Nyheter

Bellona anmelder Oras Armatur AS etter nikkelutslipp

Publiseringsdato: 21. januar, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Etter nøye overveielse har Bellona anmeldt Oras Armatur AS til politiet, etter at bedriften 7. januar slapp 322 kilo nikkel rett ut i Trondheimsfjorden. Utslippet var ifølge bedriften et rent uhell.

Ifølge Fylkesmiljøvernsjefen i Nord-Trøndelag, Svein Karlsen, hadde bedriften 5200 liter nikkeloppløsning i et galvanobad, inneholdende 322 kilo rent nikkel. På grunn av en feil i forbindelse med en rengjøringsprosess, lekket nikkeloppløsningen ut i bedriftens vanlige avløpssystem, videre til det kommunale avløpsnettet, og deretter ut i Trondheimsfjorden.

Daglig leder ved Oras Armatur AS beklager det hele og sier at menneskelig svikt var årsaken til utslippet. Bedriften opplyser at utslippet skyldes at en slange mellom karet og et kullfilter hoppet av, slik at nikkeloppløsningen havnet i et oppsamlingskar, et såkalt «”katastrofekar”». Dette karet var imidlertid nettopp rengjort, og en kran var blitt stående åpen. Nikkeloppløsningen ble derfor ledet ut i det kommunale industriledningsnettet.

Ønsker saken fullt belyst
Bellonas anmeldelse er tuftet på ønsket om at hendelsesforløpet etterforskes, og at man får belyst hvorvidt bedriftens rutiner angående nikkelhåndtering var tilstrekkelige. Bellona mener, ut fra de opplysninger som foreligger, at forurensningslovens vilkår for straff er oppfylt. Forurensningsloven rammer både forsettlige og uaktsomme overtredelser. Det er således tilstrekkelig dersom det kan påvises simpel uaktsomhet fra Oras Armatur, eller fra noen som handlet på selskapets vegne.

Videre må det tas i betraktning at Oras Armatur driver en virksomhet med utstrakt bruk av miljøfarlige stoffer, og derfor bør ha strenge rutiner hva håndtering angår. Det er et faktum at bedriften etter utslippet har ved relativt enkle grep, sørget for langt bedre sikkerhet ved håndtering av nikkel. Slangen i karet er byttet, stoppekranen har fått tidsur, samt rød lampe som indikerer åpen kran. Bellona mener imidlertid at disse enkle sikkerhetsforanstaltningene burde vært gjort på forhånd, og at bedriften dermed har opptrådt uaktsomt.

Vil undersøke havbunnen
Ingen vet hva slags konsekvenser dette nikkelutslippet kan få. Nikkel er et tungmetall og er potensielt farlig for miljøet. Det samles opp i lunger, lever og nyrer hos pattedyr og er kreftfremkallende. Fylkesmannens miljøvernavdelig vil derfor følge nøye med. De vil ikke anmelde bedriften, men ønsker at de betaler for undersøkelse av havbunnen nær utslippsstedet. Verken miljøvernmyndighetene eller Mattilsynet tror imidlertid at utslippet er farlig, og fylkesmiljøvernsjef Svein Karlsen sier han ikke har noen betenkeligheter med å spise fisk fanget i dette området.

Bør straffes
Juridisk rådgiver i Bellona, Anders Hauge, sier at Bellona anmoder om foretaksstraff for Oras Armatur AS. Dersom utslippet hadde skyldtes et hendelig uhell, eller var en force majeure-hendelse, ville selskapet ikke vært ansvarlig. Dette kan ikke sies å være tilfelle i denne saken, selv om utslippet skyldtes flere uheldige omstendigheter. – De bedrede sikkerhetsrutinene er et bevis på at dette kunne vært unngått, sier Hauge.

Les hele anmeldelsen ved å bruke linken under (.pdf-format, 70,8 KB)