Nyheter

Norge kan kutte 30 prosent hjemme

E18 inn mot Oslo ved Bjørvika
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 22. november, 2007

Bellona utfordrer den norske regjeringen til å gå foran som et godt eksempel, og sørge for store klimakutt innenlands. Norge bør kunne redusere egne utslipp med minst 30 prosent innen 2020.

Siden statsminister Jens Stoltenberg lovet at Norge skal redusere utslippene av klimagasser ”tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp” innen 2020 har debatten rast om hvor stor andel som skal kuttes hjemme og hvor stor andel som skal baseres på kvotekjøp i utlandet. Bellona mener at alle 30 prosentene bør kuttes i Norge, og at kvotekjøp kan komme i tillegg.

Norges årlige utslipp av klimagasser er nå på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter. En fjerdedel av utslippene kommer fra petroleumsaktiviteten offshore. Nok en fjerdedel kommer fra industrien, og litt mer enn en fjerdedel kommer fra transport. Andre store utslippskilder er blant annet bygningsmassen, avfall og landbruk.

Når Norge skal redusere utslippene med 30 prosent er det snakk om 30 prosent i forhold til det nivået landet var på i 1990, da utslippene var 50 millioner tonn CO2. Det betyr at vi må stoppe veksten i utslippene, komme oss ned på 1990-nivået, og deretter kutte 30 prosent – som da utgjør 15 millioner tonn. Også FNs klimapanel har utslippsnivået i 1990 som utgangspunkt, når panelet sier at verden må redusere sine utslipp med 50-80 prosent innen 2050.

Bellona har basert sin plan for 30 prosents kutt på eksisterende beregninger og vurderinger gjort av ulike institusjoner, bedrifter og organisasjoner i Norge. Det er ingen tvil om at det er fullt mulig å gjennomføre en slik reduksjon av klimagassutslippene i Norge innen 2020, men det krever politisk vilje, og hele samfunnet må ønske å gjøre en innsats.

Slik kan Norge redusere sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020:

  • Elektrifisere sokkelen – det vil si erstatte de forurensende gasskraftverkene ute på plattformene med ren elektrisk kraft fra land. Ifølge Bellonas overslag kan elektrifisering redusere norske utslipp med minst 4,5 millioner tonn.
  • Gjennom CO2-rensing, eller CO2-håndtering på gasskraftverk og andre store punktutslipp kan vi fjerne 9,5 millioner tonn.
  • Innen industrien for øvrig mener Bellona utslippene bør reduseres med 1,5 millioner tonn. Dette kan blant annet gjøres gjennom å erstatte klimagassen SF6 med andre dekkgasser i aluminium- og magnesiumindustrien, ved å erstatte kull og koks med trekull i ferrolegering-, jern- og stålindustrien, og gjennom homogen spalting av N2O (lystgass) i gjødselproduksjonen. En lang rekke prosesser innen industrien kan effektiviseres, slik at kraftforbruket og klimagassutslippene reduseres.
  • Utslippene fra transportsektoren bør kuttes med åtte millioner innen 2020. Rundt tre av disse millionene kan hentes ut ved å gå over til biodrivstoff i en del av sektoren. I tillegg vil lavutslipps- og nullutslippskjøretøy som hydrogenbiler og plug-in hybrider sørge for to millioner tonn mindre CO2. Omlegging til naturgass i kystflåten og offshore kan bidra med en million, mens reduserte økninger i transportvolum og generell effektivisering av alle transportmidler bidrar med enda to millioner tonn.
  • Ved å senke nitrogeninnholdet i fôr og forbedre foringen generelt i landbruket, ved å redusere nitrogengjødsling og satse på biogassproduksjon av husdyrgjødsel, kan det norske landbruket sørge for kutt i utslippene på 0,6 millioner tonn.
  • Bedre avfallshåndtering kan redusere klimagassutslippene med 0,6 millioner tonn. Det vil blant annet være snakk om behandling av alt nedbrytbart avfall, for eksempel produsere biogass av matavfall, og bruke denne biogassen til drivstoff på busser eller til elektrisitets- og varmeproduksjon. I tillegg kan man brenne det restavfallet som blir igjen etter kildesortering, og samle opp av all metangass fra deponier.
  • Utslippene fra norske bygg kan reduseres med tre millioner tonn innen 2020, bare ved å gå over fra olje- og gasskjeller til biokjeler. I tillegg kan det legges til rette for større bruk av annen egenprodusert fornybar energi (varmepumpe, vedovn osv.) og industriell fjernvarme.

I disse kuttene har Bellona tatt høyde for at det vil komme store utslipp fra nye gasskraftverk, og vi har lagt inn en liten økning i transportsektoren. Dette er årsaken til at kuttene utgjør mer enn 30 prosent av dagens utslipp.

I tillegg til alle disse kuttene kan Norge gjøre mye for å spare energi. Bellona mener Norge kan spare rundt 21 tWh per år. Dessuten kan utbygging av ny fornybar energi gi oss enda 20 tWh. Norge har med andre ord et store muligheter for en mer klimavennlig energiproduksjon, og Bellona vil gjøre sitt for å bidra til at alle gode løsninger blir tatt i bruk.

Denne artikkelen er publisert tidligere i Bellonas klimablad, sommeren 2007.