Utgivelse

Energi- og klimadialog i Norge i 2014

Forfatter: Sirin Engen

Forlegger: R&Dialogue Norge

Dialog mellom forskning og sivilsamfunnet, inkludert NGO-er, industri og myndigheter, er nødvendig for å komme fram til løsninger som har støtte i befolkningen. R&Dialogue-prosjektet initierer denne dialogen på en inkluderende, demokratisk og åpen måte.

R&Dialogue er et prosjekt finansiert av Europakommisjonens rammeprogram for forskning (FP7) under temaet ‘Science in Society’, og 15 partnere fra 10 europeiske land deltar i prosjektet. R&Dialogue skal se nærmere på utfordringer knyttet til dialogen mellom FoU-organisasjoner og andre samfunnsaktører. Resultatene av arbeidet som blir gjort rundt om i Europa skal spilles inn til Europakommisjonen. Nasjonale aktører avgjør selv hvilke temaer og type aktiviteter prosjektet skal arbeide med.

R&Dialogue Norge har samlet 18 norske aktører fra industri, myndigheter, sivilsamfunnet og forskning i et råd som skal arbeide for en felles visjon for lavutslippssamfunnet. Det norske arbeidet koordineres av Miljøstiftelsen Bellona, Miljøstiftelsen ZERO og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

Les hele diskusjonsnotatet her: