Nyheter

Bellona gir innspill til skattefradragsordning

Publiseringsdato: 24. oktober, 2013

– De borgerlige partienes lovnad om å innføre skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet må bli en realitet allerede fra 1. januar 2014, sier Bellonas Guro Nereng. Sammen med flere aktører i næringen foreslår miljøstiftelsen nå en modell for ordningen.

I samarbeidserklæringen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre fremgår det at partiene er enige om å innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet. I pressemeldingen, når nyheten ble presentert, vises det til at dette er et tiltak som vil gjøre det lettere og mer lønnsomt for hver enkelt av oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Avsenderne av dette brevet støtter opp om dette.
De borgerliges nytenking, her ved å vri skatter som gjør at det blir billigere å velge miljøvennlige løsninger og dyrere å sløse, ønskes også velkommen. Å bruke skattesystemet på denne måten har bred oppslutning i næringen. Også miljøbevegelsen og deler av fagbevegelsen har engasjert seg i favør av et slikt tiltak.

Innføring fra januar 2014

I regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet fremgår også at Regjeringen vil innføre ordningen. Dette har media og markedet allerede merket seg. For å unngå midlertidig og negativ markedssvikt (kunder som avventer planlagte ENØK-investeringer eller avbestiller inngåtte kontrakter frem til ny ordning er på plass) er avsenderne av brevet opptatt av at ordningen må komme på plass i statsbudsjettet for 2014. Dette er fullt mulig å gjennomføre. Provenyeffekten kommer ikke før i 2015, slik at det i denne skatteproposisjonen kan foreslås hvor stor andel av investeringsutgiftene som det kan gis fratrekk for og et maksimumsbeløp. Prinsippene for ordningen må også skisseres, mens man frem til 31.12.2013, kan jobbe med detaljeringen av hvilke utgifter det gis fratrekk for.

Forslag til modell

Ordningen med skattefradrag for ENØK-tiltak må være tilstrekkelig enkel. Skattefradrag gis til energisparetiltak i bolig og det settes noen minstekrav slik at virkemiddelet vil gi tilsiktet effekt.
Ettersom det haster med å innføre ordningen vil det være mest hensiktsmessig å innføre en modell som gjør at refusjon sikres ved bruk av selvangivelsen og kopi av faktura. Det vil ikke medføre vesentlig omlegging av skattesystem og tilhørende prosesser.

Skattefradraget bør ligge på 30% av dokumenterte kostnader til arbeid, utstyr og materiale, oppad begrenset til for eksempel kr. 100.000 pr husholdning pr år. Den foreslåtte satsen for skattefradrag på 30% anses å være et godt insentiv som vil kunne utløse noe av det potensialet som finnes her. Det ligger på samme nivå som det som lå til grunn i Stortingets avgrensede tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdningene (20-35%).

Prinsipper for virkemiddelet

Ordningen må:

 • omfatte både arbeid og materiale/utstyr for å kunne svare til virkemiddelets energi- og klimapolitiske hensikt.
 • inneholde et bredest mulig spekter av forhåndsgodkjente tiltak for å sikre størst mulig valgfrihet i husholdningene og bred utvikling av kompetansen i næringene som skal betjene husholdningene (Se forslag til foreløpig tiltaksliste i eget avsnitt).
 • knytte minstekrav til tiltakets teknisk ytelse og sette kompetansekrav til de som utfører arbeidet. Det er likevel viktig at minstekrav ikke gir byråkratisering og virker ekskluderende
 • forutsette at faktura forelegges som dokumentasjon for fradrag for utgiftene. Dette vil sikre hvitt arbeid.
 •  omfatte boligselskap i tillegg til enkeltstående boliger (Se begrunnelse i eget avsnitt).
 • Rollefordelingen mellom aktørene kan være som følger:
 •  Forbrukeren får ansvar for å kontrahere hvit arbeidskraft som har tilstrekkelig kompetanse, og forbruker må oppbevare faktura, dokumentasjon og å føre opplysningene inn i selvangivelsen.
 •  Utførende entreprenør får ansvar for at tiltaket utføres i henhold til minstekrav eller bedre og utforming av dokumentasjon.
 •  skatteetaten må ha ansvar for administrasjon av ordningen.
 •  NVE og/eller Enova involveres for å utvikle en ferdig tiltaksliste innen 31.12.2013. I dette arbeidet involveres nærings-, arbeidstaker- og miljøorganisasjoner. NVE og/eller Enova kan også få i oppgave å forvalte tiltakslisten over tid.
 •  Skatteetaten må ha ansvar for administrasjon av ordningen, og gjennomføring av kontroll, for eksempel med stikkprøver. Dersom det avdekkes brudd på retningslinjene og minstekrav må det føre til sanksjoner som monner.

Boligselskap inkluderes

Boligselskap og boligsameier representerer til sammen mer enn 20 % av den samlede boligmassen i Norge. For avsenderne bak dette brevet er det derfor viktig at ENØK-investeringer som foretas gjennom kollektive eierkonstruksjoner inkluderes i ordningen på lik linje med eneboligeiere.

Det er lang tradisjon for at beboere i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og boligsameier er skattemessig likestilt med eneboligeiere i Norge. De administrative systemer som skal til for å håndtere de skattemessige fordelinger til beboerne i boligselskap er godt utviklet. Likningen som springer ut av fellesaktivitetene i slike selskapskonstruksjoner, skjer på den enkelte beboers hånd etter lovmessig fastsatte fordelingsnøkler. En slik inkludering vil derfor ikke komplisere gjennomføring av ordningen nevneverdig.

Sameksistens med Enovas eksisterende støtteprogrammer:

Skattefradrag vil være et viktig supplement til programmene Enova har i dag som hovedsakelig har yrkesbyggsektoren som nedslagsfelt.

Skisse til tiltaksliste og kategorier

Vi har skissert en foreløpig liste over kategorier av tiltak som kan omfattes. Vi har bl.a. brukt Oslo kommune Enøketatens tiltaksliste som inspirasjon. Listen er ikke uttømmende, men gir en antydning om hva som er gode tiltak innen den skisserte modellen.

Aktuelle tiltakskategorier er:

 •  Isolering (yttervegg, tak/loft, gulv mot grunn)
 •  Vinduer og ytterdører
 •  Varmegjenvinner i boligventilasjon. Urstyring
 •  Varmegjenvinning fra gråvann
 •  Energieffektivt lysarmatur. Lysstyringssystem
 •  Energieffektive varmesystem med styringssystem (alle teknologier)
 •  Energioppfølgingssystem for bolig
 •  Energieffektiv varmtvannsbereder, også tilknyttet lokal fornybar varme
 •  Varmepumpe (alle teknologier)
 •  Solproduksjon (alle teknologier)
 •  Individuell forbruksmåling og – avregning på radiatorer

Innen hver tiltakskategori må man enes om:

 •  Form på minstekrav (eks: U-verdi på vindu) og kravet (eks: 1,0 W/(m²K)
 •  Krav til kompetanse (eks: Sentral godkjenning)

Disse organisasjonene og bedriftene stiller seg bak dette innspillet:

Bellona
Naturvernforbundet
Norsk Teknologi
Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening
NITO Norsk Solenergiforening
NBBL – Norske Boligbyggelag
Novap -Norsk Varmepumpeforening
AS ROCKWOOL

Disse organisasjonene og bedriftene har tilsluttet seg innspillet etter det ble sendt til departementene (oppdateres fortløpende):

Entelligens