Nyheter

Lave ambisjoner for utslipp til Sandefjordsfjorden

Bellonas miljøpatrulje inspiserer Oleons anlegg i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 2. mai, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

To sandefjordsbedrifter har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om ny utslippstillatelse. Sandefjord Naturvern og Bellona mener ambisjonsnivået for å redusere utslipp av KOF, fettstoffer og nikkel til fjorden er alt for lavt.

Utslipp av KOF, fettstoffer og nikkel
Bedriftene slipper ut fettstoffer og KOF som fører til nedbrytning av organisk materiale og forbruk av oksygen I vannmassene. Oksygenforholdene i den indre del av Sandefjordsfjorden har ved flere anledninger blitt referert til som ”på vippen”. Miljøvernsjef Lars Guren i Sandefjord kommune bekrefter at det har vært lavt oksygennivå i enkelte områder innenfor Tranga. NIVA rapport 734/98 sier følgende om oksygenforholdene i Sandefjordsfjorden: ”Oksygenforholdene innenfor Tranga er fra mindre god til meget dårlig.”…..”I indre fjord er det målt totalt oksygenfrie vannmasser i bunnvannet.”

Oleon Scandinavia har I dag tillatelse til å slipp ut 425 kg nikkel I året. Til tross for at bedriften for ti år siden hevdet at disse utslippene kunne elimineres har den foreliggende utslippssøknaden ingen ambisjoner om å redusere utslippet av tungmetallet nikkel.

Oleon Scandinavia
Oleon Scandinavia AS søker om å beholde grensen for nåværende nikkelutslipp til fjorden på 425 kg/år. For utslipp av KOF søkes det om en trinnvis reduksjon frem til 30.03.05 hvor mengden ikke skal overstige 2250 kg/døgn. For fettstoffer søker bedriften om at det stilles krav til at det ikke skal slippes ut vannuløselig fett, noe som vil hindre synlige fettstoffer i resipienten.

Bellona og Sandefjord Naturvern kan ikke godta Oleon Scandinavia AS sin foreliggende søknad om ny utslippstillatelse. Ambisjonsnivået er langt lavere enn det som ble signalisert for over 10 år siden. Vi krever at:

  • Bedriftens utslipp av nikkel opphører.
  • Utslippet av KOF må reduseres med 75% i forhold til gjeldende tillatelse. Dette betyr et ukemiddel på 2250 kg/døgn, et 12. mnd. middel på 1025 kg/døgn og et totalt utslipp på 374 tonn KOF/år.
  • Utslippet av totalt utslipp fettstoffer må reduseres med 50% i forhold til gjeldende tillatelse. Dette betyr et ukemiddel på 110 kg/døgn, et 12. mnd. middel på 50 kg/døgn og et totalt utslipp av fettstoffer på 18,25 tonn/år.
  • Det legges frem en plan for hvordan reduksjonene skal oppnås.

 

Pronova Biocare
Pronova Biocare søker om å øke sine utslipp av KOF og fettstoffer til Sandefjordsfjorden betydelig. Begrensningene for 12. mnd. middelverdi vil tillate utslipp av fettstoffer og KOF på henholdsvis 31 tonn og 529 tonn pr. år. Dette representerer nesten en firedobling i forhold dagens utslipp fra Pronova Biocare AS. Dette er stikk i strid med de overordnede mål for Sandefjordsfjorden.

Bedriftens ønske om å slippe ut nesten fire ganger så mye KOF og fettstoffer til fjorden kan ikke godtas. Bellona og Sandefjord Naturvern krever at:

    • Bedriften ikke får øket sine utslippsbegrensninger. Når bedriften viser såpass liten vilje og initiativ til å redusere sine utslipp av KOF og fettstoffer bør heller ikke ønsket om økt produksjonsramme tillates. En øket produksjon kan kun tillates dersom bedriften klarer dette innenfor dagens gjeldende utslippsbegrensninger.
    • Effekten av det svært sure avløpsvannet (pH =2,0) må utredes. En eventuell økning i bedriftens produksjon vil også følgelig øke mengden sur avløpsvann til fjorden med påfølgende økte konsekvenser. En utredning av disse effektene må foreligge og gjennomgå en vurdering før en eventuell produksjonsøkning kan tillates.