Utgivelse

Sirkulærøkonomi: Bellonas innspill til regjeringen

Foto: Siamlian Ngaihte on Pixabay

Innspill fra Miljøstiftelsen Bellona

Dette notatet oppsummerer og utdyper innspillene som ble gitt fra Bellona på stormøtet om sirkulær økonomi 3. februar. Vi har da valgt å fremheve noen prinsipielle momenter som er viktige i utformingen av virkemidler for sirkulær økonomi, samt noen konkrete anbefalinger til virkemidler.

Sirkulær økonomi er en del av løsningen, men ikke hele løsningen

Det er bred enighet om at sirkulær økonomi er viktig for å bekjempe klima-, miljø- og naturkrisen. Det er imidlertid vesentlige begrensninger som gjør at sirkularitet ikke kan utgjøre løsningen alene. Sirkularitet vil for eksempel ikke fjerne behovet for mineralutvinning i overskuelig fremtid, fordi verden ikke er i materialbalanse: Materialbehovet er langt større enn de ressursene som befinner seg
i avfallet og OECD forventer en fordobling av behovet frem til 2060.

  1. Selv med en betydelig nedgang i forbruket vil det være nødvendig med mineralutvinning for å bygge opp infrastrukturen i et elektrifisert og utslippsfritt samfunn. Det økte materialbehovet gjelder også metaller som kobber, der man allerede har høy gjenvinningsgrad i dag – materialet har så høy verdi at det til og med stjeles fra eksisterende installasjoner
  2. For andre stoffer, som litium og sjeldne jordarter, resirkuleres svært
    lite, men behovet øker nå så raskt at selv 100 % resirkulering ikke ville vært nok.

Les hele innspillet her: