Nyheter

Gassbusser til Bergen

Figuren sammenlikner utslipp av partikler (PM10), nitrogenoksider (NOx) og karbondioksid (CO2) fra en moderne dieselbuss, en gassbuss og en hydrogenbuss.

Publiseringsdato: 10. mai, 2000

Gassbussene har halvparten så store utslipp av helsefarlige gasser som en moderne dieselbuss. En hydrogenbuss slipper ikke ut hverken helsefarlige gasser eller klimagasser.

– et miljøtiltak ?

I løpet av 3-4 år skal 80 busser med gassdrift settes i trafikk i Bergen. De første 16 bussene er allerede i drift hos selskapene Gaia Trafikk og HSD Buss. Naturgass skal også etterhvert tas i bruk i kommunale biler.

Dette vil redusere busstrafikkens bidrag til lokal luftforurensning. En gassbuss halverer utslippene av partikler (PM10) og nitrogenoksider (NOx), i forhold til en moderne dieselbuss. Disse stoffene forårsaker luftveislidelser og kan forårsake en for tidlig død. SFT har beregnet at mellom 43 og 140 bergensere dør en for tidlig død (gjennomsnittlig 7 år forkorting) per år på grunn av luftforurensning.

Bellona mener gassbussene bare er et midlertidig miljøtiltak som snart vil erstattes av hydrogenbusser. Hydrogenbussene eliminerer utslippene av helseskadelige stoffer fullstendig fordi den bare slipper ut vann. Innkjøpet av en hydrogenbuss vil gi dobbelt så stor miljøgevinst som innkjøp av en gassbuss, med tanke på luftkvaliteten i Bergen.

I tillegg vil en hydrogenbuss ikke slippe ut klimagasser. En gassbuss derimot, har nesten like høyt utslipp av CO2 som en moderne dieselbuss (se figuren). Norge er internasjonalt forpliktet til å redusere utslippene av klimagasser, og innkjøp av gassbusser vil ikke hjelpe oss til å nå målet. Hydrogen vil derfor være et naturlig valg av drivstoff fremover.

Stor-Oslo Lokaltrafikk hadde sommeren 1999 en hydrogenbuss til utprøving i regulær drift i Oslo. I 2002-2003 er det planlagt å kjøpe inn 3 hydrogenbusser til Oslo av et samarbeidsprosjekt mellom Stor-Oslo lokaltrafikk, Bertel O. Steen og Norsk Hydro.
Også personbilen vil bli drevet av hydrogen. De fleste bilfabrikkene har prototyper, og vil begynne å selge hydrogenbiler i løpet av få år. Den første hydrogenbilen kommer til Norge 25. mai i år.

Ingen av de større kjøretøyprodusentene ser for seg gass som fremtidens drivstoff. Vi vil advare mot å bygge opp et storskala distribusjonsnett for gass, da dette vil bety store investeringer i en infrasruktur som ikke vil kunne brukes fremover.

Kilder:
– Transportforum nr 4 2000.
– Teknologisk Institutts utslippsdatabase http://www.teknologisk.no/drivstoff/utslipp/
– SFT rapport 1718:2000. Helseeffekter og safunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning.
– SFT rapport 99:04. Utslipp fra vegtrafikken i Norge