Nyheter

Kunsten å fastslå det åpenbare

Publiseringsdato: 1. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevder i en ny rapport at rensing av CO2 fra gasskraft vil gi en betydelig økning i kostnadene ved å produsere kraft. – Rapportens urealistiske forretningsmodell og finansielle premisser gjør den uinteressant, sier Bellonas finansanalytiker Viktor Jakobsen.

Ny NVE-rapport:

NVE presenterte i går rapporten ”Gasskraft med CO2-håndtering”. NVE konstaterer at ”alle kjente teknologier for rensing av CO2 fra gasskraft vil gi en betydelig økning i kostnadene ved å produserer kraft. Selv kvantesprang i teknologiutviklingen i forhold til dagens situasjon vil ikke alene lede til lønnsom CO2-håndtering fra enkeltkraftverk.”

Det NVE egentlig prøver å si, i følge Jakobsen, er at dersom et gasskraftverk påføres kostnader knyttet til rensing av CO2 og dette ikke motsvares av tilsvarende inntekter vil lønnsomheten i prosjektet bli dårligere. Bellona ser ikke det oppsiktsvekkende i denne konklusjonen. – Det er vel neppe en bombe og krever knapt en serviett for å konstatere, sier Jakobsen.

Avgrenser problemstillingen
Det Bellona derimot finner problematisk er NVEs avgrensing av problemstillingene i rapporten. NVE tar ikke hensyn til alle inntekter og utgifter i forbindelse med CO2 til EOR. Følgelig blir avgrensingen av de finansielle vurderingene kunstige og representerer dermed ikke en realistisk CO2 til EOR prosjektvurdering. På denne måten sørger de for at det ikke eksisterer noen tilsynelatende verdiskapning. Studien representerer følgelig ikke en verdikjede. – Det er vel ingen som vil finne på å bruke mer penger for å gjøre et prosjekt mindre lønnsomt hvis de har valget, sier Jakobsen.

I rapporten tas det blant annet for gitt at den norske stat skal subsidiere en gasskraftverk-eier med noen hundre millioner kroner i året ved å tildele gratis kvoter. Realiteten er imidlertid at CO2 utslippene har en kostnad. Men på grunn av dagens reguleringsregime, som forøvrig ikke varer lenger enn til 2007, forutsettes det at staten skal fortsette med å overføre verdier for noen hundre millioner kroner årlig til gasskraftverk uten CO2 håndtering. For gasskraftverk med CO2-håndtering er det derimot gasskraftverkeieren som blir pålagt å bære hele kostnaden. Dette betyr altså at disse to forholdene ikke er i samsvar finansielt.

– Alt dette gjør at studien egentlig er en ikke nyhet, sier han. – Den representerer ikke noe nytt og heller ingen løsninger.

NVE opprettholder myter
Bellona mener NVE-studien bidrar til å opprettholde mytologien i gasskraftverkdebatten knyttet til to vesentlige forhold: myten om at bruk av CO2 til EOR medfører økt utslipp av CO2 og myten om at norske gasskraftverk uten CO2 håndtering er ”miljøvennlig” fordi kraften produsert fra disse vil fortrenge kraftproduksjon fra kullkraftverk.

Myten om at bruk av CO2 til EOR medfører økt utslipp av CO2: I følge Jakobsen estimerer forfatterne av rapporten hvor mye CO2 som slippes ut per tonn CO2 injisert uten å ta inn over seg konklusjonen i sin egen rapport om at over et langt tidsperspektiv så er dette en relevant vurdering. – Tidsperspektivet man da snakker om er om hundre år – kanskje. Det nevnes imidlertid ikke, sier Jakobsen. – Sannsynligheten for at man innen den tid har fått en transportsektor som går på andre energibærere enn olje er stor.

Myten om at norske gasskraftverk uten CO2 håndtering er ”miljøvennlige” fordi kraften produsert fra disse vil fortrenge kraftproduksjon fra kullkraftverk: – Dette er i beste fall en spuriøs sammenheng, sier Jakobsen. Han mener rapporten selv identifiserer paradokset med at et gasskraftverk med kontinuerlig produksjon av CO2 skal erstatte utslippene fra et kullkraftverk som går i marginalproduksjon, det vil si topplastproduksjon. – Før man kan påstå at et kontinuerlig produserende gasskraftverk erstatter topplastproduserende kullkraftverk, så skal man innom en justering i prismekanismen på strøm og en justering av prisen på kull og gass. – Det er vel rimelig å anta at strømprisen vil bli redusert og energiforbruket økt lenge før vi redder det globale klimaet ved å slippe ut CO2 fra gasskraftverk i Norge, sier han.

– NVE har gått ut med en rapport som de kunne ha spart seg. Man trenger ikke bruke 100 sider på å fastslå det åpenbare – at hvis du påfører et prosjekt økte kostnader uten at det tilføres tilsvarende inntekter så blir prosjektet mindre lønnsomt, sier Viktor Jakobsen.