Nyheter

Nye utslippskrav for ikke-veigående trafikk

Publiseringsdato: 23. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Både Europa og USA er nå i ferd med å innføre nye, strengere, utslippskrav for dieselmotorer til bruk i ikke-veigående trafikk. I følge EU kan utslippene fra disse nå samme nivå som fra veitrafikk innen 2010, om det ikke settes i verk tiltak.

EU og USA:

I Brussel kom man denne uken til enighet om et direktiv som setter utslippskrav til dieselmotorer for ikke-veigående trafikk. Direktivet kommer for å redusere den store andelen forurensing ikke-veigående kjøretøy, som gravemaskiner og andre anleggsmaskiner, diesel lokomotiv og ferjer, står for. Parallelt med de nye reglene i Europa skjer det tilsvarende innskjerpelser i USA, og det nye direktivet inneholder også koordinerende tiltak for å lette handelen mellom EU og USA.

Det har lenge vært stilt stadig strengere krav til utslippene fra vanlig veigående trafikk, noe som gjør bilmotorer blir bedre utslippsmessig. Parallelt med dette legges det altså opp til at det også stilles strengere krav til ikke-veigående trafikk. I følge EU er det gjort beregninger som viser at om dette ikke iverksettes kan utslippene fra disse nå samme utslippsnivå som vanlig veitransport innen 2010.

Dette vil bli første gang et direktiv kontrollerer utslippene fra nye motorer i lokomotiv og ferjer FØR de kommer på markedet. Flere forbedringer i selve testingsmetodene som blir brukt, er også med i det nye direktivet. I tillegg vil de produsentene som følger de nye reglene før det blir påbudt, kunne merke sine motorer med dette.

Første trinn av det nye regelverket vil tre i kraft fra 2006. Andre trinn, som er rundt ti ganger strengere enn dagens regler, vi starte opp i 2010 og skal gjennomføres i sin helhet innen 2014. Denne innføringsfasen vil skje parallelt med innføringen av regelverket i USA.

I 2007 vil Europakommisjonen ta en evalueringsrunde på de kravene som skal innføres i trinn to for å se om de skal justeres i tilfelle tekniske problemer med enkelte bruksområder har synliggjort seg under fase en.

Det er forventet at direktivet trår i kraft mot slutten av året.