Nyheter

Norske mangansmelteverk og Kvikksølvskandalen: Statens Forurensningstilsyn

Publiseringsdato: 3. september, 1999

Norske mangansmelteverk og Kvikksølvskandalen: Statens Forurensningstilsyn

Bellona har avdekket at SFT hele tiden har vært klar over at de tre mangansmelteverkene i Norge har hatt ulovlige kvikksølvutslipp. Til tross for dette har de ikke benyttet sine fullmakter etter forurensningsloven og grepet inn for å få slutt på disse utslippene. Et eksempel som illustrerer dette er at da Elkem i Porsgrunn i 1998 rapporterte om et kvikksølvutslipp på 17.6 kg, noe som er nesten 10% av det totale rapporterte utslipp fra industrien gjorde SFT ingenting.

Bellona mener at et fagorgan som SFT har en særskilt oppgave som faglig veileder overfor bedriftene, og at de må være denne rollen bevisst. Når de ikke griper inn overfor disse utslippene kan de lett av bedriftene oppfattes som lovmessige. Med bakgrunn i dette har Bellona i tre tilfelle anmeldt SFT for medvirkning til ulovlige kvikksølvutslipp. Vi mener at SFT´s opptreden i denne saken er så klanderverdig at den fyller de objektive vilkårene for medvirkning til forurensning i straffebestemmelsene i forurl. § 7 og straffeloven § 152 b. Bellona har også bedt Riksrevisjonen om å gå grundig gjennom SFT´s arbeid i forhold til kvikksølvutslipp i Norge. Dette har vi gjort for å sikre at håndteringen av kjemikalier i framtida er basert på de krav som er satt i forurensningsloven og de internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg til.

Miljøverndepartementet har bedt SFT om å redegjøre for utsleppsnivåene ved punktutslipp av kvikksølv, hvilke krav SFT setter for å redusere utslippene og hvordan kvikksølvutslippene kan reduseres i framtida. Denne redegjørelsen vil foreligge mandag 30. august.