Nyheter

Bellona-høring i Europaparlamentet

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 18. mars, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Torsdag avholdes en høring i Europaparlamentet i Brussel i regi av Bellona og parlamentsmedlem Claude Turmes (Grønn) fra Luxembourg.

Bellonas workshop om hydrogen i EU-parlamentet

Deltagerne på høringen er parlamentsmedlemmer og andre miljøorganisasjoner. Frederic Hauge og senior ekspert Egil Holte i Bellona vil holde innlegg.

Overgangsfasen til hydrogensamfunnet som tema
Hovedtemaet er overgangsfasen fra dagens energisystem til et renere system basert på hydrogen, med Europa som fokus. Sentralt står nødvendigheten av å bygge opp en teknologi og infrastruktur for CO2-deponering. Dette fordi det vil bli nødvendig med CO2-frie kraftverk og hydrogenanlegg for å kunne innfri langsiktige målsetninger for utslipp av klimagasser, og samtidig møte etterspørselen fra hydrogensamfunnet.

Bellona stiller med faglig tyngde
På høringen i Europaparlamentet vil Frederic Hauge innlede møtet med å presentere hovedtrekkene i Bellonas argumenter, mens senior ekspert Egil Holte vil presentere det faglige grunnlaget. Et sammendrag av Bellonas presentasjon finnes nedenfor.

Bellona stiller i tillegg med Michael Austell fra CENS prosjektet (CO2 for Enhanced oil recovery in the North Sea) for å presentere erfaringer fra CO2– deponering. Mike Hostell vil presentere erfaringer fra USA ved bruk av CO2 for trykkstøtte, og mulighetene for å overføre disse til Nordsjøen. Trykkstøtten muliggjør at mer olje kan hentes ut av feltene. CENS studien er utarbeidet i samarbeid med den danske kraftprodusenten Elsam og amerikanske Kinder Morgan Inc.

Bred deltagelse på høringen
En rekke parlamentsmedlemmer kommer for å høre på Bellona i Europaparlamentet på torsdag. Den politiske bredden er stor og parlamentsmedlemmer eller deres assistenter fra grønne, liberale og konservative fløyer kommer. Rapportøren for EUs kvotehandelsdirektiv, Jorge Moreira Da Silva fra Portugal, stiller også opp. Da Silva er kjent for å interessere seg for hydrogen og han har fått stor annerkjennelse og respekt som rapportør. Bellona vil ha et eget møte med Da Silva i forkant. Representanter fra Europakommisjonen, dvs. representanter fra kabinettene til miljøkommisær Walström og forskningskommisær Bousquin kommer også.

Selvfølgelig er representanter fra den europeiske miljøbevegelsen innvitert. Det er bekreftet deltagelse fra Greenpeace, WWF, CAN (Climate action Network) og European Environmental Bureau (hvor Bellona har styreverv). Det er også bekreftet deltakelse fra bilprodusentene BMW og Daimler Chrystler, og totalt vil oppmøtet bli på rundt 40 personer. Våre B7 partnere er innvitert til høringen.

EU satser på hydrogen
Bellona Web har tidligere omtalt Europakomissjonens engasjement for hydrogen. Satsingen er stor, for over de neste fire årene er det bevilget 2,1 mrd. euro. Dette er midler som bl.a. fordeles gjennom EUs 6. rammeprogram.

Bellona er alt innvolvert i prosjekter som omhandler hydrogen under EUs 6. rammeprogram, men Bellona har også valgt å rette seg inn mot Europaparlamentet. Signalene fra parlamentet kan være viktige for hvordan arbeidet mot hydrogensamfunnet vil arte seg for EU. Derfor er det nødvendig for Bellona å komme tidlig på banen og jobbe politisk ovenfor parlamentet for å legge premissene for hvordan problemstillingene oppfattes.

Bellona med økende aktivitet innen EU
Bellona er allerede svært annerkjent for Russlands-arbeidet i EU-systemet, og med hjelp av dette og tidligere opptredener i parlamentet har energiarbeidet til Bellona nå fått gehør hos europeiske politikere.

Tidligere denne måneden arrangerte Bellona et møte med skip og svovelutslipp som tema i Europaparlamentet. Bellona har dermed vist både tyngde og bredde innen EU-systemet, noe som gjør det mulig å oppretholde en høy aktivitet i et såpass stort nettverk.

Håper på en konstruktiv debatt
Forventningene er store i Bellona i forkant av høringen: – Det håpes mest av alt på en konstruktiv debatt innen EU i sentrale energispørsmål, og aktiviteten mot EU er såpass høy fordi inspill og videre læring er svært viktig. Det forventes, at i etterkant av denne høringen vil Bellona med godt grunnlag kunne legge strategier for videre arbeid innen EU.

Videre oppdateringer om mottagelsen og diskusjonen i Europaparlamentet vil bli publisert på Bellona Web fortløpende på torsdag. Følg med!