og miljøfaglige tilrådninger.
  • ·Nye og eksisterende petroleumsinstallasjoner med ombyggingsplaner får pålegg om elektrisk drift basert på ny fornybar elektrisitet, uten økonomisk støtte fra staten. Mulighetene for fornybar offshore kraftproduksjon med tilknytning til planlagte kabler, kreves utredet.