Nyheter

Vil ikke stanse atomutslipp

<b>Utsikt til Sellafield</b> <BR> Britene vil ikke deponere Tc-99 på land, men slipper det heller ut i sjøen.
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 19. februar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

- Det virker ikke konstruktivt å stanse Technetium-99 (Tc-99) utslippene fra Sellafield. Det mener den britiske miljøvernministerens viktigste rådgivende organ.

Britiske eksperter:

Dermed har Norges arbeid for å få stanset de radioaktive utslippene fra Sellafield fått et alvorlig skudd for baugen. Skal utslippene stanses må antakelig den britiske statsministeren Tony Blair selv gripe inn i saken.

Vil ikke vurdere
Det var i desember den britiske miljøvernministeren Michael Meacher sa han ville vurdere å innføre et moratorium på de forurensende Tc-99-utslippene fra Sellafield-anlegget. Behandlingen skulle ta omtrent fire måneder: En måned til høringer og tre måneder der det britiske miljødirektoratet, Environemtnal Agency (EA), skulle vurdere saken. Nå er høringsfristen løpt ut, og organet som i utgangspunktet skulle vurdere mulighetene for å stanse utslippene skriver nå at de ikke anser dette som ”en konstruktiv vei framover” Dette skriver EA:

 

…a moratorium on MAC treatment pending future TPP investigations does not seem to us to be a constructive way forward that would lead to a viable means of treating MAC in store to remove Tc-99…

Dermed er det bare den britiske regjering som kan stanse Tc-99-utslippene. Det kan de gjøre ved å innføre et forbud mot nye utslipp. Men skal Meacher og Blair gå inn for en strategi som strider mot deres eget direktorats anbefalinger, bør det ligge sterke politiske føringer bak. Det avhenger av et sterkt norsk press i saken.

–> Trenert i ni år
Britene har mange ganger trenert en avgjørelse når det gjelder Selalfield-utslippene. Helt siden utslippene startet i 1994 har Norge og andre nordiske land protestert. Så langt har ingenting skjedd. I september 2001 forelå imidlertid et forslag til vedtak fra EA. Det innebar behandling av framtidige utslipp, men ikke behandling av det lagrede Tc-99 avfallet som kontinuerlig slippes ut i Irskesjøen.

I Norge ventet man lenge på en avgjørelse i saken, men først ett år etter at forslaget til EA lå på bordet kom det endelig et forslag fra den britiske regjering, men ikke noe vedtak. Desember-froslaget om enda ny utredninger har ført til at utslippene fra Sellafield likevel har fått fortsette.

I mars er det ventet at BNFL vil slippe ut en ny dose med omtrent 30 Terrabecquerel (TBq) Tc-99 til Irskesjøen. Det radioaktive stoffet bruker to år på å nå Norskekysten.

Løftebrudd fra Blair
Selskapet som eier Sellafield-anelgget, British Nuclear Fuels (BNFL), har ovenfor Bellona sagt at de ønsker å rense Tc-99 utlsippene ved hjelp av det kjemiske stoffet Tetrafenylfosforbromid (TPP). Men så langt har ikke britiske myndigheter en gang godkjent et forsøk med denne rensemetoden. Det er uvisst i hvilken grad TPP vil fungere og så langt har det britiske organet som har ansvar for framtidig deponering av radioaktivt avfall (NIREX) ikke villet godkjenne bruk av stoffet. Årsaken er at renseprosessen vil kunne skape et nytt avfallsprodukt som muligens ikke er egent for framtidig deponering på land.

Miljøstiftelsen Bellona krever nå at statsminister Kjell Magen Bondevik griper inn i saken. Bondevik møtte den britiske statsministeren Tony Blair, i mai i fjor. Da lovet Blair å vurdere om Tc-99 utslippene fra Sellafield burde lagres på land. Hvis det britiske miljødirektoratet får det som de vil, blir det ikke noe av den foreslåtte vurderingen. I så tilfelle har Blair brutt sine muntlige løfter til Bondevik.

Ifølge miljøstiftelsen er det nå helt avgjørende å kreve en umiddelbar stans i Tc-99 utslippene. Bellona inspiserte i desember tankanlegget som det historiske atomavfallet er lagret i (B211). Det over 50 år gamle anlegget ble i sin tid bygd i tilknytning til Storbritannias atomvåpenprogram, og tilfredsstiller på ingen måte de sikkerhetskrav som i dag stilles til slike anlegg. Det britiske sikkerhets-tilsynet, Health and Safety Executive (HSE), avdekket nylig nye alvorlige problemer ved de gamle tankene. Kanskje mest alarmerende er de alvorlige rustskadene på bærebjelkene over tankanlegget. Bellona har tidligere konstatert tegn til sprekker i betongkonstruksjonen. HSE har gitt BNFL seks måneder til å vurdere nye oppgraderingstiltak. Er ikke HSE fornøyd kan det hende BNFL blir pålagt å bygge et nytt tankanlegg uansett.

Bellona skrev brev til statsministeren allerede i september i fjor, med oppfordring til stasministeren om å gripe inn i saken. Den gang svarte statssekretær Gunnar Kvassheim (V) på vegen av Bondevik at Blair allerede var kjent med Bondeviks syn i saken.