Utgivelse

Bellona-notat: Gass + CCS på norsk sokkel

Forfatter: Christian Eriksen

Energitilgang er et sentralt tema både i Norge og Europa. I Norge går utbyggingen av fornybar energi sent, og det sås tvil om hvorvidt Norge har nok kraft til å nå klimamålene. I Europa øker behovet for fornybar energi og hydrogen, da planer for omstilling bort fra fossil energi akselereres som del av løsningen for å erstatte russisk gass.

Norge kan utløse store energimengder til eget bruk og til eksport til Europa gjennom å ta i bruk nye løsninger på norsk sokkel. Konseptet som skisseres i dette notatet innebærer en utbygging av ny infrastruktur for å produsere strøm og hydrogen, potensielt også ammoniakk, basert på gass med karbonfangst og –lagring (CCS). Flere slike løsninger er utredet allerede i dag. Det indikeres at et første flytende gasskraftverk med CCS kan være på plass allerede i løpet av 3-4 år.

Konseptet kan kutte store utslipp i Norge og frigjøre betydelige mengder kraft til annen elektrifisering eller industriutvikling. Samtidig har det stort potensial som løsning for produksjon av utslippsfri kraft til Europa. Konseptet skal ikke gå på bekostning av utbygging av havvind, men kan heller bidra til å underbygge ny fornybar produksjon gjennom utbygging av infrastruktur.

Bellona foreslår i dette notatet konkrete krav til en slik løsning. Karbonfangst og –lagring fra dag én er et ufravikelig krav. Leting etter nye ressurser skal heller ikke fasiliteres av en slik løsning, da det finnes nok oppdagede ressurser som kan utnyttes. Det foreslås også grep som bør tas for raskt å komme videre med en slik prosess. Tett dialog med leverandørindustrien om best available technology og en uavhengig utredning av løsningen vil være avgjørende for å kunne utløse store utslippsfrie energimengder fra norsk sokkel.