Nyheter

Anmeldelse av NSB-Gardermobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven

Publiseringsdato: 13. oktober, 1997

Økokrim
CJ Hambros plass 2b
Pb. 8193 Dep. Oslo
Håkon Skulstad

13. oktober 1997

Anmeldelse av NSB-Gardermobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved NSB-Gardemobanen AS v/styreformann Osmund Ueland for brudd på arbeidsmiljøloven § 85, 1. ledd, nærmere bestemt ved at selskapet har overtrådt lovens § 11, 1. ledd som blant annet stiller krav til bruken av giftige og andre helsefarlige stoffer på en arbeidsplass. Se også lovens § 14, 2. ledd bokstav b), c) og d) som pålegger arbeidsgivere en generell kontroll og undersøkelsesplikt mht. mulige helsefarer mv. på en arbeidsplass. Bellona viser til tidligere anmeldelse av selskapet for brudd på forurensningsloven, og krever selskapets ansvarlige tiltalt og straffet med ubetinget fengsel.

Faktiske forhold
Etter at Bellona 8. oktober 1997 anmeldte NSB-Gardemobanen AS, og Økokrim 10. oktober påbegynte etterforskningen av selskapets mulige lovbrudd, har det kommet frem en rekke opplysninger som tyder på at selskapet ikke bare har overtrådt forurensningslovgivningen, men også annen miljørettslig lovgivning. Ikke minst virker det som om bruken av tetningsproduktet RHOCA Gil har vært meget uforsvarlig, tatt i betraktning av at dette produktet inneholder stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende og helsefarlige, jf. forskrift om stoffliste gitt 3. juli 1990 i medhold av produktkontrolloven § 4, 1. ledd bokstav a) og §§ 5, 9 og 25 i forskrift om merking, omsetting mv. av kjemikalier som kan medføre helsefare gitt 1. juni 1990 (senere erstattet av forskrift 22. desember 1993). Det vil føre for langt å gå i detalj omkring de mange graverende forholdene som synes å være avdekket, men det nevnes likevel at ifølge opplysninger som er kommet frem i media skal de arbeiderne som har arbeidet med tetting av vannlekkasjene i Romeriksporten ha hatt vann inneholdene de kreftfremkallende stoffene akrylamid og N-metylakrylamid rennende nedover ryggen mens de har utført arbeidet.

Selskapets objektive straffeansvar
NSB-Gardermobanen AS er byggherre for Romeriksporten, og selv om tunnelarbeidet har vært utført av arbeidere ansatt i selskapet Scandinavian Rock Group (SRC), antas det at arbeidsgiveransvaret i dette tilfellet påligger NSB Gardermobanen AS da det så vidt vites er dette selskapet som har vært ansvarlig for gjennmføringen av de konkrete byggearbeidene og at SRCs folk i praksis har fungert som innleid arbeidskraft for NSB Gardermobanen.

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 11 at "i virksomhet hvor gifter eller andre helsefarlige stoffer … blir … brukt … på en måte som kan innebære helserisiko, skal arbeidsprosessene og arbeidet for øvrig være fullt forsvarlig slik at arbeidstakerne er sikret mot ulykker, helseskader eller særlig ubehag". RHOCA Gil inneholder som påpekt ovenfor, de kreftfremkallende stoffene akrylamid og N-metylakrylamid, og må derfor være omfattet av uttrykket "gifter eller andre helsefarlige stoffer". Videre kan det, ut fra det som de siste dagene er blitt kjent omkring bruken av RHOCA Gil under arbeidet med Romeriksporten, være lite tvilsomt at det foreligger en objektiv overtredelse av § 11. Når arbeiderne har hatt vann rennende nedover ryggen mens de har arbeidet med dette produktet, sier det seg selv at arbeidsprosessene og arbeidet ikke har vært innrettet slik som loven krever.

Arbeidsmiljøloven § 14, 2. ledd pålegger i bokstav b) arbeidsgiveren en plikt til å sørge for en "løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold (og) helsefarer … og iverksette de nødvendige tiltak". Videre skal arbeidsgiveren ifølge bokstav c) "sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for at påvirkninger i arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt" og etter bokstav d) skal det også sørges for "sakkyldig bistand ..,. når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav". Ut fra det som er blitt kjent om arbeidsforholdene under arbeidet med Romeriksporten synes det som om det knapt har vært forsøkt å overholde den kontroll- og undersøkelsesplikt som selskapet her er pålagt. Det kan derfor heller ikke være tvil om at arbeidsmiljøloven § 14, 2. ledd bokstav b), c) og d) objektivt sett er overtrådt.

Selskapets subjektive straffeansvar
Det følger av arbeidsmiljøloven § 85, 1 ledd at både forsettelige og uaktsomme overtredelser av loven "straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, eller begge deler", og hvis det "foreligger særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 år anvendes".

Lovens skyldkrav (simpel uaktsomhet) synes i dette tilfellet å være overtrådt med klar margin. Som fremholdt i vår anmeldelse 8. oktober 1997 av NSB Gardermobanen for brudd på forurensningsloven, er det vel kjent at akrylamidene er kreftfremkallende og at disse stoffene finnes i produktet RHOCA Gil. Se også vår anmeldelse datert 13. oktober 1997 av produktens importør Rhône Poulenc Norge AS for brudd på produktkontrolloven § 12, jf. § 3 og forskrifter gitt i medhold av lovens § 4, der det påpekes at importøren ikke opplyste at RHOCA Gil inneholder det i denne sammenhengen farligste stoffet, akrylamid, før 23. august 1997. Dette kan imidlertid ikke frita NSB Gardermobanen for å ha et selvstendig ansvar for at produktet brukes på forsvarlig måte og i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.

RHOCA Gil, som tidligere gikk under betegnelsen Siprogel, inneholder også det helsefarlige stoffet N-metylakrylamid. Dette har vært opplyst overfor produktets brukere ihvertfall siden 14. februar 1983, jf. Produktdatablad nr. 194 fra leverandøren Paus & Paus AS vedrørende bruken av Siprogel. Her heter det i punkt 3 om den generelle helserisikoen i forbindelse med bruk av produktet at man, til tross for at N-metylakrylamid er mindre giftig enn akrylamid, skal unngå "enhver kontakt med produktet". Videre anbefales i punkt 6 om vernetiltak at den som arbeider med produktet blant annet må benytte "gummihansker, vernebriller, støvmaske, ugjennomtrengelig arbeids og fottøy". Det heter også at det ikke må "spises, drikkes eller røkes på arbeidsstedet" og at en skal "unngå enhver hudkontakt med produktet".

Det har således i lang tid vært kjent at RHOCA Gil/Siprogel er et produkt som inneholder helseskadelige stoffer, og vært gitt sterke pålegg om at produktet kun må benyttes med den største varsomhet. Det kan derfor ikke under noen omstendighet frita NSB Gardermobanen AS og dets ansvarlige ledelse for strafferettslig ansvar etter arbeidsmiljøloven, at det først 23. august 1997 ble opplyst i HMS-Datablad at RHOCA Gil også inneholder akrylamid. Det kan i her vises til at andre aktører som har benyttet RHOCA Gil/Siprogel har utvist langt større aktsomhet enn NSB Gardermobanen, blant annet ved at man kun har latt arbeidere iført beskyttelsesdrakter for engangsbruk behandle produktet. Dette står i skarp kontrast til NSB Gardermobanens opptreden, for så vidt som det virker som om dette selskapet har latt de aktuelle arbeidere behandle produktet omtrent uten noen som helst form for beskyttelse. Selskapet har med det ikke bare utsatt arbeiderne for en betydelig helsefare, det har også overtrådt arbeidsmiljølovens aktsomhetskrav og oppfyller dermed også de subjektive vilkårene for å straffes for overtredelser av denne loven.

Produktkontrolloven
Produktkontrolloven stiller i § 3 opp en allmen aktsomhetsplikt for den som har omgang med helseskadelige produkter. Denne aktsomhetsplikten påligger også den som "bruker eller på annen måte behandler" produktet, og omfatter følgelig også NSB Gardermobanens bruk/ behandling av RHOCA Gil. Selv om det ifølge lovens § 12 kreves grov uaktsomhet for å kunne straffes for brudd på § 3, og importøren må bære et betydelig medansvar for NSBs uforsvarlige bruk av produktet, er det på bakgrunn av de sterke advarsler som tross alt har vært gitt vedrørende bruken av ROCHA Gil/Siprogel, likevel nærliggende å spørre om ikke også NSB Gardermobanen kan straffes for brudd på produktkontrolloven § 12, jf. § 3.

Konklusjon. Begjæring om påtale
Vi anmoder på bakgrunn av det overstående Økokrim om å etterforske saken og foreta de nødvendige skritt for å sikre bevis, slik at både de nærmere ansvarsforhold vedrørende bruken av og arbeidet med RHOCA Gil i Romeriksporten kan bli avklart. Allerede nå trekker imidlertid det som er kommet frem om disse forholdene klart i retning av at NSB-Gardermobanen AS bør ilegges et betydelig forelegg, jf. regelen om foretaksstraff i straffeloven § 48 b. I tillegg bør selskapets ansvarlige tiltalt og straffet med ubetinget fengsel.

Vi begjærer derfor NSB-Gardemobanen AS straffet for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 85, 1. ledd, jf. §§ 11, 1. ledd og 14, 2. ledd bokstav b), c) og d). Vi tillater oss videre å anmode Økokrim å vurdere om § 85, 2. ledd om særlig skjerpende omstendigheter kan komme til anvendelse. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike omstendigheter skal det som kjent, legges vekt på om overtredelsen(e) "har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse". I dette tilfellet har arbeiderne i Romerriksporten hatt vann inneholdende de kreftfremkallende stoffene akrylamid og N-Metylakrylamid rennende nedover ryggen, hvilket kan innebære at de kan ha vært utsatt for til dels alvorlige helseskader. I så fall vil det foreligge særlig skjerpende omstendigheter, jf. Rt. 1985 s. 185.

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Jon Gauslaa
Leder for juridisk kontor

Christian Rostock
Saksbehandler kjemi