Nyheter

Ekko av NGO-forslag

DeepwaterHorizonburns

Publiseringsdato: 4. juni, 2012

Skrevet av: 3176

Oversatt av: 2892

Forslaget til en felles offshore sikkehetsforordning som kom fra EU-kommisjonen 27. oktober 2011, har vært gjenstand for en intens debatt i mediene og i Europarådet. Nå har diskusjonene også startet i Europaparlamentet, nærmere bestemt i komiteen for industri, research og energi (ITRE).

Forordning versus direktiv

Diskusjonen rundt regleverket har til nå  har hovedsaklig dreid seg rundt den juridiske formen på regelverket, drevet fram av olje- og gassindustrien i UK og Norge. Forslaget ble av kommisjonen fremmet som en forordning, altså med iboende lovgivende kraft. Dette er noe Bellona helhjertet støtter. Store deler av industrien går i mot dette, og argumenterer for at byrden av det administrative arbeidet vil kunne skade sikkerhetsabeidet, særlig i land med et allerede godt utviklet sikkerhetsregime. Industrien foretrekker et mindre forpiktende direktiv i stedet.

Debatten har til nå manglet en kontruktiv diskusjon om innholdet i forslaget. Det var derfor et friskt pust da saken var oppe til debatt i ITRE. Her sto innholdet i sentrum, og flere av Bellona og andre NGOer sine innvendinger og kommentarer ble hørt. Det gjaldt for eksempel de miljømessige utfordringene som oppstår ved petroleumsutvinning i Arktis. Mangelen på spesiell hensyntagen til disse sårbare områdene er etter Bellonas mening, en av de største svakhetene ved forslaget.

 

Les mer på Bellonas engelske nettsider:

 

NGO suggestions echoed in first EP discussion on offshore safety proposal