Nyheter

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform 27. august 2007

Publiseringsdato: 31. august, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

I forbindelse med Bellonas arbeid med CO2 håndtering i EU-regi ble det 27. august arrangert møte for den såkalte Skyggegruppen. Sentrale tema var modeller for utvelgelse og finansiering av demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.

Bellona jobber aktivt med å fremme CO2-håndtering gjennom EUs teknologiplattform ”Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). I denne forbindelse har vi opprettet en Skyggegruppe for å formidle informasjon om fremdriften i ZEP samt gi norske aktører mulighet til å påvirke arbeidsprosessene i ZEP.

Tema for møtet 27. august var status for ZEPs arbeid med utvelging og finansiering av 10-12 europeiske demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering. Presentasjonene fra møtet kan lastes ned via linkene til høyre.

Kort oppsummering av møtets hovedpunkter:

  • ZEP har anbefalt EU å etablere 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.
  • EU ønsker å realisere denne anbefalingen.
  • Det er foreløpig ikke avklart hvordan man skal velge ut og finansiere demonstrasjonsprosjekt.
  • ZEP ønsker å være proaktiv og vil gi EU anbefalinger på utvelgelseskriterier og finansieringsmodeller. Etablering av ZEPs anbefalinger på disse områdene vil bli utarbeidet i løpet av høsten.
  • Status for ZEPs arbeid på teknologi, demonstrasjonsprosjekter og finansieringsmodeller ble presentert av Aage Stangeland og Paal Frisvold.
  • ZEP har etablert en egen arbeidsgruppe på allmenn kommunikasjon. Gruppen ledes av Beate Kristiansen som informerte om arbeidet med å etablere kommunikasjonsstrategier.
  • Status for ZEPs arbeidet fremgår av vedlagte presentasjoner (se link til høyre).

En viktig milepæl for ZEP er generalforsamling i Paris 3. oktober. Invitasjon og påmelding finnes på ZEPs hjemmesider. Neste møte for Skyggegruppen blir i etterkant av denne generalforsamling, men dato er foreløpig ikke bestemt.