Utgivelse

Bellonas vurdering av lovligheten i regjeringens forslag om Økt grunnrenteavgift og Høyprisbidrag

Forfatter: Frederic Hauge og Christian Eriksen

Regjeringens skattegrep overfor kraftsektoren er i strid med Grunnloven.

Regjeringens forslag til økt grunnrenteskatt og høyprisbidrag for kraftsektoren er ikke tilfredsstillende utredet og er i Bellonas syn i strid med Grunnloven. Denne konklusjonen bygger Bellona blant annet på et juridisk notat utarbeidet av Advokatfirmaet Selmer for Bellona.

Regjeringen har ikke vurdert forslagets konsekvenser for norske klima- og miljømål. Det er en vesentlig svakhet ved forslaget at det ikke vurderes hvordan skattlegging av en sentral driver for omstilling vil påvirke Norges evne til å levere på disse målene.

Bellona mener Finansdepartementet har sviktet i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag og at departementet har brutt Utredningsinstruksen. Mangelen på viktige utredninger støtter en sterkere konklusjon om dette forslaget utover Selmers vurdering.

Det er Bellonas klare anbefaling at Stortinget sender forslaget tilbake og ber Regjeringen gå tilbake til tegnebrettet. Hvis forslaget blir vedtatt, er det Bellonas mening at forslaget kan prøves for retten av kraftselskapene med god sjanse for å vinne frem.