Utgivelse

Høringssvar om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Regjeringen har besluttet å igangsette en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i henhold til havbunnsmineralloven. Dette på tross av advarslene fra forskere som sier at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om disse områdene, og at dette vil kunne føre til irreversible skader på sårbar natur.

Konsekvensutredningen oppfyller ikke sitt formål da den ikke i tilstrekkelig grad belyser hvilke følger en eventuell åpning for mineralvirksomhet på norsk sokkel kan få for miljøet og de mulige næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkningene. For over 99 prosent av området er det ingen kunnskap om miljøet. Konsekvensene av både leting og utvinning er uante, og man risikerer en potensiell miljøkatastrofe.

Uforsvarlig uten tilsktrekkelig kunnskap

Å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er uforsvarlig, og bryter Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser. Prosessen er et tydelig brudd med føre-var prinsippet som ligger til grunn i norsk og internasjonal miljølovgivning, og den vil gjøre det svært mye vanskeligere å nå målene fra den rykende ferske Naturavtalen.

Stiller krav til regjeringen

Med bakgrunn i dette krever WWF Verdens naturfond, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forum for Utvikling og Miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Miljøstiftelsen Bellona, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima, Spire, World Saving Hustle og Zero at:

  • Regjeringen stanser pågående åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
  • Regjeringen jobber aktivt internasjonalt, særlig i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA), for et moratorium på mineralutvinning på havbunnen fram til det er bevist at slik virksomhet kan skje uten vesentlig tap av naturmangfold, viktige leveområder og naturens egne funksjon.