Utgivelse

Status på CO2-lagringslisenser i Norge

Forfatter: Cathrine Ringstad

Forlegger: Bellona

Utvikling av karbonfangst og -lagring er et av Norges viktigste bidrag til det globale arbeidet med utslippsreduksjoner og oppfyllelse av Parisavtalens ambisjoner. Olje- og energidepartementet skrev i 2022 at «Fangst og lagring av CO2 er nødvendig for at verden skal nå sine ambisiøse klimamål. I Norge har vi lang erfaring med lagring av CO2 fra Sleipner- og Snøhvitfeltene, og vi vet at det fungerer. Regjeringen vil legge til rette for at norsk kontinentalsokkel skal beholde en lederrolle pådette området».

Dette Bellona-notatet gir en status på de CO2 lagrings- lisensene som til nå har blitt tildelt