Nyheter

Vedrørende rensing av tungmetaller og støv ved Rio Doces manganverk i Mo i Rana

Publiseringsdato: 22. august, 2005

 

Miljøverndepartmentet, Avdeling for forurensingssaker
Postboks 8013, Dep
0030 Oslo

22/08-2005

Vedrørende rensing av tungmetaller og støv ved Rio Doces manganverk i Mo i Rana

Det vises til Miljøverndepartementets avgjørelse av 21/3-2005 vedrørende Bellonas klage på utslippstillatelsen for tungmetaller og støv for Rio Doce Manganese Norway AS (RDMN) hvor Departementet opprettholder SFTs vedtak. Bellona mottok ikke det fullstendige klagevedtaket fra saksbehandler Mona Aarhus i Miljøverndepartementet før 10/8-2005. Bellona ønsker å påpeke enkelte forhold ved Miljøverndepartements argumentasjon, og etterspør samtidig innsyn i konkrete vurderinger som det vises til i Departementets klagevedtak.

Bellona mener at Miljøverndepartementet med sitt vedtak reduserer problemstillingen til et spørsmål om kun kvikksølvutslipp, isteden for å se på utslipp av støv og tungmetaller i sin helhet. Slik Bellona forstår Miljøverndepartementets argumentasjon er årsaken til at Tinfos og Eramet pålegges ytterligere rensetiltak at malmen som benyttes ved anleggene i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal har høyere kvikksølvinnhold enn malmen som benyttes hos RDMN. Departementet velges dermed å se bort fra at RDMNs malm har høyere innhold av andre tungmetaller, for eksempel bly og kadmium. Pålegg om ytterligere rensing av røykgassen ved RDMN tilsvarende rensingen hos Eramet og Tinfos vil kunne redusere utslippene av kvikksølv, støv og andre tungmetaller betraktelig. Bellona begriper ikke at det er mulig å fatte et vedtak som kun ser kvikksølvutslippene isolert fra andre tungmetaller og støv. Ved å gjøre dette sier Departementet indirekte at utslipp av støv, bly og kadmium foretrekkes fremfor kvikksølvutslipp. Bellona etterspør Departementets vurdering rundt dette.

Miljøverndepartementet påpeker videre at ved vurderingen av hva som er å betrakte som BAT ved rensing av røykgassen fra mangansmelteverk skal det tas hensyn til kostnadene ved å ta i bruk en gitt teknikk sett i lys av de miljømessige kostnadene en kan oppnå ved teknikken. Det betyr at forurensningsmyndighetene har utført en sammenligning av samfunnskostnadene knyttet til utslippene av tungmetaller og støv ved RDMN og kostnadene ved å installere ytterligere rensing av røykgassen. Bellona ønsker innsyn i denne konkrete vurderingen.

Miljøverndepartementet påpeker videre at Eramet har hatt stor økonomisk besparelse gjennom å kunne benytte egen malm ved anleggene i Porsgrunn og Sauda. Sett i lys av at Tinfos Smelteverk i Kvinesdal ble pålagt omfattende og kostbare rensetiltak for støv og tungmetaller i 2000 uten å nyte godt av noen som helst kostnadsbesparelse, ber vi også om en vurdering av eventuelle forskjeller mellom Tinfos og Rio Doces virksomhet som rettferdiggjør en slik forskjellsbehandling. Dersom man ikke kan vise til forskjeller i virksomheten som kan rettferdiggjøre at enkelte bedrifter pålegges dyre rensetiltak og andre ikke, påpeker Bellona nok en gang at dette etter vår vurdering er konkurransevridende og således et brudd på EØS-avtalen.

Vi ser frem til deres svar på de ovennevnte spørsmål.

 

Kopi:
Statens Forurensingstilsyn
Seksjon for kjemikalier og metallurgisk industri
Strømsveien 96, Postboks 8100 Dep,

____________________
Gunnar Grini
Miljøstiftelsen Bellona