Nyheter

ESA venter på svar

Publiseringsdato: 4. februar, 2002

Skrevet av: Jon Gauslaa

Svarfristen er i ferd med å løpe ut, men norske myndigheter har foreløpig ikke besvart de spørsmålene EFTA's overvåkingsorgan har stilt som ledd i behandlingen av Bellonas klage på subsidieringen av Snøhvit-utbyggingen.

Snøhvit:

11. desember 2001 klaget Bellona de i Ot. prp. nr. 16 (2001-2002) foreslåtte skattelettelsene i forbindelse med utbyggingen av gassbehandlingsanlegget Snøhvit LNG inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. I klagen anfører Bellona at skattelettelsene, som nå er vedtatt i form av endringer i petroleumsskatteloven, må anses som ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens artikkel 61s forstand.

Venter på svar
Som følge av Bellonas klage har ESA henvendt seg til norske myndigheter ved Nærings- og handelsdepartementet, og stilt en del spørsmål om saken. Dette er i tråd med vanlig prosedyre når overvåkingsorganet mottar klager det anser som prosedable.

ESAs henvendelse er datert 20. desember 2001, og anmoder norske myndigheter om å komme med et svar senest 30 virkedager etter at henvendelsen er mottatt.

Dette skjedde 27. desember. Svarfristen løper dermed ut 8. februar. Til tross for at fristen nærmer seg foreligger det foreløpig ikke noe svar, men ifølge kilder i departementet regner man med å kunne avgi sitt svar i løpet av inneværende uke.

Kritiske spørsmål
I sin henvendelse stiller ESA flere kritiske spørsmål til den vedtatte skattelettelsen, og det forhold at den reelle statsstøtten til utbyggingen synes vesentlig større enn det som framkommer i Ot. prp. nr. 16.

Først når svaret fra norske myndigheter foreligger kan ESA gå videre med saken. Noen endelig avgjørelse vil neppe foreligge før i 2003/2004.

Dersom ESA-klagen fører fram, vil det få betydning for lønnsomheten av prosjektet, ved at utbyggeren vil bli underlagt et vesentlig mindre gunstig skatteregime enn hva det nå er lagt opp til fra norske myndigheters side. De øvrige beslutninger som treffes av disse i forbindelse med utbyggingen vil derimot i liten grad bli direkte berørt av ESA-saken.

*****
Planene om å utvinne gass fra Snøhvit-feltet utenfor Finnmark ble første gang presentert i 1991, men lenge anså rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen prosjektet som ulønnsomt. Etter at Stortinget i desember 2001 vedtok en rekke skattelettelser for prosjektet, har imidlertid denne holdningen endret seg. 11. januar 2002 la Bondevik II-regjeringen fram St. prp. nr. 35 (2001-2002) med forslag til vedtak om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG. Forslaget skal etter planen behandles av Stortinget 7. mars 2002. Rettighetshaveren Statoil planlegger å starte utbyggingen umiddelbart etter dette.