Utgivelse

Fremtidens anlegg for behandling og stabilisering av uorganisk farlig avfall

Forfatter: Frederic Hauge, Olaf Brastad, Martin Sveinssønn Melvær

Forlegger: Bellona

Bellona har gått gjennom påstander og fakta i debatten om behandling og lagring av industriavfall i Norge. Gjennomgangen viser at det ikke medfører reell fare for miljøet å lagre behandlet industriavfall i Dalen Gruver.

Norge trenger en arvtaker til dagens deponikapasitet for behandlet uorganisk farlig avfall på Langøya, og regjeringen er på overtid i prosessen med å velge lokalitet. Ytterligere utsettelse av prosessen kan få alvorlige konsekvenser både for miljøet og norske arbeidsplasser.

Bellona støtter planprogrammet for Dalen gruver i Brevik, som har pekt seg ut som det beste av de to gjenværende alternativene. Konsekvensutredningen viser at den foreslåtte virksomheten kan drives uten uakseptabel miljørisiko eller miljøpåvirkning.

Bellona ber derfor regjeringen vedta en statlig reguleringsplan for Dalen gruver parallelt med at det nedsettes et ekspertutvalg for farlig avfall, og samtidig som statens mulige rolle og virkemidler avklares nærmere. Det er ingen motsetning mellom å nedsette et ekspertutvalg og å vedta en statlig reguleringsplan nå – tvert imot er det nødvendig å gjøre begge deler samtidig.

Du kan lese hele rapporten her.

Nyeste versjon finner du her.

Bellona ga høringsinnspill til rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall 15. januar 2020, der vi påpekte sentrale mangler ved utvalgets rapport. Bellonas høringsinnspill finnes her:

Brev – Bellona krever en plan for behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall

Vedlegg: Innspill til ekspertutvalgets rapport