Utgivelse

Nytt Bellona-notat om elektrifisering av norsk sokkel

Kraft fra land er kun én av mange mulige løsninger for utslippskutt som oljenæringen må pålegges å utvikle, mener Bellona.

– Kraft fra land er fortsatt en mulig løsning, men én av mange. Hvis milliarder av kroner skal brukes på infrastruktur på norsk sokkel, må de folkevalgte sørge for et perspektiv utover oljealderen, slik at den kan brukes til ny verdiskaping og arbeidsplasser når oljefelt stenges ned. Bellona mener dette må utredes og planlegges nøye, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Oljenæringen og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass publiserte i 2020 sin plan for å kutte utslipp med 50% innen 2030. Planen er hovedsakelig basert på elektrifisering med kraft fra land, og argumenterer for at dette er eneste mulighet som kan levere store nok kutt innen tiåret er omme. Dette poenget ble også gjentatt av olje- og energiminister Tina Bru ved lanseringen av Energimeldingen fredag.

– Bellona er uenig i dette perspektivet. Karbonfangst og –lagring er modnet som teknologi med flere varianter som kan benyttes på norsk sokkel. I tillegg må nedstengning av de mest forurensende feltene i haleproduksjon være en del av pakken for sokkelen, sier Eriksen.

I posisjonsnotatet vektlegger Bellona følgende hovedpunkter:

  1. Klimamålet for 2030 bør gjelde alle norske utslipp, også kvotepliktig sektor – og dermed også oljeindustrien.
  2. Olje- og gassnæringen må pålegges å utvikle en kombinasjon av løsninger som kutter utslipp: ny energiproduksjon, f.eks. havvind; naturgass med karbonfangst og -lagring; samt strøm fra land.
  3. Nedstengning av felter med de høyeste utslippene per produserte enhet må være en del av en samlet løsning for utslippskutt på sokkelen.
  4. Omstilling av norsk sokkel til ny næringsaktivitet i tråd med nullutslippssamfunnet må ligge til grunn for alle utbygginger av strøm fra land. Infrastrukturen vil ha lang levetid – ventelig lengre enn dagens olje- og gassproduksjon – og må derfor legge til rette for etterbruk, ny aktivitet og næringsutvikling.
  5. Utbygging av strøm fra land til olje- og gassinstallasjoner må ikke gå på bekostning av elektrifisering av fastlands-Norge og utvikling av nye næringer som tar krafta i bruk og skaper verdier og arbeidsplasser. I områder der det vil være sterk konkurranse om strømmen må søknader til elektrifisering av sokkelen avslås.

– Vi mener at disse punktene adresserer både behovet for utslippskutt på kort sikt og behovet for nødvendig langsiktighet for milliardinvesteringer, legger til rette for utbygging av ny infrastruktur for verdiskaping på norsk sokkel, og pålegger oljenæringen både innovasjon og noe avvikling, sier Eriksen.

Posisjonsnotat-Elektrifisering-sokkel-110621