Nyheter

Europakommisjonen vil foreslå å ilegge tollsats på varer importert fra land uten klimatiltak

www.bundesregierung.de

Publiseringsdato: 29. desember, 2007

Det er i Kommisjonens utkast til fornyet kvotehandelsdirektiv fra 2012 det fremgår at EU vil kunne ilegge en tollsats på varer produsert i land som ikke har innført tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

Utkastet vil bli lagt frem for EUs beslutningsorganer den 23. Januar og vil inngå i Kommisjonens store klimapakke sammen med forslag til direktiver for økt produksjon av fornybar energi, energieffektivisering og geologisk lagring av CO2.

Karbon-lekkasje

I utkastet, som Bellona har fått tak i, sier Kommisjonen at slike tiltak vil bli innført med sikte på å forhindre ”carbon leakage” eller karbon-lekkasje på norsk, dvs. at europeisk industri ikke skal kunne tjene på å flytte til land som ikke har kvotehandelssystem eller CO2-skatt.

Dermed legger EU et hardt press på land som enda ikke har ratifisert Kyoto-protokollen til å slutte seg til den nye avtalen som ble diskutert på Bali i desember. Land som ikke tar del i denne forestående avtalen, eller de som ikke måtte velge å ratifisere den, vil med andre ord kunne bli møtt med tollbarrierer når de skal selge sine varer i EUs indre marked – som også inkluderer Norge.

Kommisjonen legger også opp til at man vil bruke to prosent av inntektene fra salg av CO2-kvoter til å nøytralisere prisen på varer som blir produsert i EU, men som skal selges i land uten klimatiltak.

Svært positivt

– Det er både oppsiktsvekkende og svært positivt at EU nå tør å legge hele sin politiske og økonomiske makt på å tvinge sine handelspartnere til å innføre CO2-reduserende tiltak, sier Paal Frisvold, leder for Bellona Europa.

– Vi har lenge argumentert for denne løsningen og er svært tilfreds med at det nå ser ut til at Kommisjonen har bestemt seg, sier han.

CO2-avtrykk

For å gjennomføre disse tiltakene foreslår Kommisjonen å regne ut karbon-avtrykket av alle varer. CO2-avtrykket vil så bli omregnet i antall tonn utslipp – for så å kunne identifisere kostnadsforskjellen produsentene i land uten klimatiltak nyter godt av. Denne forskjellen vil så legges til grunn for tollsatsen for import fra disse landene til EUs indre marked. Tiltaket vil gjelde fra 2014.

I tillegg legger Kommisjonen opp til vesentlig endring av fordeling av utslippskvoter mellom industri og kraftproduksjon. Målsetningen er at alle kvoter skal auksjoneres, men at overgangen til auksjonering vil skje langsommer for industrien enn for kraftprodusentene. Forslaget legger også opp til å benytte en viss prosentsats fra inntektene fra salg av kvoter til å finansiere klimatiltak som ny teknologi for fornybart, avskogning og fangst og lagring av CO2.

2009

Etter at Kommisjonen legger frem sitt endelig forslag vil det gå til diskusjon, forhandlinger og vedtak i Europaparlamentet og EUs ministerråd. Denne medbestemmelsesprossessen forventes avsluttet før valget på nytt Europaparlament i juni 2009. Deretter vil det ferdige direktivet bli oversendt Norge via EØS-avtalen, slik at lovteksten kan integreres i norsk lov og igangsettes samtidig i hele EØS-området.

Bellona vil komme tilbake med en mer detaljert presentasjon av dette og de andre direktivforslagene i Kommisjonens klimapakke.