Side

Oljefritt LoVeSe

I Lofoten, Vesterålen og Senja foregår nå en av Norges store miljøkamper. Miljøet og de fornybare næringsinteressene står på én side, på den andre står oljeindustrien. I Lofoten, Vesterålen og Senja må vi foreta et valg. Det handler om et av verdens rikeste og mest unike havområder. Under havbunnen her ligger det antakelig olje og gass, samtidig som verdens siste robuste torskebestand gyter her, sammen med en rekke andre fiskearter. Vi kan ikke tillate at de fornybare ressursene og naturverdiene spilles bort til fordel for oljevirksomhet!

Alarmen har for lengst gått for verdens klima. Klimaendringene er nå synlige over hele verden, og i nordområdene går utviklingen særlig fort. Det haster å redusere utslippene, og unngå de verste konsekvensene av et endret klima. Hvis vi lar oljeindustrien slippe til i Lofoten, Vesterålen og Senja, legger vi effektivt til rette for økte klimagassutslipp også i framtida.

Bellona jobber hardt for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt, i samarbeid med resten av miljøbevegelsen, fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner og allierte innen fagbevegelsen. Vi kjemper for å vinne. Men vi trenger at flere blir med. Vi håper du vil støtte oss i kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

faktaboks LoVeSe

Enorme naturrikdommer
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de rikeste i verden, med et mangfold av fornybare naturressurser. Her gyter en rekke av våre viktigste kommersielle fiskeslag, blant annet verdens siste robuste torskebestand. Utenfor Røst finnes verdens største kaldtvannskorallrev. Havområdene huser også store bestander sjøfugl, og området utenfor Andøya er viktig for flere typer hval. Nærheten til ressursene i havet gjør Lofoten og Vesterålen unikt, og har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Til sammen representerer totalkvotene i hele Norskehavet og Barentshavet et fiske på omtrent 3 millioner tonn. Av dette totalkvantumet vil 70 % av fiskebestandenes egg-, larve- og yngelfaser passere gjennom fokusområdet utenfor Lofoten-Vesterålen, ifølge Havforskningsinstituttet.

Hvis vi tar vare på ressursene i havet utenfor disse områdene kan det fortsatt hentes ut store fornybare verdier fra havet, for all framtid. Et petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi et sikkert grunnlag for vekst og bosetting i regionen.

Fare for oljesøl
Oljevirksomhet innebærer risiko for uhell og alvorlige utslipp. På den smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det ekstra vanskelig å forhindre store ødeleggelser av naturressursene, hvis uhellet skulle være ute. Ekstreme værforhold, mørke, sterke strømninger og vanskelig kystnatur med ur og våtmark hindrer effektiv oljevernberedskap. Antallet små og store utslipp på norsk sokkel er økende. Alvorlige ulykker har flere ganger vist at dagens oljevernberedskap er utilstrekkelig. Statens egne miljøfaglige etater har kommet med tydelige advarsler mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Seismikkskyting
Seismikk er oljeindustriens fremste redskap for leting etter olje og gass. Ved hjelp av kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen innhenter man kunnskap om bunnforhold, og dermed om mulige oljeforekomster. Forskning viser at fangst av fisk i områder hvor det har vært skutt seismikk, kan bli redusert med opp mot 80 prosent. Det er mange kunnskapshull forbundet med seismikkskytingens effekt på livet i havet. Eventuell petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil innebære omfattende seismikkskyting. På denne smale sokkelen er det svært vanskelig for oljeindustrien å sameksistere med fiskerinæringen.

Framtid uten oljeindustri
Lofoten, Vesterålen og Senja er rikt på et mangfold av naturressurser, og trenger ikke oljevirksomhet for å sikre sysselsetting og vekst. Fiskeriene er en fornybar næring, som både kan og bør videreutvikles. Med både verdens fiskeriressurser og havmiljø under press, ligger det et viktig konkurransefortrinn i fisk fra rent hav. Også havbruksnæringen er avhengig av et rent havmiljø.Turistnæringen har i dag stor betydning i denne regionen. I en verden der urørt natur er stadig mer etterspurt, har LoVeSe store muligheter for å videreutvikle reiselivsnæringen. Havforskningsinstituttets rapport er en del av kunnskapsinnhentingen som forrige regjering gjennomførte. Konklusjonene er at det er et stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting i marine næringer, reiselivet, fornybar energi og mineralnæringen.

Det man forventer å finne av olje og gass i LoVeSe tilsvarer det man produserer på under et år på hele norsk sokkel. Fisk kan vi fange i 1000 år!

LoVeSe-støttBellonaSMS_post