Utgivelse

Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring. Mulighetsrom og barrierer

Forfatter: Martin Hviid Nielsen

Rapporten analyserer barrierene som i dag foreligger mot storskala utrulling av elbiler som kjøretøy i taxinæringen i Oslo.