Nyheter

Bjørnøy frigir miljøinformasjon

Publiseringsdato: 22. november, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier i en pressemelding 22. november at hun vil gi innsyn i de miljøfaglige vurderingene fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Norsk Polarinstitutt (NP) vedrørende de utlyste blokkene i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

I regjeringsplattformen til de rød-grønne er det slått fast at miljøinformasjon knyttet til konsesjonsrundene skal gjøres offentlige, også informasjon om stedsspesifikke blokker. Bellona ba derfor den nye regjeringen om at denne informasjonene måtte offentliggjøres, etter at departementet under Bondevik-regjeringen ikke ville gi innsyn i annet enn de generelle vurderingene knyttet til miljørisiko og oljevirksomhet. Begrunnelsen for dette var at de faglige etatene hadde fungert om regjeringens sekretæriat, og at behandlingen av saken ville være uforsvarlig dersom informasjonen i sin helhet ble offentlig.


Bellona satte derfor sin lit til den nye regjeringen, og i dag kom svaret man håpet på. Miljøverndepartementet vil innhente miljøfaglige vurderinger fra SFT, DN og NP av blokkene som er utlyst i 19. konsesjonsrunde. Disse vurderingene vil så bli gjort tilgjengelige for offentligheten. Fristen direktoratene har fått er 1. desember.


Miljøvernministeren sier i en pressemelding at hun synes det er viktig å gi fullt innsyn fordi de miljøfaglige vurderingene brører viktige samfunnsspørsmål som det er stor debatt om i offentligheten. – De etterspurte opplysningene er av interesse både for miljøvernorganisasjoner og allmennheten for øvrig, og økt innsyn vil øke tilliten til forvaltningens vurderinger og konklusjoner, sier Bjørnøy i pressemeldingen.


For fremtiden vil miljøfaglige vurderinger vil være offentlige innenfor rammen av miljølovgivningen, også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles.


Regjeringen har derimot ikke funnet det korrekt å offentliggjøre dokumentene den forrige regjeringen unndro offentlighet. Helen Bjørnøy sier i den forbindelse at en avgått regjering må kunnne ha tillit til at dennes politiske vurderinger ikke blir offentliggjort av en ny regjering.