Ocean Forest

Lerøy Seafood Group og Miljøstiftelsen Bellona har gått sammen om å danne selskapet Ocean Forest. Målet med Ocean Forest er å etablere nye former for biomasseproduksjon knyttet til havbruk. Ocean Forest ønsker å starte forskning og utvikling, innovasjon og implementering av nye former for biomasse som en integrert løsning for havbruk basert på en bærekraftig multikultur som er bedriftsøkonomisk lønnsom.

Ocean Forest skal samarbeide bredt med ulike forsknings- og teknologimiljøer og utvikle løsninger som reduserer kostnadene for bioproduksjon i havet og utvikle økonomisk overskudd for å nyttiggjøre biomassen til produkter. Selskapet skal utvikle produkter til mat, fôr, energi og råstoffer til industri og jordbruk. Ocean Forest legger til grunn meget strenge bærekraftskriterier og skal søke virksomheter med restorativ effekt.

windmill ocean forestFremst i verden
Ocean Forest har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Vi skal etablere oss som det fremste selskapet i verden innenfor forskning på synergier mellom integrerte løsninger. Resultatene skal brukes til å utarbeide forretningskonsept for kommersiell utrulling av nye løsninger for biomasseproduksjon i stor skala. Dette skal skje gjennom å integrere en bredde av teknologiske løsninger og unike økologiske kretsløp. I havet kan det økologiske samspillet mellom en rekke arter og miljøet de lever i utvikles naturlig. Resultatene høstes i form av større produksjon og et bedre miljø.

Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Storstilt dyrking av alger og skjell vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2. Ocean Forest ønsker å bygge anlegg som fjerner mer CO2 enn det genererer og dermed utvikle fremtidens løsninger gjennom synergier mellom biologi og teknologi.

Synliggjøre muligheter
Slike løsninger vil skape bedre produksjonsforhold for eksisterende næring og skape grunnlag for nye produkter som mat, fôr til fisk og dyr i en verden med betydelig befolkningsvekst. Energi og gjødsel er andre produkter fra løsningen.

Det kortsiktige målet for selskapet er å etablere et fungerende utviklings- og innovasjonsanlegg som kan synliggjøre mulighetsrommet for bærekraftig integrert multikultur havbruk og lagring av CO2 i biomasse. Anlegget vil også åpne for forskningssamarbeid med eksterne tredjeparter. Anleggets lokasjon er identifisert og det vil være fullt operasjonelt i 2014.

Erfaringene fra dette anlegget vil danne grunnlaget for en kommersialisering av løsningene innen fem år fra oppstart.

Les Bellonas havbruksrapport her.

Sist oppdatert av