Nyheter

Tilleggsbrev til sivilombudsmannen

Publiseringsdato: 20. oktober, 2005

Klage på delvis avslag om innsyn i vurderinger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 

Sivilombudsmannen
Att: Irene Jensen
Postboks 3 Sentrum
0101 Oslo

20/10-2005

Tilleggsbrev til sivilombudsmannen

Klage på delvis avslag om innsyn i vurderinger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 

Det vises til tidligere korrespondanse, samt brev herfra i dag der vi gir våre merknader til det Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har anført i ovennevnte klagesak, jf. brev fra de to departementene 29. september (MD) og 6. oktober 2005 (FKD).

I tillegg til det som er anført i våre merknader, kan det vises til at det i den politiske plattformen for den nye regjeringen er uttalt følgende i kapittel 13 om energipolitikken (underkapitlet om olje- og gassvirksomheten, jf. plattformens side 61, niende kulepunkt):

«de miljøfaglige vurderingene som gjøres i forbindelse med konsesjonsrundene, skal innenfor Miljøinformasjonslovens rammer være offentlige for allmennheten. Dette gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles.»

Den nye Regjeringen uttaler altså i sin «tiltredelseserklæring» at den også vil offentliggjøre de miljøfaglige vurderingene som er knyttet til de enkelte blokkene som skal tildeles i den enkelte konsesjonsrunde, i motsetning til hva MD og FKD har vært villige til under 19. konsesjonsrunde. Dette underbygger ytterligere at større åpenhet i denne type saker ikke vil ha de negative konsekvensene som de to departementene anfører, og at det følgelig ikke foreligger noe «reelt og saklig behov» for å unnta opplysningene fra offentlighet etter miljøinformasjonsloven § 11.

 

Med vennlig hilsen

Guro Hauge

fagmedarbeider