Nyheter

Ikke realistisk med thorium

Del til en protonakselerator
(Foto: CERN)

Publiseringsdato: 11. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Undersøkelser som Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utført viser at norsk thorium vil være svært vanskelig å utvinne. Thoriumbasert atomkraft er dermed enda mindre aktuelt i Norge.

Fredag 15. februar legger det såkalte thoriumutvalget fram sin rapport. Utvalget har brukt ferske undersøkelser fra NGU, som viser at norsk thorium vil være svært teknisk, økonomisk og miljømessig vanskelig å utvinne.

– Dette tar lufta ut av den norske thoriumdebatten, og viser at thorium ikke kan levere alt som er blitt lovet, sier Nils Bøhmer atomfysiker i Bellona.

Ikke drivverdig

I Fensfeltet i Telemark er thorium knyttet til flere bergarter, deriblant den sjeldne bergarten karbonatitt, noe som gjør utvinningen ekstra vanskelig.

Til dags dato har det ikke lykkes å fremstille et brukbart konsentrat av disse thorium-ressursene. Grunnen til det er at bergartene som thoriumet er bundet i er så finkornede, med kornstørrelser helt nede på mikro-nivå.

Konsentrasjonen av det norske thoriumet er i gjennomsnitt på 0,2 prosent, mens man kjenner til konsentrasjoner på mellom 10 og 12 prosent i India og Australia.

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen

– Sammenlignet med andre thoriumforekomster er det mye som tilsier at de norske thoriumressursene aldri vil bli utvunnet, sier Bøhmer.

Radioaktivt avfall

De vanskelige norske forholdene vil ved utvinning føre til større mengder med radioaktivt avfall som må håndteres og deponeres på en forsvarlig måte.

Fordi bergartene er så finkornede, vil den norske utvinningen basere seg på en rekke syrebaserte prosesser som igjen genererer avfall.

– Utvinning av det norske thoriumet vil føre til radioaktivt avfall, som må taes hånd om. Dette er nok en miljømessig og økonomisk utfordring, påpeker Bøhmer.

Klondyke-stemning

Bakgrunnen for den snart to år lange debatten om thorium var nettopp Norges store tilgjengelighet på thorium. Ifølge professor Egil Lillestøl ved Universitetet i Bergen ville ”de norske thoriumreservene representere en verdi på ca 250 000 milliarder amerikanske dollar, eller ca. tusen ganger oljefondet”.

I fjor meldte Dagens Næringsliv at Thorium Norway AS hadde sikret seg rettighetene til 100.000 tonn thorium i Fensfeltet. Eier Øyvind Standeren Pedersen kunne konstantere at de ”antagelig kunne levere brennstoffgaranti til over 1.000 reaktorer i hundrevis av år”.

I dag synes nok disse påstandene i overkant optimistiske. Bellonas Bøhmer mener thorium-tilhengerne har gått alt for langt.

– Her har man klart å konstruere en debatt på helt feil grunnlag. Det er ingenting som tilsier at Norge burde satse på thorium, sier han.

Unngår atomkraft

Det er han ikke alene om å mene. Forrige uke la Energi 21 fram sin plan for hvordan Norge skal bli Europas fremste energi- og miljønasjon, og en storleverandør av miljøvennlig kraft til Europa. Thorium er ikke med i strategien.

Det var daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen som satte ned Energi 21-utvalget i fjor. Mandatet for utvalget var å etablere en bred og samlende forsknings- og utviklingsstrategi for energisektoren.

Miljøvennlig kraft

På bakgrunn av Norges naturgitte fortrinn og eksisterende kompetansemiljø, har utvalget foreslått en økt satsning på energieffektivitet, fornybar energi og bioenergi.

– Denne strategien oppsummerer Norges viktigste bidrag i klimaspørsmålet. Vi kan ikke bytte ut et miljøproblem med et annet. Vi må satse på energieffektivitet, fornybar energi og CO2-håndtering, konkluderer Bøhmer.